2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Eng. de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (2016)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17685106 COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA 1Q
Obligatòria 4.5
17685101 CRIPTOGRAFIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ 1Q
Obligatòria 4.5
17685103 IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA 1Q
Obligatòria 4.5
17685102 INFORMÀTICA FORENSE 1Q
Obligatòria 4.5
17685104 SISTEMES MULTIAGENT 1Q
Obligatòria 4.5
17685105 VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS 1Q
Obligatòria 4.5
17685107 PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA 2Q
Obligatòria 4.5
17685108 SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI 2Q
Obligatòria 4.5
17685301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 2Q
Treball fi de màster 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17685201 ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS 1Q
Optativa 3
17685204 PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT 1Q
Optativa 6
17685203 INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 2Q
Optativa 3
17685207 SEGURETAT MULTIMÈDIA 2Q
Optativa 3
17685206 SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ 2Q
Optativa 3
17685208 XARXES COMPLEXES 2Q
Optativa 6