2015_16
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 

Study programmes

Bachelor
Bachelor's Degree in Nursing (2009)
Bachelor's Degree in Nursing (2009) (Campus Terres de l'Ebre)
Bachelor's Degree in Nursing (2009) (Campus Baix Penedès)

Master's degree
Nursing Sciences (2010)
Investigation in Nursing Science (2012)Objectius de formació

Objectius que els estudiants han d'adquirir:

 

1.            Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.  

2.            Planificar i prestar cuidatges d'infermeria dirigits a les persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta un problema de salut.

3.            Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.

4.            Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dintre del seu context social i multicultural.

5.            Dissenyar sistemes de cures adreçades a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.

6.            Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

7.            Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.

8.            Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma que viuen el seu procés de salut-malaltia.

9.            Fomentar estils de vida saludables, l’autocuidatge, donant suport el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.

10.        Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.

11.        Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.

12.        Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

13.        Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.

14.        Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.

15.        Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altres personals de les organitzacions assistencials.

16.        Conèixer els sistemes d'informació sanitària.

17.        Realitzar el cuidatge d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

18.        Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.

 

 

Competències específiques a assolir

 

A1.        Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context professional.

A2.        Conèixer, dirigir, i aplicar els principis que sustenten els cuidatges integrats d’infermeria per treballar d’una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.

A3.        Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, i promoure la participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.

A4.        Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.

A5.        Respondre a les necessitats de salut de la població, reconeixent les situacions de risc vital i executant maniobres de suport vital bàsic i avançat en aquelles situacions que ho requereixin.

A6.        Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.

A7.        Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital, i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.

A8.        Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats nutricionals d’aquests processos, reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o canviants de salut - mala salut, patiment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del cicle vital.

A9.        Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant els cuidatges d’infermeria.

A10.    Qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament la informació i les fonts de dades per facilitar l’elecció del pacient.

A11.    Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidatge i desenvolupar plans de cura per assolir els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l’evidència.

A12.    Habilitats per mantenir la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.

A13.    Habilitat per realitzar procediments i tècnics coneixent l’ús i la indicació de productes sanitaris vinculats als cuidatges d’infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.

A14.    Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús, indicació i els mecanismes d’acció, avaluant els beneficis, els riscos i efectes derivats de la seva administració i consum. Demostrant habilitat per administrar amb seguretat fàrmacs i altres teràpies, així com identificar els nutrients que es troben en els aliments, seleccionant les recomanacions dietètiques adequades i identificant els problemes nutricionals, i seleccionant/aplicant els cuidatges d’infermeria.

A15.    Habilitat per identificar situacions de riscs, dolor, patiment, malaltia, incapacitat o mort, per respondre a les necessitats de salut de les persones al llarg del cicle vital, i proporcionar cuidatges que alleugin la situació dels malalts avançats i terminals.

A16.    Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals per identificar i analitzar la influència dels factors interns i externs en el nivell de salut dels individus i grups per posar en pràctica accions de promoció, prevenció i educació sanitària.

A17.    Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i cuidatge des d’una perspectiva històrica i comprendre l’evolució dels conceptes centrals de la disciplina, i els models teòrics més rellevants des d’una perspectiva ontològica i epistemològica.

A18.    Conèixer i identificar l’estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i teixits.

A19.    Coneixement rellevant per aplicar els cuidatges d’infermeria, proporcionant i garantint benestar, qualitat i seguretat a l’individu, a la família i a la comunitat

A20.    Coneixement rellevant respecte les evidencies científiques en salut per aplicar-lo a la investigació, la presa de decisions, i la resolució de problemes en la pràctica infermera.

A21.    Comunicar-se de forma efectiva amb pacients, família, comunitat i amb l’equip interdisciplinari.

A22.    Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l’equip.

A23.    Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.

A24.    Informar, registrar, documentar i derivar cuidatges utilitzant les tecnologies adequades.

A25.    Comprendre la funció, activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d’atenció a la salut.

A26.    Dirigir i coordinar un equip i delegar cuidatges.

A27.     Planificar i gestionar el temps de forma efectiva mentre s’assoleixen els estendards de qualitat.

A28.    Educar, facilitar, supervisar i donar suport als estudiants de cuidatges de salut.

A29.    Conèixer el sistema sanitari espanyol, identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d’infermeria, i la gestió del cuidatge.

 

Competències transversals de la URV

 

B1.        Aprendre a aprendre.

B2.        Resoldre problemes complexos de forma efectiva.

B3.        Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.

B4.        Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.

B5.        Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.

B6.        Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.

B7.        Tenir sensibilització en temes mediambientals.

B8.        Gestionar projectes tècnics o professionals.

 

 

 

Competències nuclears de la URV

 

C1.        Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.

C2.        Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

C3.        Gestionar la informació i el coneixement.

C4.        Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

C5.        Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

C6.        Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.