2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau en Enginyeria Informàtica (2010)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1  Capacitat per concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l’àmbit de l’enginyeria en informàtica que tinguin per objecte la concepció, el desenvolupament o l’explotació de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  A2 Coneixements per la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d’informàtica.
  A3 Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d’enginyer tècnic en Informàtica.
  A4 Capacitat per concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l’enginyeria del software com a instrument per a l’assegurament de la qualitat.
  A5 Capacitat per concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant hardware, software i xarxes.
  A6 Capacitat per dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l’accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, així com de la informació que gestionen.
  A7 Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes hardware i software per al desenvolupament i l’execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  FB1 Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
  FB2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps, ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i l'aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
  FB3 Capacitat per comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i l'aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
  FB4 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
  FB5 Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seva programació, i l'aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
  FB6 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
  CM1 Capacitat per dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant-ne la fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i la legislació i normativa vigent.
  CM2 Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant-ne la posada en marxa i la millora contínua i valorant-ne l'impacte econòmic i social.
  CM3 Capacitat per comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.
  CM4 Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i les normatives vigents.
  CM5 Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  CM6 Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
  CM7 Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i les estructures de dades més adequats per resoldre un problema.
  CM8 Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
  CM9 Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
  CM10 Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius i disseny i implementació d'aplicacions basades en els seus serveis.
  CM11 Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet, i disseny i implementació d'aplicacions que els tinguin com a base.
  CM12 Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que en permeten l'ús adequat, i el disseny i l'anàlisi i la implementació d'aplicacions que s'hi basen.
  CM13 Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
  CM14 Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i les tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
  CM15 Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i les tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i l'aplicació pràctica.
  CM16 Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.
  CM17 Capacitat per dissenyar i avaluar interfícies persona-ordinador que garanteixin l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  CM18 Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.
  IS1 Capacitat per desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes de programari que satisfacin tots els requisits de l'usuari i es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir, i compleixin normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'enginyeria de programari.
  IS2 Capacitat per valorar les necessitats del client i especificar els requisits de programari per satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la recerca de compromisos acceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.
  IS3 Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.
  IS4 Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions de programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
  IS5 Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que puguin presentar-se.
  IS6 Capacitat per dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació utilitzant mètodes de l'enginyeria de programari que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics.
  CP1 Capacitat per tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació i saber-los aplicar per interpretar, seleccionar, valorar, modelar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica.
  CP2 Capacitat per conèixer els fonaments teòrics dels llenguatges de programació i les tècniques de processament lèxic, sintàctic i semàntic associades, i saber aplicar-les per a la creació, disseny i processament de llenguatges.
  CP3 Capacitat per avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorísmiques que puguin conduir-ne a la resolució i recomanar, desenvolupar i implementar la que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els requisits establerts.
  CP4 Capacitat per conèixer els fonaments, paradigmes i tècniques pròpies dels sistemes intel ligents i analitzar, dissenyar i construir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques que utilitzen aquestes tècniques en qualsevol àmbit d'aplicació.
  CP5 Capacitat per adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per resoldre problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment els relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel ligents.
  CP6 Capacitat per desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d'informació complexa i l'aplicació aper resoldre problemes de disseny d'interacció persona-ordinador.
  CP7 Capacitat per conèixer i desenvolupar tècniques d'aprenentatge computacional i dissenyar i implementar aplicacions i sistemes que les utilitzin, incloent-hi les dedicades a extracció automàtica d'informació i coneixement a partir de grans volums de dades.
  IC1 Capacitat de dissenyar i construir sistemes digitals, incloent computadors, sistemes basats en microprocessador i sistemes de comunicacions.
  IC2 Capacitat de desenvolupar processadors específics i sistemes encastats, així com desenvolupar i optimitzar el programari d'aquests sistemes
  IC3 Capacitat d'analitzar i avaluar arquitectures de computadors, incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, així com desenvolupar i optimitzar programari de per a les mateixes.
  IC4 Capacitat de dissenyar i implementar programari de sistema i de comunicacions.
  IC5 Capacitat d'analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes hardware i software més adequades per al suport d'aplicacions encastades i de temps real.
  IC6 Capacitat per comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
  IC7 Capacitat per analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes hardware per al desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics.
  IC8 Capacitat per dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.
  TFG1 Capacitat per realitzar individualment, presentar i defensar un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria en Informàtica de naturalesa professional en què se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els ensenyaments.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Capacitat per dirigir les activitats objecte dels projectes de l’àmbit de la informàtica.
  B2 Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l’aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, així com les que els dotin d’una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  B3 Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d’enginyer tècnic en informàtica.
  B4 Capacitat per manegar especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment.
  B5 Capacitat per analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l’activitat de l’Enginyer Tècnic en Informàtica.
  B6 Capacitat per aplicar els principis i mètodes de qualitat.
  B7 Coneixement i aplicació d’elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l’àmbit dels projectes informàtics.
  B8 Capacitat de treballar en grup i en un entorn multilingüe i multidisciplinar.,
  CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç
  CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC
  CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
  CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
  CT5 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
  CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i laboral o professional
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat. El nou model consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV (que substitueixen les antigues transversals i nuclears).