2015_16
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Titulaciones

Grado
Grado en Enfermería (2009)
Grado en Enfermería (2009) (Campus Terres de l'Ebre)
Grado en Enfermería (2009) (Campus Baix Penedès)

Master Oficial
Ciencias de la Enfermería (2010)
Investigación en Ciencias de la Enfermería (2012)Pràctiques

1.-PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

Les pràctiques clíniques són obligatòries i es realitzen en els centres hospitalaris, d’atenció primària, centres psiquiàtrics etc. de les nostres comarques. A l’estudiant se li assignarà una infermera/tutora.

L’horari de les pràctiques serà l’acordat per les coordinadores de les assignatures i dels centres de pràctiques.

NORMATIVA DE PRÀCTIQUES CLÍNIQUES DELS ESTUDIANTS DE LA FACULTAT D’INFERMERIA DE LA URV

El model docent de la Facultat d’Infermeria(FI), centrat en l’aprenentatge actiu dels estudiants, té com un dels seus punts estratègics les pràctiques clíniques. Les estades en els diferents àmbits assistencials permeten als estudiants integrar i assolir les competències treballades durant la seva formació acadèmica fent-les evidents en un entorn professional real, així com adquirir-ne de noves. A més, la realització de pràctiques els permet conèixer les institucions i adquirir experiència, la qual cosa els facilitarà la incorporació al món laboral.

Article 1. Àmbit d’aplicació i tipus de pràctiques

1. Aquesta Normativa s’aplica a les pràctiques clíniques curriculars que realitzen els estudiants de grau de la FI.

2. Les pràctiques clíniques es realitzen en els diferents àmbits de la pràctica assistencial (hospitals, centres sociosanitaris, centres d’atenció primària...) nacionals o estrangers amb els quals la FI hagi signat conveni.

3. Els estudiants podran realitzar part de les seves pràctiques en la institució on realitza la seva activitat professional. Aquestes pràctiques en cap cas coincidiran amb l’horari laboral de l’estudiant a la institució. L’activitat laboral de l’estudiant no es convalidarà amb les diverses assignatures de pràctiques clíniques.

Article 2. Règim jurídic

1. Les pràctiques clíniques que duen a terme els estudiants de la FI es fonamenten en l’estatut de l’estudiant universitari i es regeixen, amb caràcter general, per la Normativa de pràctiques externes dels estudiants universitaris, per la Normativa de Pràctiques Externes dels estudiants de la URV,la Directiva Europea de l’Ensenyament d’Infermeria i per aquesta Normativa.

2. Les pràctiques curriculars es fonamenten en la Normativa d’ordenació dels ensenyaments oficials i es regeixen, a més a més, pel que estableix el Pla d’estudis de Grau d’Infermeria.

3. La relació que s’estableix entre l’estudiant i l’entitat col·laboradora és estrictament acadèmica i no laboral.

Article 3. Coordinació i gestió de les pràctiques

1. Coordinació:

a. Professor/a coordinador/a d’assignatura. Cadascuna de les assignatures de pràctiques clíniques té assignat un/a coordinador/a que s’encarrega dels contactes amb les institucions, distribució dels estudiants, elaboració de pla de treball i guia docent de l’assignatura, elaboració de la documentació necessària pel desenvolupament de les pràctiques i qualificació d’actes.

b. Professor/a coordinador/a de centre. S’encarrega de donar suport i orientació a tots els involucrats en el procés d’ensenyament i aprenentatge (estudiants, tutors i professors). Té la responsabilitat de garantir el bon desenvolupament del programa perquè l’estudiant pugui assolir els objectius.

c. Coordina les relacions institucionals i és el responsable final de l’assignatura en el centre assignat.

2. L’estudiant ha de dur a terme les pràctiques en el centre assignat i en el període indicat per la Facultat.

Si l’estudiant vol sol·licitar canvis en la realització de les Pràctiques Clíniques entre el Campus de les Terres de l’Ebre, el Campus Catalunya i la Seu Baix Penedès, cal que presenti una sol·licitud a la secretaria de la FI:

a. Pràctiques de 1r, 2n i 3r: de 15de setembre a 15 de novembre

b. Pràctiques de 4r: del 2 al 31 de maig. Termini extraordinari del 16 al 30 de juny.

Caldrà tenir motius raonats: econòmics, de salut,laborals, etc.

