2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 

ADAPTACIÓ DE LA DOCÈNCIA A LA NOVA NORMALITAT PER

ADAPTACIÓ DE LA DOCÈNCIA A LA NOVA NORMALITAT PER AL CURS 2020-21 A CAUSA DE LA COVID-19:

La docència durant el curs 2020-21 està programada per impartir-se en forma presencial i es mantindrà aquesta presencialitat si la normativa que puguin dictar les autoritats sanitàries i la resta d’òrgans competents no diu el contrari, i els requisits de capacitat ho permeten.

En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació perquè es pugui dur a terme en línia, d’acord amb les directrius que estableixin els organismes pertinents. L'aplicació d'aquesta mesura és extraordinària i temporal. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura.

 Podeu trobar-ne informació més detallada a l’apartat “ADAPTACIÓ DE LA DOCÈNCIA A LA NOVA NORMALITAT PER AL CURS 2020-21 A CAUSA DE LA COVID-19” en les guies de les diferents assignatures del grau d’Infermeria.