2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
2
3
4
0
0
1
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
1
7
2
3
4
0
0
2
FONAMENTS DE COMPUTADORS
1
7
2
3
4
0
0
4
FÍSICA II
1
7
2
3
4
0
0
5
ANÀLISI MATEMÀTICA I
1
7
2
3
4
0
0
6
ANÀLISI MATEMÀTICA II
1
7
2
3
4
0
0
7
ÀLGEBRA LINEAL
1
7
2
3
4
0
0
8
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
7
2
3
4
0
1
3
FÍSICA
1
7
2
3
4
1
0
1
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
1
7
2
3
4
1
0
2
ANGLÈS TÈCNIC
1
7
2
3
4
1
0
3
BASES DE DADES
1
7
2
3
4
1
3
1
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
1
7
2
3
4
0
0
9
MATEMÀTICA DISCRETA I
1
7
2
3
4
0
1
0
MATEMÀTICA DISCRETA II
1
7
2
3
4
0
1
1
ESTADÍSTICA
1
7
2
3
4
1
0
5
ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
1
7
2
3
4
1
0
7
COMPUTADORS
1
7
2
3
4
1
0
8
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
1
7
2
3
4
1
1
2
FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
1
7
2
3
4
1
1
4
PROGRAMACIÓ
1
7
2
3
4
1
1
5
ESTRUCTURES DE DADES
1
7
2
3
4
1
1
6
METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
1
7
2
3
4
1
1
8
XARXES DE DADES
1
7
2
3
4
1
0
4
INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
1
7
2
3
4
1
0
6
SISTEMES DISTRIBUÏTS
1
7
2
3
4
1
0
9
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
1
7
2
3
4
1
1
0
LLENGUATGES FORMALS
1
7
2
3
4
1
1
3
ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
1
7
2
3
4
1
1
7
TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
1
7
2
3
4
1
1
9
GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
1
7
2
3
4
1
2
0
SEGURETAT EN XARXES
1
7
2
3
4
1
3
2
BASES DE DADES AVANÇADES
1
7
2
3
4
1
3
3
SISTEMES OBERTS
1
7
2
3
4
1
3
4
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
1
7
2
3
4
1
1
1
PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
1
7
2
3
4
1
2
1
SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
1
7
2
3
4
1
2
2
SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
1
7
2
3
4
1
2
3
SISTEMES OBERTS
1
7
2
3
4
1
2
4
SISTEMES DE TEMPS REAL
1
7
2
3
4
1
2
5
APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
1
7
2
3
4
1
2
6
MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
1
7
2
3
4
1
2
7
COMPILADORS
1
7
2
3
4
1
2
8
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
1
7
2
3
4
1
2
9
COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
1
7
2
3
4
1
3
0
VISIÓ PER COMPUTADOR
1
7
2
3
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
7
2
3
4
2
0
1
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
7
2
3
4
2
0
6
DISSENY DE XARXES
1
7
2
3
4
2
0
8
SISTEMES OBERTS
1
7
2
3
4
2
0
9
SISTEMES DE TEMPS REAL
1
7
2
3
4
2
1
0
APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
1
7
2
3
4
2
1
1
SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
1
7
2
3
4
2
1
2
SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
1
7
2
3
4
2
1
3
MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
1
7
2
3
4
2
1
4
COMPILADORS
1
7
2
3
4
2
1
5
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
1
7
2
3
4
2
1
6
COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
1
7
2
3
4
2
1
7
VISIÓ PER COMPUTADOR
1
7
2
3
4
2
6
4
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
7
2
3
4
2
6
7
APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
1
7
2
3
4
2
6
8
PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
1
7
2
3
4
2
6
9
EINES PER EMPRENDRE
1
7
2
3
4
2
7
0
ANGLÈS TÈCNIC
1
7
2
3
4
5
0
1
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
1
7
2
3
4
5
0
2
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
A1 Capacitat per concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en
l’àmbit de l’enginyeria en informàtica que tinguin per objecte la concepció, el
desenvolupament o l’explotació de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
RA1Defineix el projecte i el diferencia de les operacions
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234013/FÍSICA
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234103/BASES DE DADES
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234011/ESTADÍSTICA
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234107/COMPUTADORS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234118/XARXES DE DADES
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234127/COMPILADORS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234214/COMPILADORS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA1 - Defineix el projecte i el diferencia de les operacions

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA2Descriu en que consisteix la gestió de projectes
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234013/FÍSICA
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234103/BASES DE DADES
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234011/ESTADÍSTICA
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234107/COMPUTADORS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234118/XARXES DE DADES
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234127/COMPILADORS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234214/COMPILADORS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA2 - Descriu en que consisteix la gestió de projectes