Els criteris de selecció seran:

§ Nota mitjana

§ Número de crèdits aprovats

Totes les sol·licituds seran estudiades pel consell de direcció i què consultarà amb els coordinadors/es de les assignatures la disponibilitat de llocs de pràctiques. El nombre de canvis acceptats, no podrà ser superior al nombre que el centre receptor pugui assumir.

La resolució de canvi de campus es farà dins de la primera quinzena de juliol, i es farà arribar a l’estudiant i a les coordinadores d’assignatura tant del campus de procedència com del de destí.

3. L’alumnat ha d’acudir uniformat a la unitat corresponent a l’hora en quèc omencin les pràctiques, i ha d’estar a la seva disposició fins a l’hora que acabin, sempre que no hi hagi programada alguna activitat de la Facultat.

a. Uniforme. En els centres de pràctiques s’ha d’utilitzar l’uniforme complet de la Facultat que consta de:

Pijama amb distintiu de la Facultat

Calçat per a ús exclusiu als centres de pràctiques

L’estudiant haurà deportar una placa d’identificació penjada en un lloc visible

b. L’horari de les pràctiques serà l’acordat per les coordinadores de les diferents assignatures i dels centres de pràctiques. Aquestes pràctiques es poden desenvolupar en horari de matí, tarda (entre 5 o 7’5 hores) o nit (10 hores) en funció del curs,segons l’horari de les infermeres del centre de pràctiques. 5 dies setmanals. En cap cas l’estudiant pot doblar torn.

Article 4. Requisits dels estudiants i naturalesa de les pràctiques.

1. Poden realitzar pràctiques clíniques els estudiants de la FI i els estudiants d’altres universitats nacionals o estrangeres que estiguin cursant estudis a la Facultat en virtut de programes de mobilitat o de convenis establerts entre aquestes.

2. Els estudiants que duguin a terme pràctiques clíniques s’han de matricular a l’assignatura establerta al pla d’estudis i han de complir els requisits i les obligacions que el pla d’estudis hagi previst.

3. Els estudiants que realitzin pràctiques clíniques gaudeixen dels drets i han de complir les obligacions previstes a la legislació vigent aplicable.

4. Les pràctiques clíniques emparades en aquesta Normativa són estrictament acadèmiques. Els convenis de cooperació educativa estableixen el caràcter no laboral de la relació i de la cobertura de qualsevol accident mitjançant l’assegurança escolar obligatòria o l’assegurança privada que la Universitat ha previst en defecte de l’anterior.

Article 5. L’estada en pràctiques

1. La durada de les pràctiques clíniques serà la determinada en lesdiferents assignatures pràctiques del Pla d’estudis de Grau. Al llarg dels 4anys l’estudiant realitzarà un rotatiu pels diversos centres i unitats de l’àrea d’influència de la Universitat segons els objectius de les diferents assignatures. És obligatori complir totes les hores de pràctiques, regulades per la Directiva Europeade l’Ensenyament d’Infermeria 89/595/CEE.

2. L’estudiant té dret a complir amb la seva activitat acadèmica, formativa i de representació i participació, amb la comunicació prèvia, amb antelació suficient, a la professora de pràctiques i amb la presentació dels justificants corresponents.

Concretament, l’estudiant pot absentar-se del lloc de pràctiques durant les hores necessàries per realitzar l’activitat en els casos següents:

a. Per assistència a activitats avaluatives o tutories.

b. Per assistència a activitats de representació o de participació en els òrgans de la Universitat.

c. Per visita mèdica.

d. Aquelles altres situacions personals o acadèmiques que siguin considerades pels tutors.

La recuperació de les absències causades per permisos o baixes per malaltia o accident, seran pactades pel professor/a i el tutor/a atenent a les circumstàncies del cas, i sempre depenent del temps disponible fins a la signatura d’actes.

3. Sol·licitud de permisos

a. Els permisos s’han de sol·licitar amb antelació sempre per escrit i per mitjà de la professora de pràctiques.

b. En cas de no assistir a pràctiques per una causa imprevista s’ha de comunicar al més aviat possible a la tutora i unitat on s’estan fent les pràctiques, i a la professora o a la secretària de la facultat durant la jornada.

c. En cas d’haver d’abandonar el centre de pràctiques s’ha d’avisar al/la professor/a i al/la tutor/a.

Article 6. Procediment de gestió

1. Totes les entitats que acullin estudiants en pràctiques de la FI hauran de formalitzar aquesta col·laboració mitjançant un conveni de cooperació educativa, signat pel/a rector/a o persona en qui delegui. El conveni establirà el règim jurídic,les condicions generals i els drets i deures de les parts.

