2017_18
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Titulaciones

Grado
Grado en Enfermería (2009)
Grado de Infermeria (2016)
Grado en Enfermería (2009) (Campus Terres de l'Ebre)
Grado de Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Grado en Enfermería (2009) (Campus Baix Penedès)
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)

Master Oficial
Investigación en Ciencias de la Enfermería (2012)
Investigación en Ciencias de la Enfermería (2012) - VirtualPràctiques

1.-PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

Les pràctiques clíniques són obligatòries i es realitzen en els centres hospitalaris, d’atenció primària, centres psiquiàtrics etc. de les nostres comarques. A l’estudiant se li assignarà una infermera/tutora.

L’horari de les pràctiques serà l’acordat per les coordinadores de les assignatures i dels centres de pràctiques.

NORMATIVA DE PRÀCTIQUES CLÍNIQUES DELS ESTUDIANTS DE LA FACULTAT D’INFERMERIA DE LA URV

Preàmbul

El model docent de la Facultat d’Infermeria (FI), centrat en l’aprenentatge actiu de l’estudiantat, té com un dels seus punts estratègics les pràctiques clíniques. Les estades en els diferents àmbits assistencials permeten als estudiants integrar i assolir les competències treballades durant la seva formació acadèmica fent-les evidents en un entorn professional real, així com adquirir-ne de noves. A més, la realització de pràctiques els permet conèixer les institucions i adquirir experiència, la qual cosa els facilitarà la incorporació al món laboral.

Article 1.Àmbit d’aplicació i tipus de pràctiques

 1. Aquesta Normativa s’aplica a les pràctiques clíniques curriculars que realitzen els estudiants de grau de la FI.
 2. Les pràctiques clíniques es realitzen en els diferents àmbits de la pràctica assistencial (hospitals, centres sociosanitaris, centres d’atenció primària...)nacionals o estrangers amb els quals la URV hagi signat conveni.
 3. Atesa la singularitat dels estudis d’Infermeria, no es contempla la possibilitat que els estudiants de la Facultat puguin realitzar pràctiques extracurriculars.
 4. Els estudiants podran realitzar part de les seves pràctiques en la institució on realitza la seva activitat professional, sempre i quan la institució hi estigui d’acord. Aquestes pràctiques en cap cas coincidiran amb l’horari laboral de l’estudiant a la institució. L’activitat laboral de l’estudiant no serà convalidable amb les diverses assignatures de pràctiques clíniques.

Article 2.Règim jurídic

 1. Les pràctiques clíniques que duen a terme els estudiants de la FI es fonamenten en l’estatut de l’estudiant universitari i es regeixen, amb caràcter general, per la Normativa de pràctiques externes dels estudiants universitaris, per la Normativa de Pràctiques Externes dels estudiants de la URV, la Directiva Europea de l’Ensenyament d’Infermeria i per aquesta Normativa.
 2. Les pràctiques clíniques curriculars es fonamenten en la normativa d’ordenació dels ensenyaments oficials i es regeixen, a més a més, pel que estableix el pla d’estudis de Grau d’Infermeria.
 3. La relació que s’estableix entre l’estudiant i l’entitat col·laboradora és estrictament acadèmica i no laboral.

Article 3.Coordinació i gestió de les pràctiques

 1. Coordinació:

a. Professor/a coordinador/a d’assignatura. Cadascuna de les assignatures de pràctiques clíniques té assignat un/a coordinador/a què s’encarrega dels contactes amb les institucions, distribució dels estudiants, elaboració de pla de treball i guia docent de l’assignatura, elaboració de la documentació necessària per al desenvolupament de les pràctiques i qualificació d’actes.
b. Professor/a coordinador/a de centre. S’encarrega de donar suport i orientació a tots els involucrats en el procés d’ensenyament i aprenentatge (estudiants, tutors i professors). Té la responsabilitat de garantir el bon desenvolupament del programa perquè l’estudiant pugui assolir els objectius.Coordina les relacions institucionals i és el responsable final de l’assignatura en el centre assignat.

2. L’estudiant ha de dur a terme les pràctiques en el centre assignat i en el període indicat per la Facultat. Si l’estudiant vol sol·licitar canvis en la realització de les Pràctiques Clíniques entre el Campus de les Terres de l’Ebre, el Campus Catalunya i la Seu Baix Penedès, cal que presenti una sol·licitud a la FI

Els períodes per demanar-ho i la sol·licitud es troben al web de la Facultat

Caldrà tenir motius raonats:econòmics, de salut, laborals, etc.

Totes les sol·licituds seran estudiades per l’equip deganal, què consultarà amb els coordinadors/es de les assignatures la disponibilitat de llocs de pràctiques. El nombre de canvis acceptats no podrà ser superior al nombre que el Centre receptor pugui assumir.