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA3Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234013/FÍSICA
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234103/BASES DE DADES
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234107/COMPUTADORS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234118/XARXES DE DADES
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234127/COMPILADORS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234214/COMPILADORS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA3 - Llista i descriu les etapes de gestió d'un projecte.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA4Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234013/FÍSICA
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234103/BASES DE DADES
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234011/ESTADÍSTICA
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234107/COMPUTADORS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234118/XARXES DE DADES
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234127/COMPILADORS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234214/COMPILADORS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA4 - Identifica els participants clau en un projecte i explica quines són les seves funcions

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA5Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234013/FÍSICA
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234103/BASES DE DADES
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234011/ESTADÍSTICA
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234107/COMPUTADORS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234118/XARXES DE DADES
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234127/COMPILADORS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234214/COMPILADORS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA5 - Diferencia entre metodologies predictives y metodologies àgils a la gestió de projectes

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA6Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234013/FÍSICA
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234103/BASES DE DADES
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234011/ESTADÍSTICA
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234107/COMPUTADORS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234118/XARXES DE DADES
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234127/COMPILADORS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234214/COMPILADORS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA6 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA7Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234013/FÍSICA
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234103/BASES DE DADES
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234011/ESTADÍSTICA
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234107/COMPUTADORS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234118/XARXES DE DADES
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234127/COMPILADORS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234214/COMPILADORS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA7 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA8Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234004/FÍSICA II
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234013/FÍSICA
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234103/BASES DE DADES
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234107/COMPUTADORS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234118/XARXES DE DADES
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234127/COMPILADORS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234214/COMPILADORS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA8 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA9Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234004/FÍSICA II
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234013/FÍSICA
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234103/BASES DE DADES
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234011/ESTADÍSTICA
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234107/COMPUTADORS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234118/XARXES DE DADES
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234127/COMPILADORS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234214/COMPILADORS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA9 - Identifica els riscos, construeix matrius de probabilitat d’impacte i formula les contramesures
adients