Article 7. El projecte formatiu i els tutors

1. L’estudiant en les seves pràctiques clíniques al llarg dels 4anys, desenvolupa les competències professionals d’infermeria mitjançant els resultats d’aprenentatge establers per la consecució dels objectius formatius de les pràctiques clíniques basats en aquests tres eixos:

EIX 1:Desenvolupament personal, relacional, ètic social i cultural.

EIX 2:Desenvolupament d’un coneixement científic i del pensament crític.

EIX 3:Desenvolupament d’un cuidar integral a l’ésser humà

Al llarg de les diferents experiències, l’estudiant va progressivament capacitant-se per mobilitzar instruments que li permetin analitzar i comprendre els contextos presents en qualsevol situació de cuidatges: el context de la persona, el context de la professió i el context de la unitat on es desenvolupa l’acció dels cuidatges.

2. El tutor/a de pràctiques (professional) designat per l’entitat, empresa o institució acollidora és la persona responsable de la formació de l’estudiant al centre de treball. La FI reconeix l’activitat dels tutors professionals mitjançant una certificació deles hores de col·laboració en la formació pràctica dels estudiants.

3. El professor/a de la Facultat és el responsable de l’orientació de l’aprenentatge en relació a les competències i objectius d’aprenentatge de l’assignatura així com de l’avaluació.

Article 8. Pràctiques a l'estranger o en el marc de programes i convenis de mobilitat

1. Les estades en pràctiques que es realitzin en el marc de programes de mobilitat en què la URV participi es regeixen perles normes, procediments i documents específics que hi siguin aplicables. Pertot allò no previst a les normes del programa, s’hi aplicarà aquesta Normativa de pràctiques.

2. En tot cas, els estudiants que realitzin pràctiques a l’estranger hauran de disposar d’una pòlissa d’assegurances específica que cobreixi les contingències d’assistència sanitària, accident i repatriació.

Article 9. Estudiants amb discapacitat

1. Els estudiants amb discapacitat que realitzin pràctiques clíniques tenen dret a disposar dels recursos necessaris per a l’accés a la tutela, a la informació, a l’avaluació i al desenvolupament de les pràctiques en igualtat de condicions. Així mateix, tenen dret a conciliar la realització de les pràctiques amb les activitats i situacions personals derivades o connectades amb la situació de discapacitat.

2. La Facultat d’Infermeria facilitarà als tutors acadèmics d’estudiants amb discapacitat la informació i la formació necessàries per a l’exercici d’aquesta funció. Per la seva part, els tutors han de supervisar i,si escau, sol·licitar l’adequada disposició dels recursos de suport necessaris per assegurar que els estudiants amb discapacitat realitzin les seves pràctiques en condicions d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

3. La FI atorgarà prioritat en l’elecció i en l’adjudicació de pràctiques als estudiants amb discapacitat, a fi que puguin optar a entitats, empreses o institucions en les quals estiguin assegurades totes les mesures d’accessibilitat universal, incloses les referides al transport per al seu trasllat i l’accés a aquestes empreses.

4. La FI fomentarà que les entitats, empreses o institucions col·laboradores siguin accessibles per a la realització de pràctiques d’estudiants amb discapacitat procurant la disposició dels recursos humans,materials i tecnològics necessaris que assegurin la igualtat d’oportunitats.

Article 10. Seguiment de normatives de riscos laborals

1. Tots els estudiants abans d’anar a pràctiques,s’han d’assegurar d’estar al corrent de les vacunacions obligatòries. En cas de no estar vacunats ho han de fer al seu metge de capçalera.

2. Els/les estudiants d'infermeria com a grup de risc que està en contacte amb sang i fluids corporals, ha de complir les normes del centre on realitza les pràctiques (vacunacions, resultats analítics...)

3. Alguns centres de pràctiques poden exigir certificació de proves de laboratori especials o marcadors. En aquest cas l’estudiant ho pot obtenir a través del seu metge de capçalera.

4. En cas de bioinoculació o exposició percutània a líquids corporals en horari de pràctiques clíniques se seguirà el protocol de cada centre de pràctiques.

