2011_12
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Titulaciones

Grado
Grado de Enfermería (2009)
Grado de Enfermería (2009) (Campus Terres de l'Ebre)
Grado de Enfermería (2009) (Campus Baix Penedès)

Master Oficial
Ciencias de la Enfermería (2006)
Ciencias de la Enfermería (2010)

1º Ciclo
Enfermería (2002)
Enfermería (2002) (Campus Terres de l'Ebre)Matricula

L’alumne es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes normes estan disponibles a la web de la Universitat:a Universitat:

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/nam_graus_11_12.htm

TERMINIS DE MATRÍCULA

a. Alumnes de nou accés: Les dates de matrícula vénen fixades de manera general per a tot Catalunya:

- del 22 al 27 de juliol, alumnes de primera preferència

- del 5 al 8 de setembre,alumnes de segona a vuitena preferència

b. Alumnes desegon curs en endavant: la matrícula tindrà lloc en les dates següents:

Els estudiants podran formalitzar la matrícula des del dia d'inici de cadascun dels diferents terminis de matrícula fins el dia 24 de juliol i del 5 al 20 de setembre. Podran formalitzar les modificacions els 5 dies immediatament posteriors al dia en què s’han matriculat, de les 16:00 a les 23:59 hores.

Fins com a màxim el 15 d'octubre (període ordinari) iel 10 de novembre (període extraordinari) , les secretaries poden regularitzar els expedients dels estudiants que impliquin emissió d'informes acadèmics,tipus: trasllat d'expedient, adaptacions, convalidacions, etc.

Matrícula fora del termini establert

El degà/director del centre pot concedir,excepte en el cas dels estudiants que han d'accedir per processos de preinscripció , matrícula fora del termini establert. En aquests casos els estudiants han de presentar la sol·licitud al centre del 7 al 27 d'octubre. Les resolucions es comunicaran als estudiants, que hauran de recollir la notificació a la secretaria del centre. Les matrícules es formalitzaran durant aquest mateix període.

És convenient que, en el moment de la matricula es tingui lara la selecció de les assignatures i/o crèdits de què l’alumne es vol matricular. Així s’afavoreix la deguda fluïdesa en tot el procés.

Sistema de matrícula

- Alumnes de nou accés: Automatrícula a l’Aula d'usuaris del Campus, amb una tutoria acadèmica i administrativa

- Automatrícula per INTERNET. A partir de la web de la URV http://www.urv.cat/, podeu accedir des de qualsevol ordinador, sempre que aquest tingui els requeriments tècnics necessaris. Per donar-vos-hi el suport necessari, la Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment.

3.-TRASLLAT D'EXPEDIENT

Aquest tràmit es refereix als estudiants que estan seguint o han seguit estudis de Grau en una altra universitat, volen ser admesos a la URV per cursar els mateixos o uns altres estudis.

El RD 861/2010, de2 de juliol, que modifica el RD 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als estudis universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles, condiciona l’admissió del canvi d’universitat i/o d’estudis oficials espanyols al nombre de crèdits reconeguts (mínim 30 ECTS).

Per això, prèviament a la sol·licitud de trasllat d’expedient, cal conèixer el nombre de crèdits reconeguts.

Criteris de resolució de sol·licituds de trasllat, aprovats en Junta de Centre (febrer 2011)

1. Cada curs s’acceptarà un màxim de 31 trasllats d’expedient, repartits per les 3 seu son s’imparteix el Grau en Infermeria

2. L’ordre de priorització de les sol·licituds seguirà els següents criteris:

També es considerarà els motius que provoquen la sol·licitud de trasllat i, si s’escau, s’ampliarien en 2 places més per situacions d’especial dificultat, a valorar per la Comissió de Trasllats.

Termini

De l'1 al 31 de maig.

Procediment

Es troba detallat a http:// www.urv.cat – Intranet (perfil alumne) –Tràmits administratius.