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA10Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234004/FÍSICA II
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234013/FÍSICA
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234103/BASES DE DADES
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234107/COMPUTADORS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234118/XARXES DE DADES
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234127/COMPILADORS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234214/COMPILADORS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA10 - Realitza el seguiment d'un projecte, informes de seguiment i gestió de canvis.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA11Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234004/FÍSICA II
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234013/FÍSICA
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234103/BASES DE DADES
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234107/COMPUTADORS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234118/XARXES DE DADES
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234127/COMPILADORS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234214/COMPILADORS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA11 - Gestiona la etapa de tancament d’un projecte i redacta l’informe de tancament.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA12Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234004/FÍSICA II
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234013/FÍSICA
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234103/BASES DE DADES
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234011/ESTADÍSTICA
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234107/COMPUTADORS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234118/XARXES DE DADES
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234127/COMPILADORS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234214/COMPILADORS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA12 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA13Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234013/FÍSICA
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234103/BASES DE DADES
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234011/ESTADÍSTICA
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234107/COMPUTADORS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234118/XARXES DE DADES
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234127/COMPILADORS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234214/COMPILADORS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA13 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
A2Coneixements per la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d’informàtica.
RA1Sap mesurar magnituds físiques.
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234013/FÍSICA
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234103/BASES DE DADES
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234107/COMPUTADORS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234118/XARXES DE DADES
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234127/COMPILADORS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234214/COMPILADORS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA1 - Sap mesurar magnituds físiques.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA2Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234013/FÍSICA
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234103/BASES DE DADES
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234107/COMPUTADORS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234118/XARXES DE DADES
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234127/COMPILADORS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234214/COMPILADORS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA2 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA3Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234013/FÍSICA
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234103/BASES DE DADES
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234107/COMPUTADORS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234118/XARXES DE DADES
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234127/COMPILADORS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234214/COMPILADORS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA4Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234013/FÍSICA
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234103/BASES DE DADES
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234107/COMPUTADORS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234118/XARXES DE DADES
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234127/COMPILADORS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234214/COMPILADORS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA4 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA5Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234013/FÍSICA
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234103/BASES DE DADES
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234011/ESTADÍSTICA
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234107/COMPUTADORS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234118/XARXES DE DADES
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234127/COMPILADORS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234214/COMPILADORS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA5 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA6Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234013/FÍSICA
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234103/BASES DE DADES
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234107/COMPUTADORS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234118/XARXES DE DADES
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234127/COMPILADORS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234214/COMPILADORS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA6 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA7Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234013/FÍSICA
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234103/BASES DE DADES
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234011/ESTADÍSTICA
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234107/COMPUTADORS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234118/XARXES DE DADES
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234127/COMPILADORS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234214/COMPILADORS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA7 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA8Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234004/FÍSICA II
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234013/FÍSICA
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234103/BASES DE DADES
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234107/COMPUTADORS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234118/XARXES DE DADES
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234127/COMPILADORS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234214/COMPILADORS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA8 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA9Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234013/FÍSICA
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234103/BASES DE DADES
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234011/ESTADÍSTICA
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234107/COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234118/XARXES DE DADES
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234127/COMPILADORS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234214/COMPILADORS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA9 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA10Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234004/FÍSICA II
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234013/FÍSICA
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234103/BASES DE DADES
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234107/COMPUTADORS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234118/XARXES DE DADES
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234127/COMPILADORS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234214/COMPILADORS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA10 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA11Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234004/FÍSICA II
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234013/FÍSICA
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234103/BASES DE DADES
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234107/COMPUTADORS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234118/XARXES DE DADES
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234127/COMPILADORS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234214/COMPILADORS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA11 - Coneix, aplica i dissenya circuits digitals com portes lògiques o circuits digitals programables.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA12Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234004/FÍSICA II
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234013/FÍSICA
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234103/BASES DE DADES
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234107/COMPUTADORS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234118/XARXES DE DADES
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234127/COMPILADORS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234214/COMPILADORS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA12 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA13Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234013/FÍSICA
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234103/BASES DE DADES
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234107/COMPUTADORS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234118/XARXES DE DADES
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234127/COMPILADORS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234214/COMPILADORS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA13 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA14Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234004/FÍSICA II
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234013/FÍSICA
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234103/BASES DE DADES
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234107/COMPUTADORS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234118/XARXES DE DADES
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234127/COMPILADORS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234214/COMPILADORS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA14 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA15Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234004/FÍSICA II
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234013/FÍSICA
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234103/BASES DE DADES
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234107/COMPUTADORS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234118/XARXES DE DADES
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234127/COMPILADORS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234214/COMPILADORS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA15 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA16Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234004/FÍSICA II
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234013/FÍSICA
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234103/BASES DE DADES
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234107/COMPUTADORS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234118/XARXES DE DADES
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234127/COMPILADORS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234214/COMPILADORS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA16 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA17Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234004/FÍSICA II
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234013/FÍSICA
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234103/BASES DE DADES
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234107/COMPUTADORS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234118/XARXES DE DADES
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234127/COMPILADORS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234214/COMPILADORS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA17 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA18Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234004/FÍSICA II
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234013/FÍSICA
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234103/BASES DE DADES
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234107/COMPUTADORS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234118/XARXES DE DADES
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234127/COMPILADORS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234214/COMPILADORS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA18 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA19Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234004/FÍSICA II
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234013/FÍSICA
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234103/BASES DE DADES
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234107/COMPUTADORS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234118/XARXES DE DADES
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234127/COMPILADORS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234214/COMPILADORS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA19 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA20Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234004/FÍSICA II
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234013/FÍSICA
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234103/BASES DE DADES
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234107/COMPUTADORS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234118/XARXES DE DADES
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234127/COMPILADORS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234214/COMPILADORS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA20 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA21Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234004/FÍSICA II
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234013/FÍSICA
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234103/BASES DE DADES
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234107/COMPUTADORS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234118/XARXES DE DADES
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234127/COMPILADORS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234214/COMPILADORS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA21 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA22Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234004/FÍSICA II
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234013/FÍSICA
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234103/BASES DE DADES
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234107/COMPUTADORS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234118/XARXES DE DADES
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234127/COMPILADORS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234214/COMPILADORS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA22 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA23Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234004/FÍSICA II
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234013/FÍSICA
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234103/BASES DE DADES
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234107/COMPUTADORS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234118/XARXES DE DADES
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234127/COMPILADORS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234214/COMPILADORS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA23 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA24Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234004/FÍSICA II
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234013/FÍSICA
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234103/BASES DE DADES
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234107/COMPUTADORS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234118/XARXES DE DADES
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234127/COMPILADORS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234214/COMPILADORS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA24 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA25Coneix les situacions modelades per processos estocàstics
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234004/FÍSICA II
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234013/FÍSICA
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234103/BASES DE DADES
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234011/ESTADÍSTICA
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234107/COMPUTADORS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234118/XARXES DE DADES
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234127/COMPILADORS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234214/COMPILADORS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA25 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA26Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234004/FÍSICA II
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234013/FÍSICA
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234103/BASES DE DADES
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234107/COMPUTADORS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234118/XARXES DE DADES
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234127/COMPILADORS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234214/COMPILADORS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA26 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA27Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234004/FÍSICA II
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234013/FÍSICA
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234103/BASES DE DADES
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234107/COMPUTADORS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234118/XARXES DE DADES
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234127/COMPILADORS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234214/COMPILADORS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA27 - Sap com enfocar de manera bàsica una avaluació general dels riscos del desenvolupament d’una
aplicació.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA28Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234004/FÍSICA II
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234013/FÍSICA
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234103/BASES DE DADES
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234107/COMPUTADORS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234118/XARXES DE DADES
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234127/COMPILADORS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234214/COMPILADORS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA28 - Llista i descriu les etapes de gestió d’un projecte.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA29Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234004/FÍSICA II
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234013/FÍSICA
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234103/BASES DE DADES
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234011/ESTADÍSTICA
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234107/COMPUTADORS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234118/XARXES DE DADES
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234127/COMPILADORS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234214/COMPILADORS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA29 - Redacta un Project Charter per documentar formalment el projecte