Tramitació de la sol·licitud de prestació de l’assegurança en relació a la bioinoculació:

L’estudiant que realitza pràctiques clíniques en un centre hospitalari, sociosanitari o d’atenció primària, pot patir d’algunes de les següents incidències: punxades, contusions, caigudes, etc.. Quan un/a estudiant en pràctiques pateix un d’aquests incidents es segueix el protocol de la tramitació de la sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar:

a. La Infermera tutora responsable de l’estudiant s’assegura que aquest acudeix al Servei d’Urgències de l’Hospital o CAP de referència perquè l’atengui un metge, que emet un informe que dóna a l’estudiant.

b. L’estudiant portarà l’informe mèdic, amb una fotocòpia del DNI a la Secretaria de la FI, on omplirà un imprès de sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar.

c. La Secretària acadèmica de la Facultat signarà el “Part de l’accident escolar” i la Facultat enviarà l’original de la sol·licitud de prestació junt amb còpia de l’informe mèdic i còpia del seu DNI a l’INSS

d. Una còpia serà lliurada a l’estudiant perquè el Servei de Medecina Preventiva de l’Hospital de referència faci el seguiment de l’estudiant.

VACUNACIÓ I PROFILAXI DE L'HEPATITIS B

És un programa adreçat als estudiants d'infermeria com a grup de risc que està en contacte amb sang i fluids corporals.

Els/les estudiants de primer curs abans d’anar apràctiques, si no estan vacunats, han de fer-ho al seu metge de capçalera.

El control de vacunació per prevenir l'hepatitis B es porta a terme durant el primer curs acadèmic.

Els estudiants que realitzin les pràctiques a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès hauran de formalitzar un certificat de vacunació complet abans de les pràctiques.

BIOINOCULACIÓ O EXPOSICIÓ PERCUTÀNIA

En cas de bioinoculació o exposició percutània a líquids corporals en horari de pràctiques clíniques se seguirà el protocol de cada centre de pràctiques.

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA EN RELACIÓ A LA BIOINOCULACIO

L’estudiant que realitza pràctiques clíniques en un centre hospitalari o CAP, pot patir d’algunes de les següents incidències: punxades, contusions, caigudes, etc.

Quan un estudiant en pràctiques pateix un d’aquests incidents se segueix el protocol de la tramitació de la sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar:

§ La infermera/tutora responsable de l’estudiant l’acompanya al Servei d’Urgències, perquè l’atengui un metge, que emet un informe mèdic que dóna a l’estudiant.

§ L’estudiant portarà l’informe mèdic, amb una fotocòpia del DNI al'INSS.

CENTRES DE PRÀCTIQUES TARRAGONA

ATENCIÓ PRIMÀRIA CAMP DE TARRAGONA

Dr. Mallafré Guasch, 4

Edifici Tarragonès, 2na Planta

43007 TARRAGONA

Tel: 977295800

HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII

Dr. Mallafré Guasch, 4

43007 TARRAGONA

Tel: 977295800

UNITAT DE REFERÈNCIA DE TRASTORNS DE L'ALIMENTACIÓ (URTA)

Hospital Joan XXIII

Dr. Mallafré Guasch, 4

43007 TARRAGONA

UNITAT HOSPITALÀRIA DE DESINTOXICACIÓ (UHD)

Hospital Joan XXIII

Dr. Mallafré Guasch, 4

43007 TARRAGONA

HOSPITAL SOCIOSANITARI FRANCOLÍ

Dr. Mallafrè Guasch, 4

43007 TARRAGONA

Tel: 977 230 888

CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE DROGODEPENDÈNCIES (CAS) JOAN XXIII

Dr. Mallafré i Guasch, 4 – Edifici D 6a. Planta

43007 TARRAGONA

Tel: 977 95 892

PADES TARRAGONÈS

Hospital Universitari Joan XXIII

Dr. Mallafré Guasch, s/n

43007 Tarragona

Tel: 977 191 281 / 977 191 281

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Av. del Dr. Josep Laporte, 2

43204Reus

Tel: 977310 300

CENTRE SOCIOSANITARI HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Av. del Dr. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Tel: 977310 300

CENTRE MQ REUS

c/ Antoni Gaudí 26

43202Reus

Tel: 977010 800

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT (CAS)

Hospital Universitari St. Joan de Reus

Av. del Dr. Josep Laporte, 1

43204 Reus

HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA

Rambla Vella, 14

43003 TARRAGONA

Tel: 977259906

SÒCIOSANITARI SANTA TECLA-LLEVANT

C/ Internet, s/n

43007 Tarragona

Tel: 977 258 003

ABS SANTA TECLA-LLEVANT

C/ Joan Fuster i Ortells, s/n

43007 Tarragona

Tel: 977 258 005 Fax.: 977 25 80 19

HOSPITAL DEL VENDRELL (EL VENDRELL)

Carretera de Barcelona, s/n

43700 El Vendrell

Tel: 977 257 900

RESIDÈNCIA SANTA TECLA PONENT

C/Menorca, s/n.

