2009_10
Guía docente 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
 
 

Titulaciones

Grado
Grau d'Infermeria (2009)
Grau d'Infermeria (Campus Baix Penedés) (2009)
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009)

Master Oficial
Alumnes Màsters Interuniversitaris
Ciències de la Infermeria (2006)

1er Ciclo
Infermeria (2002)
Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre )Matricula

L’alumne es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes normes estan disponibles a la web de la Universitat:

1.-CALENDARI DE MATRÍCULA

TERMINIS DE MATRÍCULA

a) Criteris de distribució

Per facilitar l’elecció d’assignatures optatives i de crèdits lliures, la matrícula s’iniciarà per la inicial alfabètica resultant del sorteig establert anualment per la Generalitat de Catalunya, què ha correspost a la lletra “C”.

b) Els alumnes que en les primeres convocatòries d'avaluació (del 1r i del 2n quadrimestre) hagin superat tots els crèdits de què s’han matriculat el curs anterior, podran efectuar la matrícula en les dates següents:

- 7 de juliol, els alumnes que finalitzen la carrera

- 8 de juliol, la resta d’alumnes

S'inclou als alumnes que estan en procés de mobilitat.

c) La matrícula dels alumnes que han gaudit de la segona convocatòria d’exàmens i dels alumnes autoritzats a reprendre estudis tindrà lloc durant el mes de juliol.

- 10 i 13 de juliol, alumnes que finalitzen la carrera

- 13 i 14 de juliol, la resta.

Fins com a màxim el 31 d'octubre, les secretaries poden regularitzar matrícules que impliquin emissió d'informes acadèmics, tipus: trasllat d'expedient, adaptacions, convalidacions, etc.

És convenient que, en el moment de la matricula es tingui clara la selecció de les assignatures i/o crèdits de què l’alumne es vol matricular. Així s’afavoreix la deguda fluïdesa en tot el procés.

3.-TRASLLAT D'EXPEDIENT

Requisits que han de complir els alumnes que sol·liciten trasllat d’expedient (Aprovat per Junta d’Escola el 19 de maig de 2006)

Alumnes d’altres Universitats

Aquest tràmit es refereix als estudiants que estan seguint o han seguit estudis en una altre universitat, volen continuar-los a la URV, i han superat 60 crèdits a la Universitat d’origen.

Criteris de concessió de trasllats :

1) S’acceptaran un màxim de 10 trasllats d’expedients d’altres Universitats per curs acadèmic:

Es valorarà:

Si no es cobreixen les 10 places amb expedients que hagin superat 60 crèdits a la convocatòria de juny, s’acceptaran de manera condicional expedients pendents d’obtenir el 60 crèdits a la convocatòria de setembre i que hagin presentat la sol·licitud de l’1 de juny al 31 de juliol, fins a cobrir el màxim de 10 places, seguint sempre en segon lloc, el criteri de la mitjana de l’expedient acadèmic.

Canvi d’expedients entre Infermeria Campus Centre i Campus de Terres de L’Ebre :

- Els alumnes matriculats al l’EUI, Campus Centre, hauran de cursar el primer curs i superar 60 crèdits com a mínim i presentar una sol·licitud de l’1 de juny al 31 de juliol. Les sol·licituds de canvi d’expedient es limitaran a: 5.

- Els alumnes matriculats a l’EUI, Campus Terres de l’Ebre, hauran de cursar el primer curs i superar 60 crèdits com a mínim i presentar una sol·licitud de l’1 juny al 31 de juliol. Les sol·licituds de canvi d’expedient es limitaran a: 5.

Ambdós casos seguint els criteris següents:

. Tenir 60 crèdits aprovats
. La mitjana de l’expedient acadèmic

Si no es cobreixen les 5 places amb expedients que hagin obtingut els 60 crèdits a la convocatòria de juny, s’acceptaran els expedients que hagin obtingut 60 crèdits, a la convocatòria de juliol i que hagin presentat la sol·licitud de l’1 de juny al 31 de juliol, fins a cobrir el màxim de 5 places, seguint sempre en segon lloc, el criteri de la mitjana de l’expedient acadèmic.

Si després del procés de selecció queden places vacants, s’acceptaran expedients que hagin obtingut entre 40 i 60 crèdits fins a cobrir el màxim de 5 places, sempre que no hagin quedat, en llista d’espera, expedients amb 60 crèdits superats d’alumnes provenint d’altres Universitats.