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA30Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234004/FÍSICA II
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234013/FÍSICA
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234103/BASES DE DADES
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234107/COMPUTADORS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234118/XARXES DE DADES
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234127/COMPILADORS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234214/COMPILADORS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA30 - Identifica i descriu les activitats que calen per a planificar un projecte.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA31Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234004/FÍSICA II
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234013/FÍSICA
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234103/BASES DE DADES
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234107/COMPUTADORS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234118/XARXES DE DADES
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234127/COMPILADORS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234214/COMPILADORS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA31 - Entén la relació entre l’abast del projecte, temps de execució i costo de projecte.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA32Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234004/FÍSICA II
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234013/FÍSICA
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234103/BASES DE DADES
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234107/COMPUTADORS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234118/XARXES DE DADES
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234127/COMPILADORS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234214/COMPILADORS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA32 - Coneix la normativa i/o regulació informática en l’àmbit internacional.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA33Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234004/FÍSICA II
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234013/FÍSICA
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234103/BASES DE DADES
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234107/COMPUTADORS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234118/XARXES DE DADES
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234127/COMPILADORS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234214/COMPILADORS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA34Especifica la legislació aplicable al projecte.
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234004/FÍSICA II
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234013/FÍSICA
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234103/BASES DE DADES
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234107/COMPUTADORS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234118/XARXES DE DADES
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234127/COMPILADORS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234214/COMPILADORS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA34 - Especifica la legislació aplicable al projecte.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA35Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234004/FÍSICA II
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234013/FÍSICA
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234103/BASES DE DADES
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234107/COMPUTADORS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234118/XARXES DE DADES
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234127/COMPILADORS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234214/COMPILADORS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA35 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA36Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234004/FÍSICA II
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234013/FÍSICA
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234103/BASES DE DADES
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234107/COMPUTADORS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234118/XARXES DE DADES
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234127/COMPILADORS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234214/COMPILADORS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA36 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA37Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234004/FÍSICA II
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234013/FÍSICA
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234103/BASES DE DADES
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234107/COMPUTADORS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234118/XARXES DE DADES
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234127/COMPILADORS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234214/COMPILADORS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA37 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
A3Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament
de la professió d’enginyer tècnic en Informàtica.
RA1Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234013/FÍSICA
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234103/BASES DE DADES
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234011/ESTADÍSTICA
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234107/COMPUTADORS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234118/XARXES DE DADES
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234127/COMPILADORS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234214/COMPILADORS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix la normativa i/o regulació informàtica en l’àmbit internacional

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA2Especifica la legislació aplicable al projecte
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234013/FÍSICA
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234103/BASES DE DADES
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234011/ESTADÍSTICA
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234107/COMPUTADORS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234118/XARXES DE DADES
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234127/COMPILADORS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234214/COMPILADORS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA2 - Especifica la legislació aplicable al projecte

