2019_20
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 

Tutories

La facultat assignarà professor/a, tutor/a als/les estudiants que han estat admesos per primera vegada en els ensenyaments que imparteix. La tutoria té com a objectiu  de fer el seguiment acadèmic dels/les estudiants, orientant-les i donant-les consell de manera grupal o  individualitzada en allò que afecta el progrés acadèmic en els seus estudis durant tota la seva estada a la facultat. L’atenció del/la tutor/a coincidirà amb les hores d’atenció als/les estudiants de cada professora. És necessari que els/les estudiants de segon,  tercer i quart curs consultin amb la seva tutora perquè els orienti de cara a la seva matrícula.

 

Durant el període de matrícula, la responsable de l’ensenyament estarà a disposició dels estudiants nouvinguts per a qualsevol aclariment que sigui necessari.

 

La Jornada d'Acollida pels alumnes de nou ingrés tindrà lloc el 12 de setembre de 2019.

 

Tant les professores com les tutores tenen assignat un temps setmanal dedicat a l’atenció dels/les estudiants en la matèria que imparteixen. Els dies i els horaris s'anuncien en els despatxos de les professores i/o al Moodle de les assignatures.