2017_18
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Computer Engineering and Mathematics (2013)

Aquest màster és interuniversitari coordinat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaços:

Mètodes Numèrics en Enginyeria

Simulació

Computació d'Altes Prestacions

Codis Correctors d'Errors

Sistemes Dinàmics Caòtics

Grafs i Aplicacions

Modelització Mitjançant Equacions Diferencials

Criptologia

Anàlisi Multivariant de Dades

Simulació amb Partícules i amb Elements Finits

Xarxes Complexes

Investigació Operativa

Optimització Combinatòria

Estructures de Dades i Algoritmes

Representació del Coneixement

Intel·ligència Artificial

Computació Distribuïda

Reconeixement de Patrons

Treball de Fi de Màster