2012_13
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Titulaciones

Grado
Grado de Enfermería (2009)
Grado de Enfermería (2009) (Campus Terres de l'Ebre)
Grado de Enfermería (2009) (Campus Baix Penedès)

Master Oficial
Ciencias de la Enfermería (2010)
Investigación en Ciencias de la Enfermería (2012)

1º Ciclo
Enfermería (2002)
Enfermería (2002) (Campus Terres de l'Ebre)Matricula

MATRÍCULA

L’estudiant es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes normes estan disponibles a la web de la Universitat:

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/nam_graus_12_13.htm

 

TERMINIS DE MATRÍCULA

a.      Estudiants de nou accés: Les dates de matrícula  vénen fixades de manera general per a tot Catalunya:

-          del 16 al 20 de juliol,  estudiant de primera preferència

-          del 20 al 31 de juliol, estudiants de segona a vuitena preferència

b.      Estudiants de segon curs en endavant: la matrícula tindrà lloc en les dates següents:

-          16, 17, 18, 19 i 20 de juliol

Els estudiants podran formalitzar la matrícula des del dia d'inici de cadascun dels diferents terminis de matrícula fins el dia 26 de juliol i del 10 al 28 de setembre. Podran formalitzar les modificacions els 5 dies immediatament posteriors al dia en què s’han matriculat, de les 16:00 a les 23:59 hores.

És convenient que, en el moment de la matricula es tingui clara la selecció de les assignatures i/o crèdits de què l’estudiant es vol matricular. Així s’afavoreix la deguda fluïdesa en tot el procés.

Sistema de matrícula

Estudiants de nou accés: Automatrícula a l’Aula d'usuaris del CRAI del Campus Catalunya, ambuna tutoria acadèmica i administrativa

- Estudiants de segon curs en endavant: Automatrícula per INTERNET. A partir de la web de la URV http://www.urv.cat/, podeu accedir des de qualsevol ordinador, sempre que aquest tingui els requeriments tècnics necessaris. Per donar-vos-hi el suport necessari, la Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment.

3.-TRASLLAT D'EXPEDIENT

Aquest tràmit es refereix als estudiants que estan seguint o han seguit estudis de Grau en una altra universitat, volen ser admesos a la URV per cursar els mateixos o uns altres estudis.

El RD 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el RD 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als estudis universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles,  condiciona l’admissió del canvi d’universitat i/o d’estudis oficials espanyols al nombre de crèdits reconeguts (mínim 30 ECTS).

Per això, prèviament a la sol·licitud de trasllat d’expedient, cal conèixer el nombre de crèdits reconeguts.

 

Criteris de resolució de sol·licituds de trasllat, aprovats en Junta de Centre (febrer 2012)

1. Cada curs s’acceptarà un màxim de 31 trasllats d’expedient, repartits per les 3 seus on s’imparteix el Grau en Infermeria

o         14 al Campus Catalunya: 3 per a estudiants amb estudis estrangers d’Infermeria, 3 per a estudiants d’infermeria d’altres universitats, 6 per a estudiants del centre que demanen canvi de campus i 2 per a estudiants de la URV de la branca de coneixement de Ciències de la Salut.

o         10 al Campus de les Terres de l’Ebre: 1 per a estudiants amb estudis estrangers d’Infermeria, 3 per a estudiants d’infermeria d’altres universitats, 5 per a estudiants del centre que demanen canvi de campus i 1 per a estudiants de la URV de la mateixa branca coneixement de Ciències de la Salut.

o         7 a la Seu del Baix Penedès: 1 per a estudiants amb estudis estrangers d’infermeria, 2 per a estudiants d’infermeria d’altres universitats, 3 per a estudiants del centre que demanen canvi de campus i 1 per a estudiants de la URV de la mateixa branca coneixement de Ciències de la Salut.

o         Les places que quedin vacants es cobriran segons els criteris enunciats en el punt 2.