43006 La granja, Tarragona

Telf 977 259 900 / 977 540 678

PIUS HOSPITAL VALLS

Pl. St.Francesc, 1

43800VALLS, Tarragona

Tel:977613000

CENTRE SÒCIOSANITARI PIUS HOSPITAL

Pl. St.Francesc, 1

43800 VALLS, Tarragona

Tel:977613000

PADES VALLS

Pl. St. Francesc, 1

43800 VALLS, Tarragona

Tel: 977613000

RESIDÈNCIA ALT CAMP

Camí del Bosc, s/n

43800 VALLS, Tarragona

Tel: 977 600 292

Pl. St.Francesc, 1

43800 VALLS, Tarragona

Tel:977613000

Pin i Soler, 12-14

43002 Tarragona

Tel: 977 217 900

Av. Santa Oliva, 1-13 (CtraVendrell a Sta. Oliva)

43710 El Vendrell

Tel: 977 660 140

HOSPITAL PSIQUIÀTRIC UNIVERSITARI

Ctra. Institut Pere Mata, s/n

43206 REUS, Tarragona

Tel: 977310066

FUNDACIÓ VILLABLANCA

Carretera de Bellissens, s/n

43204REUS, Tarragona

Tel: 977 390 011

CENTRE MARINADA

Carretera de Cambrils, Km. 5

43207 REUS, Tarragona

Tel: 977 750 193

CENTRE DE SALUT MENTAL TARRAGONA NORD

C./ Rovira i Virgili, 9

43002 TARRAGONA

Tel: 977 218 853

CENTRE DE SALUT MENTAL REUS

Passatge de la Rodona, 2

43201 REUS, Tarragona

Tel: 977 341 656

INSTITUT PAULO FREIRE RESIDÈNCIA BELLISSENS

Autovia de Bellissens, s/n, “MasPlana”

43204REUS, Tarragona

CENTRE SÒCIOSANITARI CIUTAT REUS

Camí de Tarragona, 10-12

43204 Reus

Tel: 977 300 021

CENTRE SOCIOSANITARI I RESIDÈNCIA ASSISTIDA SALOU

Av. Pau Casal s/n

43840 Salou

Tel: 977 774 705

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ASSISTIDA BAIX CAMP

Bertrande Cambrils, s/n Apt. 301

43850 CAMBRILS, Tarragona

Tel: 977 364 715 / 93 736 50 16

Requetde Fèlix, 35

43480Vila-Seca

Tel:977 395 825

RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA. MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Passeig Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

RESIDÈNCIA D’AVIS DE REUS

Av. S.XX, 1

43202 REUS, Tarragona

LLAR CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Manel Ribe, 46-48

43400 MONTBLANC, Tarragona

C./l’Espirall, s/n

08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS,Barcelona

Tel: 93 818 04 40

RESIDÈNCIA TORREDEMBARRA

Pere Badia, 2, 4

43830 Torredembarra

Tel: 977 641 132

C/ López Pelaez, 15-17

43002 Tarragona

Telèfon: 977 22 50 12

HOSPITAL RESIDÈNCIA SANT CAMIL

Ronda Sant Camil - 08810 SantPere de Ribes (El Garraf)

telèfon: 93 896 00 25

HOSPITAL SANT ANTONI ABAT

C/Sant Josep 21-23

08800, Vilanova i la Geltrú

Tel: 93 893 16 16

CENTRE SOCIOSANTARI DE VILAFRANCA RICARD FORTUNY

Avinguda Garraf, 3

08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 890 51 36

RESIDÈNCIA SANT FRANCESC

C/ Sant Pere, 3

08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 819 94 00

Muntanya de Sant Pere, s/n

43007 Tarragona

Telèfon: 977 21 76 04

Av. Catalunya. 54

43002 Tarragona

Telèfon: 977 250 349

C/ Reina Maria Cristina, 17

43002 Tarragona

Telèfon: 977 25 13 38

Centre d’Atenció PrimàriaBaix-a-Mar

Plaça dels Boleranys, 5

08800 Vilanova i la Geltrú

Telèfon: 93 810 30 03

C/ Major 3A

43813 Fontscaldes

Telèfon: 977 61 37 47

C/ Egara, 3

43839 Creixell

Telèfon: 977 80 07 03

C/ MAJOR, 27

43810 PLA DE SANTA MARIA

Telèfon: 977 63 18 17

CARRETERA PLA DE SANTA MARIA, 86

43800 VALLS

Telèfon: 977 60 10 22

Hospital Moises Broggi SJD-L’H(CSI)

