2009_10
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 

Objectius de formació

1.      Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.  

 

2.      Planificar i prestar cuidatge d'infermeria dirigits a les persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta un problema de salut.

 

3.      Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.

 

4.      Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dintre del seu context social i multicultural.

 

5.      Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.

 

6.      Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles

 

7.      Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.

 

8.      Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma que viuen el seu procés de salut - malaltia.

 

9.      Fomentar estils de vida saludables, l’autocuidatge, donant suport el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.

 

10.  Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.

 

11.  Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.

 

12.  Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

 

13.  Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitaria i utilitzar adequadament els recursos disponibles.

 

14.  Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científictècnics i els de qualitat.

 

15.  Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma unidisciplinar o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

 

16.  Conèixer els sistemes d'informació sanitària.

 

17.  Realitzar el cuidatge d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofesional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

 

18.  Conèixer les estratègies per a adoptar mesures de confortabilidad i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.

 

 

Al finalitzar els estudis, els graduats estan capacitats per desenvolupar les seves competències en l’àmbit general  de l’exercici de la Infermeria, incloent-hi:

 

Ø       Assistència a partir de la promoció de la salut, en la prevenció de les malalties, i discapacitats, donant cures integrals a les persones malaltes, incapacitades i l’acompanyament en el procés de pèrdua i mort, al llarg de totes les etapes de la vida i en totes les situacions.  Desenvolupant les seves competències en els diferents àmbits sanitaris.

Ø       Docència.  Educació per la salut de individus i grups.  Supervisant i formant als propis professionals i al personal auxiliar i sanitari. 

Ø       Investigació i Innovació.  Lectura i anàlisi de textos científics per a la seva aplicació  del coneixement en l’àmbit assistencial.

Ø       Gestió. Organitzar i gestionar cures de infermeria globals, participant plenament com a membre de l’equip de salut.