Observacions: només s’adaptaran les assignatures superades (teoria i pràctiques).

4.-CONSULTA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC

Els alumnes, per mitjà de la pàgina Web de la Universitat podeu fer la consulta del vostre expedient acadèmic, tant del nombre d’assignatures i de crèdits matriculats i superats, com de la informació sobre què us fa falta per acabar la carrera. L’adreça és: http://wis.si.urv.net/infoalumnes/exp.asp o a través de la secretaria virtual de la Intranet

Heu de tenir cura de comprovar si la distribució de crèdits concorda amb el que preveu el vostre pla d’estudis i les altres disposicions d’ordre intern de la Universitat. Aquesta revisió serà imprescindible abans de formalitzar la matrícula de l'últim any de carrera per evitar desajustaments de l'expedient que puguin comportar problemes a l'hora de l'expedició del títol5.-LIMITS DE MATRÍCULA

Límits mínims de matriculació

· Els alumnes heu de matricular-vos de 60 crèdits mínims quan accediu per primera vegada a un ensenyament de primer cicle (Diplomatura en Infermeria)

· S'estableix en 30 el nombre de crèdits mínims en què s’ha de matricular un alumne que es matricula per primera vegada en un segon ensenyament de la URV i continua els estudis en el primer ensenyament

· A partir de la segona vegada que es matricula un alumne, el mínim s’estableix en 30 crèdits o els que els manquen per finalitzar els estudis: per tant, amb independència que algun d’aquests crèdits puguin substituir-los més tard per reconeixement de crèdits, en el moment de la matrícula s’han d’ajustar al que estableix la normativa.

En tot cas, heu de matricular les assignatures troncals matriculades i no superades en el curs anterior.

Límits màxims de matriculació

El nombre màxim de crèdits de què un alumne es pot matricular per any acadèmic, llevat de circumstàncies excepcionals que a judici de la directora del centre corresponent justifiquin l’ampliació, és de 88.5 crèdits. No es tenen en compte, a efectes d'aquesta norma, els crèdits obtinguts per convalidació, adaptació i reconeixement.

Límit de places

Per al curs 2009-2010 l’Escola ha establert un límit de places de matrícula a les assignatures optatives següents:

Campus Catalunya:

18031212 Desenvolupament Professional: 50 alumnes.

18031207 Aprofundiment Pràctic de Procediments i Proves Diagnòstiques: 55 alumnes.

18031202 Infermeria Internacional: 30 alumnes

Campus Terres de l’Ebre:

18061202 Infermeria Internacional: 25

18061208 Comunicació en el Cuidatge d'Infermeria: 30

18061205 Gestió de la Qualitat Total en els Serveis Sanitaris: 30

18061201 Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria: 50

18061220 Fonaments de Cerca d’Informació Electrònica: 50


Aquesta assignatura s’omplirà per ordre de matrícula6.-NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

Alumnes de primer curs

L’alumne de nou ingrés en un primer cicle ha d’obtenir en el seu primer curs acadèmic, entre assignatures bàsiques i obligatòries d’Universitat un mínim de 12 crèdits.

Quan d’acord amb l’apartat anterior un alumne hagi de deixar els estudis que ha iniciat, no pot tornar a fer la preinscripció dels mateixos estudis fins al cap d’un curs acadèmic i per una sola vegada més. L’alumne procedent de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys no pot tornar a accedir als mateixos estudis fins al cap d’un curs acadèmic i per una sola vegada més.

L’alumne que es trobi en la situació de no poder continuar als mateixos estudis a la URV podrà iniciar, si té plaça assignada a través del procés de preinscripció, uns altres estudis dels que s’imparteixen a la URV.

L’alumne procedent de les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, podrà iniciar, si ha superat aquestes proves per un altre ensenyament, uns altres estudis dels que s’imparteixen a la URV.7.-ASSEGURANÇA ESCOLAR

Tots els alumnes menors de 28 anys, en el moment d'abonar la matrícula, fan efectiva de forma obligatòria la quota d'assegurança escolar. El tràmit en el cas que n’hagués de fer ús és el següent: Demanar l'imprès (sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar) a la Secretaria i omplir-lo degudament. El mateix imprès detalla la documentació que haurà d'adjuntar l'alumne segons la prestació que sol·liciti. La tramitació de la sol·licitud es farà a través de la Secretaria de l'Escola o del/de la propi/a interessat/da.