2010_11
Educational guide 
School of Nursing
A A 
 
 

Credits de lliure elecció

Com pots aconseguir el 22’5 crèdits de lliure elecció que estableix el teu pla d'estudis?
 
1.- Per la matrícula d’assignatures optatives/crèdits lliures del propi ensenyament


2.- Per la matrícula d’assignatures oferides com a crèdits lliures

Assignatures Extracurriculars
Assignatures d’altres universitats:

Et matricules en el centre on curses el teu ensenyament, al mateix temps que la resta d’assignatures

3.- Pel reconeixement de crèdits lliures

Via a: Assignatures superades d’altres plans d’estudi, no adaptades ni convalidades o quan ho sol·liciti l'alumne directament; A ssignatures corresponents a títols propis superades en universitats públiques catalanes
Via b: Els cursats com a tals en un altre ensenyament .
Via c: les activitats ofertes pels departaments i centres de la URV
Via d: Els que consten explícitament en el pla d'estudis com a resultat d'atorgament d'equivalència
Via e: Els cursos d'idiomes moderns organitzats per organismes oficials; Els cursos de música superats en conservatoris oficials de música; Les activitats esportives organitzades per organismes oficials d'acord amb el quadre d'equivalències establert
Via f: les activitats de nivell universitari organitzades en el marc de convenis específics entre la URV i altres institucions no universitàries
Via g: Cursos d’estiu organitzats per universitats públiques.
Via h: Cursos d’estiu avalats per l’Institut Joan lluís Vives que han estat aprovats per la URV; Cursos universitaris d'estiu de la URV
Via i: Les activitats de formació proposades per la comissió URV Solidària
Via j: Les activitat de formació proposades per Consell d' Estudiants de la URV
Via k: Les activitats de formació proposades per l' ICE; Les activitats específiques proposades pel Servei Lingüistic de la URV; Les activitats específiques organitzades per l'Oficina de l'Esport de la URV; Les activitats organitzades per altres Serveis de la URV
Via l: Els corresponents als cicles formatius de grau superior, en el cas que estigui així establert en la taula de correspondència fixada entre un determinat cicle i l' ensenyament universitari de la URV.
Via m: Els que com a resultat de la incorporació des d'un primer cicle a un segon cicle d'estudis diferent, portin a un escreix de crèdits cursats per damunt dels 300 crèdits necessaris per obtenir un títol de llicenciat/enginyer, una vegada restats els crèdits corresponents a les assignatures coincidents entre els dos cicles.


Si l’alumne ha obtingut per les assignatures optatives superades un nombre de crèdits optatius superior als necessaris, podrà passar les esmentades assignatures a crèdits de lliure elecció per completar el seu currículum.El traspàs d’assignatures optatives a lliure elecció, l’alumne el pot fer en les ocasions següents:

1. Quan trasllada el seu expedient a un altre centre/universitat per continuar els estudis en el mateix ensenyament

2. Si s'escau, quan es trasllada a un altre centre/universitat per iniciar uns estudis de nou

3. Quan sol·licita el dipòsit de títol.

Aquesta petició de traspàs la formalitzarà en un document que li facilitarà la secretaria del centre, la qual l’incorporarà al seu expedient. El traspàs tindrà caràcter irreversible .