2011_12
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Infermeria (2002)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18031016 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Anual
Troncal 10.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18031004 INFERMERIA COMUNITÀRIA I Primer
Troncal 6
18031007 INFERMERIA GERIÀTRICA Primer
Troncal 7.5
18031008 INFERMERIA MATERNOINFANTIL Primer
Troncal 15
18031011 INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA I Segon
Troncal 15
18031006 PRÀCTICUM COMUNITARI Segon
Troncal 6
18031013 PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC I Segon
Troncal 6
18031017 FARMACOLOGÍA Anual
Troncal 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18031001 ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA Primer
Troncal 7.5
18031101 HISTÒRIA DEL CUIDATGE EN INFERMERIA. MODELS I DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC EN INFERMERIA Segon
Obligatòria 4.5
18031014 PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC II Segon
Troncal 7.5
18031005 INFERMERIA COMUNITÀRIA II Anual
Troncal 10.5
18031012 INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA II Anual
Troncal 12
18031015 INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL Anual
Troncal 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18031217 ATENCIÓ D'INFERMERIA A LA GENT GRAN AMB PROBLEMES SOCIOSANITARIS Anual
Optativa 4.5
18031220 CURES D'INFERMERIA EN PROCESOS TERMINALS Anual
Optativa 4.5
18031210 DESIGUALTATS SOCIALS I SALUT Anual
Optativa 4.5
18031205 GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL EN ELS SERVEIS SANITARIS Anual
Optativa 4.5
18031202 INFERMERIA INTERNACIONAL Anual
Optativa 4.5
18031219 LA INFÀNCIA AMB PROBLEMES ESPECIALS Anual
Optativa 4.5
18031204 PROGRAMES DE SALUT A ESCALA LOCAL Anual
Optativa 4.5
18031201 TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Anual
Optativa 4.5
18031211 TÈCNIQUES DE RECOLLIDA DE DADES I AVALUACIÓ DE RESULTATS Anual
Optativa 4.5