La resolució de canvi de Campus es farà arribar a l’estudiant i a les coordinadores d’assignatura tant del campus de procedència com del de destí.

 1. L’estudiant ha d’acudir amb l’uniforme a la unitat corresponent a l’hora en què comencin les pràctiques, i ha d’estar a la seva disposició fins a l’hora en què acabin, sempre que no hi hagi programada alguna activitat de la Facultat.

a. Uniforme. En els centres de pràctiques s’ha d’utilitzar l’uniforme complet de la Facultat que consta de:

  • Pijama amb distintiu de la Facultat
  • Calçat per a ús exclusiu als centres de pràctiques
  • L’estudiant haurà de portar una placa d’identificació penjada en un lloc visible

b. L’horari de les pràctiques serà l’acordat per les coordinadores de les diferents assignatures i dels centres de pràctiques. Aquestes pràctiques es poden desenvolupar en horari de matí, tarda (entre 5 o 7’5 hores) o nit (10 hores) en funció del curs, segons l’horari del personal d’infermeria del Centre de pràctiques

. En cap cas l’estudiant pot doblar torn.

Article 4.Requisits dels estudiants i naturalesa de les pràctiques

 1. Poden realitzar pràctiques clíniques els estudiants de la FI i els estudiants d’altres universitats nacionals o estrangeres que estiguin cursant estudis a la Facultat en virtut de programes de mobilitat o de convenis establerts entre aquestes.
 2. Els estudiants que duguin a terme pràctiques clíniques s’han de matricular a l’assignatura establerta al pla d’estudis i han de complir els requisits i les obligacions que el pla d’estudis hagi previst.
 3. Els estudiants que realitzin pràctiques clíniques gaudeixen dels drets i han de complir les obligacions previstes a la legislació vigent aplicable.
 4. Les pràctiques clíniques emparades en aquesta Normativa són estrictament acadèmiques. Els convenis de cooperació educativa estableixen el caràcter no laboral de la relació i de la cobertura de qualsevol accident mitjançant l’assegurança escolar obligatòria o l’assegurança privada que la Universitat ha previst en defecte de l’anterior.
 5. L’estudiant podrà avançar la convocatòria d’avaluació al gener, per acabar els estudis, sempre que sigui possible programar les assignatures pràctiques en el període comprès des de començament de l’activitat acadèmica fins a la data de la convocatòria de gener. La sol·licitud es farà durant el període de matrícula.
 6. La realització de les pràctiques ha de seguir l’itinerari curricular. L’estudiant a qui s’hagi de programar les pràctiques (de 1r, 2n, 3r o 4t curs) fora del període previst a l’itinerari curricular, haurà de fer la sol·licitud al/la responsable d’ensenyament abans de matricular-se. Una comissió composta pel/la responsable d’ensenyament i el professorat responsable de les assignatures pràctiques implicades resoldran la petició.

Article 5. L’estada en pràctiques

 1. La durada de les pràctiques clíniques serà la determinada en les diferents assignatures pràctiques del pla d’estudis de Grau. Al llarg dels seus estudis, l’estudiant realitzarà un rotatiu pels diversos centres i unitats de l’àrea d’influència de la Universitat segons els objectius de les diferents assignatures. És obligatori complir totes les hores de pràctiques, regulades per les directives europees de l’ensenyament d’Infermeria.
 2. L’estudiant té dret a complir amb la seva activitat acadèmica, formativa i de representació i participació, amb la comunicació prèvia, amb antelació suficient, als tutors de pràctiques i amb la presentació dels justificants corresponents.

Concretament,l’estudiant pot absentar-se del lloc de pràctiques durant les hores necessàries per realitzar l'activitat en els casos següents:

a. Per assistència a activitats avaluatives o tutories.

b. Per assistència a activitats de representació o de participació en els òrgans de la Universitat.

c. Per visita mèdica.

d. Aquelles altres situacions personals o acadèmiques que siguin considerades pels tutors.

La recuperació de les absències degudes a permisos o baixes per malaltia o accident seran pactades pel professor/a i el tutor/a atenent a les circumstàncies del cas, i sempre depenent del temps i places disponibles fins a la signatura d’actes.

3. Sol·licitud de permisos

a. Els permisos s’han de sol·licitar amb antelació, sempre per escrit i per mitjà del/la professor/a de pràctiques.

b. En cas de no assistir a pràctiques per una causa imprevista s’ha de comunicar tan aviat com es pugui al/la tutor/a i unitat on s’estan fent les pràctiques, i al/a professor/a o al/la secretàri/a de la Facultat durant la jornada.

c. En cas d’haver d’abandonar el centre de pràctiques, s’ha d’avisar al/la professor/a i al/la tutor/a.

