2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Eng. de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (2016)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Capacitat per integrar tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial, en contextos més amplis i multidisciplinaris.
  A2 Capacitat per dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics, orientats a la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial, garantint la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
  A3 Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i l’organització d'Internet, les tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis.
  A4 Capacitat per dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.
  A5 Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en totes les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació segur.
  A6 Capacitat per dissenyar i avaluar les mesures de protecció de la seguretat i la privacitat de sistemes operatius i servidors, i aplicacions i sistemes basats en computació distribuïda.
  A7 Capacitat per comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions i mètodes numèrics o computacionals a problemes d'intel·ligència artificial relacionats amb xarxes neuronals i sistemes evolutius.
  A8 Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis per a la protecció de la privacitat i la seguretat informàtica en sistemes ubics.
  A9 Capacitat per aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per modelitzar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
  A10 Capacitat per utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.
  A11 Capacitat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics mitjançant tècniques avançades d'intel·ligència artificial.
  A12 Capacitat per a la creació i explotació d'entorns virtuals, i per a la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia garantint la protecció de la privacitat i els drets d'autor mitjançant tècniques de seguretat informàtica i Intel·ligència Artificial.
  TFM Elaboració, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un projecte integral d'enginyeria informàtica de naturalesa professional en què se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.
  G1 Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en els àmbits de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
  G2 Capacitat per a la modelització matemàtica, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en els àmbits de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
  G3 Capacitat per aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica. Específicament en els camps de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques del seu àmbit temàtic
  CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
  CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
  CT5 Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  CT6 Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional.
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat. El nou model consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV (que substitueixen les antigues transversals i nuclears).