2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 

Objectius de formació

OBJECTIUS DE FORMACIÓ

 1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen,d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 2. Planificar i prestar cuidatge d'infermeria dirigits a les persones, família o grups,orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta un problema de salut.
 3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dintre del seu context social i multicultural.
 5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics,psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma que viuen el seu procés de salut - malaltia.
 9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocuidatge, donant suport el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 13. Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científictècnics i els de qualitat.
 15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma unidisciplinar o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 17. Realitzar el cuidatge d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 18. Conèixer les estratègies per a adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES A ASSOLIR

A1. Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context professional.

A2. Conèixer, dirigir, i aplicar els principis que sustenten els cuidatges integrats d’infermeria per treballar d’una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.

A3. Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el comfort, i promoure la participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut-malaltia.

A4. Reconèixer els diversos rols,responsabilitats i funcions de la professió.

A5. Respondre a les necessitats de salut de la població, reconeixent les situacions de risc vital i executant maniobres de suport vital bàsic i avançat en aquelles situacions que ho requereixin.

A6. Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.

A7. Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital, i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.

A8. Conèixer els processos fisiopatològics,els problemes de salut mental i les necessitats nutricionals d’aquests processos, reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o canviants de salut-mala salut, patiment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del cicle vital.

A9. Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant els cuidatges d’infermeria.

A10. Qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament la informació i les fonts de dades per facilitar l’elecció del pacient.

A11. Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidatge i desenvolupar plans de cura per assolir els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l’evidència.

A12. Habilitats per mantenir la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.

A13. Habilitat per realitzar procediments i tècnics coneixent l’ús i la indicació de productes sanitaris vinculats als cuidatges d’infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.

A14. Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús, indicació i els mecanismes d’acció, avaluant els beneficis, els riscos i efectes derivats de la seva administració i consum. Demostrant habilitat per administrar amb seguretat fàrmacs i altres teràpies, així com identificar els nutrients que es troben en els aliments, seleccionant les recomanacions dietètiques adequades i identificant els problemes nutricionals, i seleccionant/aplicant els cuidatges d’infermeria.

A15. Habilitat per identificar situacions de riscs, dolor, patiment, malaltia, incapacitat o mort, per respondre a les necessitats de salut de les persones al llarg del cicle vital, i proporcionar cuidatges que alleugin la situació dels malalts avançats i terminals.

A16. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals per identificar i analitzar la influència dels factors interns i externs en el nivell de salut dels individus i grups per posar en pràctica accions de promoció, prevenció i educació sanitària.

A17. Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i cuidatge des d’una perspectiva històrica i comprendre l’evolució dels conceptes centrals de la disciplina, i els models teòrics més rellevants des d’una perspectiva ontològica i epistemològica.

A18. Conèixer i identificar l’estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i teixits.

A19. Coneixement rellevant per aplicar els cuidatges d’infermeria, proporcionant i garantint benestar,qualitat i seguretat a l’individu, a la família i a la comunitat

A20. Coneixement rellevant respecte les evidencies científiques en salut per aplicar-lo a la investigació, la presa de decisions, i la resolució de problemes en la pràctica infermera.

A21. Comunicar-se de forma efectiva amb pacients, família, comunitat i amb l’equip interdisciplinar.

A22. Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l’equip.

A23. Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.

A24. Informar, registrar,documentar i derivar cuidatges utilitzant les tecnologies adequades.

A25. Comprendre la funció, activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d’atenció a la salut.

A26. Dirigir i coordinar un equip i delegar cuidatges.

A27. Planificar i gestionar el temps de forma efectiva mentre s’assoleixen els estendards de qualitat.

A28. Educar, facilitar, supervisar i donar suport als estudiants de cuidatges de salut

A29. Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol, identificar les característiques de la funció directiva dels Serveis d’Infermeria, i la gestió del cuidatge.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LA URV

B1. Aprendre a aprendre.
B2. Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
B3. Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B4. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
B5. Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
B6. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
B7. Tenir sensibilització en temes mediambientals.
B8. Gestionar projectes tècnics o professionals.

COMPETÈNCIES NUCLEARS DE LA URV

C1. Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
C2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3. Gestionar la informació i el coneixement.
C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
C5. Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
C6. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.