Article 6.Procediment de gestió

 1. Totes les entitats que acullin estudiants en pràctiques de la FI hauran de formalitzar aquesta col·laboració mitjançant un conveni de cooperació educativa, signat pel/a Rector/a o persona en qui delegui. El conveni establirà el règim jurídic, les condicions generals i els drets i deures de les parts.

Article 7. El projecte formatiu i els tutors

1. L’estudiant en les seves pràctiques clíniques al llarg dels seus estudis, desenvolupa les competències professionals d’infermeria mitjançant els resultats d’aprenentatge establerts per a la consecució dels objectius formatius de les pràctiques clíniques.

Al llarg de les diferents experiències, l’estudiant es capacita progressivament per mobilitzar instruments que li permetin analitzar i comprendre els contextos presents en qualsevol situació de cuidatges: el context de la persona, el context de la professió i el context de la unitat ones desenvolupa l’acció dels cuidatges.

2. El/la tutor/a de pràctiques (professional) designat per l’entitat, empresa o institució acollidora és la persona responsable de la formació de l’estudiant al centre de treball.

La FI reconeix l’activitat dels tutors professionals mitjançant una certificació de les hores de col·laboració en la formació pràctica dels estudiants.

3. El/la professor/a de la Facultat és responsable de l’orientació de l’aprenentatge en relació a les competències i objectius d’aprenentatge de l’assignatura així com de l’avaluació.

Article 8.Pràctiques a l'estranger o en el marc de programes i convenis de mobilitat

 1. 1. Les estades en pràctiques que es realitzin en el marc de programes de mobilitat en què la URV participi es regeixen perles normes, procediments i documents específics que hi siguin aplicables. Per atot allò no previst a les normes del programa, s’hi aplicarà aquesta Normativa de pràctiques.
 2. En tot cas,els estudiants que realitzin pràctiques a l’estranger hauran de disposar d’una pòlissa d’assegurances específica que cobreixi les contingències d’assistència sanitària,accident i repatriació.

Article 9.Estudiants amb discapacitat

 1. Els estudiants amb discapacitat que realitzin pràctiques clíniques tenen dret a disposar dels recursos necessaris per a l’accés a la tutela, a la informació, a l’avaluació i al desenvolupament de les pràctiques en igualtat de condicions.Així mateix, tenen dret a conciliar la realització de les pràctiques amb les activitats i situacions personals derivades o connectades amb la situació de discapacitat.
 2. La Facultat d’Infermeria facilitarà als tutors acadèmics d’estudiants amb discapacitat la informació i la formació necessàries per a l’exercici d’aquesta funció. Per la seva part, els tutors han de supervisar i, si escau, sol·licitar l’adequada disposició dels recursos de suport necessaris per assegurar que els estudiants amb discapacitat realitzin les seves pràctiques en condicions d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.
 3. La FI atorgarà prioritat en l’elecció ien l’adjudicació de pràctiques als estudiants amb discapacitat, a fi que puguin optar a entitats, empreses o institucions en les quals estiguin assegurades totes les mesures d’accessibilitat universal, incloses les referides al transport per al seu trasllat i l’accés a aquestes empreses.
 4. La FI fomentarà que les entitats,empreses o institucions col·laboradores siguin accessibles per a la realització de pràctiques d’estudiants amb discapacitat procurant la disposició dels recursos humans, materials i tecnològics necessaris que assegurin la igualtat d’oportunitats.

Article 10. Seguiment de normatives de riscos laborals

 1. 1. Tots els estudiants abans d’anar a pràctiques, s’han d’assegurar d’estar al corrent de les vacunacions obligatòries. En cas de no estar vacunats ho han de fer al seu metge de capçalera.
 2. Els/les estudiants d'infermeria, com a grup de risc que està en contacte amb sang i fluids corporals, ha de complir les normes del centre on realitza les pràctiques (vacunacions,resultats analítics...)
 3. Alguns centres de pràctiques poden exigir certificació de proves de laboratori especials o marcadors. En aquest cas, l’estudiant ho pot obtenir a través del seu metge de capçalera.
 4. En cas de bioinoculació o exposició percutània a líquids corporals en horari de pràctiques clíniques se seguirà el protocol de cada centre de pràctiques.
 5. Tramitació de la sol·licitud de prestació de l’assegurança en relació a la bioinoculació: l’estudiant que realitza pràctiques clíniques en un Centre Hospitalari, sociosanitari o d’atenció primària, pot patir d’algunes de les següents incidències: punxades,contusions, caigudes, etc. Quan un/a estudiant en pràctiques pateix un d’aquests incidents se segueix el protocol de la tramitació de la sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar.
Disposició final

Aquesta normativa entra en vigor al curs acadèmic 2016-17