 

2. L’ordre de priorització de les sol·licituds seguirà els següents criteris:

o         Estudiants d’infermeria de la URV que vulguin canviar de Campus

§          Número de crèdits reconeguts

§          Qualificacions de l’expedient acadèmic

o         Estudiants d’infermeria d’altres universitats

§          Número de crèdits reconeguts

§          Qualificacions de l’expedient acadèmic

o         Estudiants amb estudis estrangers d’Infermeria

§           Número de crèdits reconeguts

§          Qualificacions de l’expedient acadèmic

o         Estudiants d’altres ensenyaments de la branca de coneixement de ciències de la salut

§          Branca de coneixement dels estudis cursats a la URV

§          Branca de coneixement  dels estudis cursats a altres Universitats

§          Estudis cursats

§          Qualificacions dels seu expedient acadèmic

§          Qualificacions d’accés a la universitat

També es considerarà els motius que provoquen la sol·licitud de trasllat i, si s’escau, s’ampliarien en 2 places més per situacions d’especial dificultat, a valorar per la Comissió de Trasllats.

Termini

De l'1 al 31 de maig.

Procediment

Es troba detallat a http:// www.urv.cat – Intranet (perfil estudiant) – Tràmits administratius.

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa de trasllat a la universitat d’origen i el pagament de la taxa d’estudi de reconeixement a la URV.

Els estudiants d’una altra universitat i/o ensenyament que volen ser admesos a la URV i als quals se’ls reconegui menys de 30 crèdits estan subjectes al procés de preinscripció i, per tant,  l’admissió a l’ensenyament a través del procés de preinscripció suposa la concessió del trasllat d’expedient.

4.-CONSULTA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC

Els estudiants, per mitjà de la pàgina Web de la Universitat podeu fer la consulta del vostre expedient acadèmic, tant del nombre d’assignatures i de crèdits matriculats i superats, com de la informació sobre què us fa falta per acabar la carrera.

L’adreça és: https://www.urv.cat/evia/jsp/alumne/identificacioALU.jsp

Heu de tenir cura de comprovar si la distribució de crèdits concorda amb el que preveu el vostre pla d’estudis i les altres disposicions d’ordre intern de la Universitat. Aquesta revisió serà imprescindible abans de formalitzar la matrícula de l'últim any de carrera per evitar desajustaments de l'expedient que puguin comportar problemes a l'hora de l'expedició del títol


5.-LÍMITS DE MATRÍCULA

Estudiants a temps complet

Els/les estudiants a temps complet hauran de matricular:

-    60 ECTS, durant el curs en què inicien els estudis i s'hi matriculen per primera vegada.

-    entre 30 i 60 ECTS, en la resta de cursos, excepte en els casos en què els quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

Estudiants a temps parcial

Els estudiants a temps parcial hauran de matricular cada curs acadèmic entre 20 i 40 ECTS, excepte en aquells casos en què els quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.


6.-NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

L'estudiant de nou ingrés a temps complet haurà d'obtenir durant el seu primer curs acadèmic, 12 crèdits entre les assignatures de formació bàsica i obligatòries.

L'estudiant de nou ingrés a temps parcial haurà d'obtenir durant el seu primer curs acadèmic, 6 crèdits entre les assignatures de formació bàsica i obligatòries.

Quan, d'acord amb els apartats anteriors, un estudiant hagi d'abandonar els estudis iniciats, no pot tornar a fer la preinscripció pels mateixos estudis fins al cap d'un curs acadèmic i per una sola vegada més.

L'estudiant que es trobi en la situació de no poder continuar els mateixos estudis a la URV podrà iniciar, si té plaça assignada a través del procés de preinscripció, uns altres estudis dels que s'imparteixen a la URV.7.-ASSEGURANÇA ESCOLAR

Assegurança voluntària, amb caràcter obligatori per als més grans de 28 anys.

Tots els estudiants poden subscriure en el moment de la matrícula aquesta pòlissa d'assegurança (més informació a la secretaria del centre/documentació de matrícula). El fet que s’hi renunciï no suposa la devolució de l'import pagat. Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

En el cas dels estudiants més grans de 28 anys és obligatori que contractin aquesta pòlissa voluntària.

En el cas de no subscriure l’assegurança en el moment de formalitzar la matrícula, els estudiants ho podran fer directament a l’entitat asseguradora.

Assegurança obligatòria addicional pels estudiants URV amb mobilitat a l'estranger

Els estudiants que es desplacin a l'estranger hauran de subscriure obligatòriament una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, invalidesa, mort i repatriació, preferentment en el moment de formalitzar la matrícula. La URV, a través del Centre Internacional gestionarà la tramitació d'aquesta subscripció