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA3Aplica la legislació adient al projecte.
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234013/FÍSICA
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234103/BASES DE DADES
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234107/COMPUTADORS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234118/XARXES DE DADES
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234127/COMPILADORS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234214/COMPILADORS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA3 - Aplica la legislació adient al projecte.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
A4Capacitat per concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques
emprant els mètodes de l’enginyeria del software com a instrument per a l’assegurament de la
qualitat.
RA1Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234013/FÍSICA
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234103/BASES DE DADES
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234107/COMPUTADORS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234118/XARXES DE DADES
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234127/COMPILADORS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234214/COMPILADORS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d’aplicacions i del cicle de vida d’aquestes.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA2Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234013/FÍSICA
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234103/BASES DE DADES
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234107/COMPUTADORS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234118/XARXES DE DADES
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234127/COMPILADORS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234214/COMPILADORS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix els conceptes generals de la gestió de configuracions.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA3Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234013/FÍSICA
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234103/BASES DE DADES
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234011/ESTADÍSTICA
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234107/COMPUTADORS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234118/XARXES DE DADES
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234127/COMPILADORS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234214/COMPILADORS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA4Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234013/FÍSICA
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234103/BASES DE DADES
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234107/COMPUTADORS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234118/XARXES DE DADES
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234127/COMPILADORS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234214/COMPILADORS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA4 - Dissenya una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari estàndard.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA5Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234013/FÍSICA
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234103/BASES DE DADES
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234107/COMPUTADORS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234118/XARXES DE DADES
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234127/COMPILADORS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234214/COMPILADORS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA5 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els test unitaris, la integració de codi i el
control d’errors.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA6Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234013/FÍSICA
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234103/BASES DE DADES
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234011/ESTADÍSTICA
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234107/COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234118/XARXES DE DADES
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234127/COMPILADORS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234214/COMPILADORS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA6 - Coneix els principals estàndards i models d'utilitat per la gestió del temps real

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA7Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234013/FÍSICA
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234103/BASES DE DADES
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234011/ESTADÍSTICA
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234107/COMPUTADORS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234118/XARXES DE DADES
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234127/COMPILADORS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234214/COMPILADORS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA7 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
A5Capacitat per concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o
distribuïdes integrant hardware, software i xarxes.
RA1Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234013/FÍSICA
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234103/BASES DE DADES
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234107/COMPUTADORS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234118/XARXES DE DADES
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234127/COMPILADORS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234214/COMPILADORS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA1 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA2Dissenya i avalua un processador superescalar
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234013/FÍSICA
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234103/BASES DE DADES
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234011/ESTADÍSTICA
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234107/COMPUTADORS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234118/XARXES DE DADES
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234127/COMPILADORS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234214/COMPILADORS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA2 - Dissenya i avalua un processador superescalar

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA3Dissenya i avalua un processador paral.lel
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234013/FÍSICA
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234103/BASES DE DADES
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234011/ESTADÍSTICA
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234107/COMPUTADORS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234118/XARXES DE DADES
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234127/COMPILADORS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234214/COMPILADORS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA3 - Dissenya i avalua un processador paral.lel

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA4Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234013/FÍSICA
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234103/BASES DE DADES
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234107/COMPUTADORS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234118/XARXES DE DADES
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234127/COMPILADORS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234214/COMPILADORS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA4 - Avalua les tècniques novedoses i avançades d’implementació dels processadors.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA5Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234013/FÍSICA
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234103/BASES DE DADES
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234011/ESTADÍSTICA
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234107/COMPUTADORS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234118/XARXES DE DADES
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234127/COMPILADORS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234214/COMPILADORS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA5 - Comprèn i aplica el fonaments bàsics de la computació paral·lela

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA6Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234013/FÍSICA
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234103/BASES DE DADES
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234011/ESTADÍSTICA
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234107/COMPUTADORS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234118/XARXES DE DADES
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234127/COMPILADORS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234214/COMPILADORS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA6 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA7Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234013/FÍSICA
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234103/BASES DE DADES
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234107/COMPUTADORS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234118/XARXES DE DADES
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234104/INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234109/ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234110/LLENGUATGES FORMALS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234113/ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234117/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234120/SEGURETAT EN XARXES
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234132/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234133/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234134/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234111/PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234121/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234122/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234123/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234124/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234125/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234126/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234127/COMPILADORS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234128/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234129/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234130/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234206/DISSENY DE XARXES
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234208/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234209/SISTEMES DE TEMPS REAL
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234210/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234212/SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234213/MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234214/COMPILADORS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234215/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234216/COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234217/VISIÓ PER COMPUTADOR
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234264/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234267/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234268/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234269/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234270/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234501/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
    RA7 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17234502/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II
 RA8Sap configurar els principals serveis de xarxa.
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234004/FÍSICA II
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234013/FÍSICA
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234103/BASES DE DADES
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234131/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234009/MATEMÀTICA DISCRETA I
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234010/MATEMÀTICA DISCRETA II
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234011/ESTADÍSTICA
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234107/COMPUTADORS
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234108/ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA8 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17234116/METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