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa de trasllat a la universitat d’origen i el pagament de la taxa d’estudi de reconeixement a la URV.

Els alumnes d’una altra universitat i/o ensenyament que volen ser admesos a la URV i als quals se’ls reconegui menys de 30crèdits estan subjectes al procés de preinscripció i, per tant, l’admissió a l’ensenyament a través del procés de preinscripció suposa la concessió del trasllat d’expedient.

4.-CONSULTA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC

Els alumnes, per mitjà de la pàgina Web de la Universitat podeu fer la consulta del vostre expedient acadèmic, tant del nombre d’assignatures i de crèdits matriculats i superats, com de la informació sobre què us fa falta per acabar la carrera.

L’adreça és: https://www.urv.cat/evia/jsp/alumne/identificacioALU.jsp

Heu de tenir cura de comprovar si la distribució de crèdits concorda amb el que preveu el vostre pla d’estudis i les altres disposicions d’ordre intern de la Universitat. Aquesta revisió serà imprescindible abans de formalitzar a matrícula de l'últim any de carrera per evitar desajustaments de l'expedient que puguin comportar problemes a l'hora de l'expedició del títol


5.-LÍMITS DE MATRÍCULA

Límits mínims de matriculació

Els alumnes heu de matricular-vos de 60 crèdits mínims quan accediu per primera vegada a un ensenyament de Grau (Grau en Infermeria) · Per als alumnes que es matriculen per segon cop, els límits de matrícula són 30 crèdits mínims i 72crèdits màxim


6.-NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

Alumnes de primer curs

L’alumne de nou ingrés en un primer cicle ha d’obtenir en el seu primer curs acadèmic, entre assignatures bàsiques i obligatòries d’Universitat un mínim de 12 crèdits .

Quan d’acord amb l’apartat anterior un alumne hagi de deixar els estudis que ha iniciat, no pot tornar a fer la preinscripció dels mateixos estudis fins al cap d’un curs acadèmic i per una sola vegada més. L’alumne procedent de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys no pot tornar a accedir als mateixos estudis fins al cap d’un curs acadèmic i per una sola vegada més.

L’alumne que es trobi en la situació de no poder continuar als mateixos estudis a la URV podrà iniciar, si té plaça assignada a través del procés de preinscripció, uns altres estudis dels que s’imparteixen a la URV.

L’alumne procedent de les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, podrà iniciar, si ha superat aquestes proves per un altre ensenyament, uns altres estudis dels que s’imparteixen a la URV.7.-ASSEGURANÇA ESCOLAR

Alumnes menors de 28 anys

Tots els alumnes menors de 28 anys, en el moment d'abonar la matrícula, fan efectiva de forma obligatòria la quota d'assegurança escolar. El tràmit en el cas que n’hagués de fer ús és el següent: Demanar l'imprès (sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar) a la Secretaria i omplir-lo degudament. El mateix imprès detalla la documentació que haurà d'adjuntar l'alumne segons la prestació que sol·liciti. La tramitació de la sol·licitud es farà a través de la Secretaria de l'Escola o del/de la propi/a interessat/da.

Alumnes de 28 anys en endavant

L'Assegurança escolar que va lligada a la matrícula només cobreix als alumnes menors de 28 anys. Els estudiants que realitzin pràctiques clíniques i no tinguin subscrita l'assegurança escolar han de subscriure una pòlissa. La URV té un conveni amb la companyia asseguradora AXA, "Assegurança voluntària d'accidents Univer Plus” què té un cost de 9€ i una àmplia cobertura.
Per tant, tots els alumnes que tenen 28 ó MÉS ANYS I FAN PRÀCTIQUES HAURAN DE SUBSCRIURE una pòlissa i portar una còpia a la secretaria del seu centre per a que consti al seu expedient abans d'iniciar les pràctiques.
Podeu subscriure aquesta pòlissa a la plana web:
http://www.gbuniversitats.com/urv
Per a més informació: Veure fulletóinformatiu