2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Dominar l'anàlisi estadística.
  A2 Analitzar, dissenyar i desenvolupar arquitectures de computadors.
  A3 Analitzar, dissenyar i desenvolupar arquitectures de xarxes.
  A4 Analitzar, dissenyar i desenvolupar bases de dades i sistemes d'informació.
  A5 Capacitat de comprendre i avaluar especificacions internes i externes.
  A6 Aplicar el xifrat i protecció de dades.
  A7 Conèixer productes tecnològics i tendències de la tecnologia, associats al segment del mercat.
  A8 Dirigir, planificar i gestionar projectes informàtics.
  A9 Redactar documentació tècnica.
  A10 Avaluar requeriments hardware.
  A11 Aplicar metodologies per a l'Enginyeria del Software.
  A12 Realitzar tasques d'integració de sistemes.
  A13 Dissenyar i desenvolupar interfícies amb l'usuari final.
  A14 Aplicar els coneixements de matemàtiques a l'enginyeria informàtica.
  A15 Gestionar i administrar sistemes informàtics.
  A16 Analitzar, dissenyar i desenvolupar sistemes operatius.
  A17 Analitzar, dissenyar i desenvolupar programari.
  A18 Analitzar, dissenyar i desenvolupar sistemes de temps real.
  A19 Analitzar, dissenyar i desenvolupar sistemes robotitzats i intel·ligents.
  A20 Aplicar els coneixements d'enginyeria informàtica a l'entorn econòmic-empresarial.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
  B5 Treballar de forma col·laborativa.
  B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
  B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient.
  B9 Planificació i organització.
  B10 Capacitat de lideratge.
  B11 Motivació per la qualitat.
  B12 Presa de decisions.
  B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions.
  B14 Capacitat d'anàlisi i síntesi.
  B15 Gestió del coneixement.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar l'expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
  C4 Moure's amb facilitat per l'espai europeu i per la resta del món.
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.