Avinguda Josep Molins, 29-41

08906 L’Hospitalet de Llobregat

Telèfon: 93 440 75 00

ABS ALT CAMP OEST

Fonts del Glorieta, s/n

43460 Alcover

Tel.: 977 76 06 90 Fax.: 977 84 64 09

CAP DOCTOR SARRÓ ROSET

Vallvera,8

43800 Valls

Tel.: 977 60 11 10 Fax.: 977 61 28 34

CAP VILA-RODONA

Pl. delsArbres, 7

43814Vila-rodona

Tel.: 97763 90 19 Fax.: 977 63 90 40

CAP GIMBERNAT

Pl. del'Ajuntament, 4

43850 Cambrils

Tel.: 97736 30 74 Fax: 977 36 64 08

CAP LA SELVA DEL CAMP

El Vilar,2

43470 La Selva del Camp

Tel.: 977 84 57 17 Fax.: 977 84 57 59

CAP L'HOSPITALET DE L'INFANT

Carretera de Móra, 15-18

43890 L'Hospitaletde l'Infant

Tel.: 977 82 03 36 Fax.: 977 82 06 40

CAP LLIBERTAT

C.General Moragues, 52

43201 Reus

Tel.: 977 77 85 05 Fax.: 977 34 19 59

CAP MARIÀ FORTUNY

C.Astorga, s/n

43205 Reus

Tel.: 977 77 68 02 Fax.: 977 77 68 03

CAP SANT PERE

Camí de Riudoms, 53-55

43202 Reus

Tel.: 977 77 85 05 Fax.: 977 32 24 50

CAP HORTS DE MIRÓ

Camí de l'Aigua nova, 29

43201 Reus.

Telèfon: 977 75 34 09

CAP BONAVISTA

Carrer set, 36

43100 Tarragona

Tel.: 97755 10 96 Fax.: 977 55 10 96

CAP CONSTANTÍ

Carrer dels Horts, 6

43120 Constantí

Tel.: 977 52 15 15 Fax.: 977 52 00 23

CAP JAUME I

Jaume I,45-49

43005 Tarragona

Tel.: 97724 71 65

CAP EL MORELL

Av.Tarragona, s/n

43760 El Morell

Tel.: 97784 00 15 Fax.: 977 84 23 36

MURALLES SALUT

Escultor Verderol, s/n

43002 Tarragona

Tel.: 97724 94 04

CAP SANT PERE I SANT PAU

Edifici de Sant Pere, s/n

43007 Tarragona

Tel.: 977 20 06 38 Fax.: 977 20 04 84

CAP SANT SALVADOR

Av. de Sant Salvador, 114 bis

43130 Tarragona

Tel.: 977 52 34 10 Fax.: 977 52 34 10

CAP SALOU

Carrilet,12

43840 Salou

Tel.: 977 38 31 04 Fax.: 977 38 07 42

CAP TÀRRACO

C/ Doctor Mallalfré Guasch, s/n

43007 Tarragona

Tel.: 977 22 18 71

CAP TORREFORTA-LA GRANJA

La Gomera, 10

43006 Tarragona

Tel.: 977 54 80 88 Fax.: 977 55 12 00

CAP TORREDEMBARRA

Onze de Setembre, s/n

43830 Torredembarra

Tel.: 977 64 38 09 Fax.: 977 64 38 01

CAP VILA-SECA

Tarragona,22

43480 Vila-seca

Tel.: 977 39 40 27 Fax.: 977 39 40 38

CAP L'ARBOÇ

Plaça Catalunya num. 1

l'Arboç

Tel.977 67 15 88

CAP EL VENDRELL

Carretera de Barcelona s/n

El Vendrell

Tel. 97725 79 00

CAP CALAFELL

Carretera de Barcelona s/n

43820 Calafell

Tel. 977 69 14 19