2011_12
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Infermeria (2002)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Capacitat per reconèixer i interpretar signes normals o canviants de salut/mala salut, sofriment, incapacitat de la persona (valoració i diagnòstic).
  A2 Capacitat per respondre a les necessitats del pacient planificant, prestant serveis i avaluant els programes individualitzats més apropiats d’atenció amb el pacient, els seus cuidadors i famílies i altres treballadors sanitaris o socials.
  A3 Capacitat per emprendre valoracions exhaustives i sistemàtiques utilitzant les eines i marcs adequats pel pacient, tenint en conte els factors físics, socials, culturals, psicològics, espirituals i ambientals rellevant.
  A4 Capacitat de fer valer els judicis clínics per assegurar que s’assoleixen els estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l’evidència.
  A5 Capacitat per qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament un ventall d’informació i fonts de dades que facilitin la decisió els pacient.
  A6 Capacitat per administrar amb seguretat fàrmacs i altres teràpies (utilitzant les habilitats…)
  A7 Capacitat per mantenir la dignitat, privacitat i confidencialitat del pacient (utilitzant les habilitats…)
  A8 Capacitat per posar en pràctica principis de salut i seguretat, inclosos la mobilització i “manejo” del pacient, control d’infeccions, primers auxilis bàsics i procediments d’emergència (utilitzant les habilitats).
  A9 Capacitat per considerar les cures emocionals, físiques i personals, incloent-hi satisfer les necessitats de confort, nutrició i higiene personal i permetre el manteniment de les activitats quotidianes (utilitzant les habilitats…).
  A10 Capacitat per respondre a les necessitats personals durant el cicle vital i les experiències de salut o malaltia. Per exemple, eleccions vitals, invalidesa o procés de mort imminent (utilitzant les habilitats…)
  A11 Capacitat per informar, educar i supervisar a pacients i cuidadors i els seves famílies (utilitzant les habilitats…)
  A12 Coneixement rellevant de i capacitat per aplicar resolució de problemes i presa de decisions.
  A13 Coneixement rellevant de i capacitat per aplicar teories d’infermeria i pràctica infermera
  A14 Coneixement rellevant de i capacitat per aplicar ètica, legislació i humanitats.
  A15 Coneixement rellevant de i capacitat per aplicar ciències socials, del comportament i de la salut.
  A16 Coneixement rellevant de i capacitat per aplicar ciències bàsiques i de la vida.
  A17 Coneixement rellevant de i capacitat per aplicar principis d’investigació i informació.
  A18 Coneixement rellevant de i capacitat per aplicar tecnologies i informàtica a les cures de salut.
  A19 Coneixement rellevant de i capacitat per aplicar política nacional i internacional.
  A20 capacitat per mantenir la dignitat, privacitat i confidencialitat del pacient (utilitzant les habilitats)
  A21
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
  B5 Treballar de forma col•laborativa.
  B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a profesional.
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
  B8 Ser conscient dels diversos rols, responsabilitats i funcions d’una infermera.
  B9 Capacitat per treballar d’una manera “holística”, tolerant, sense jutjar, amb cura i sensible, assegurant que els drets, creences i desitjos dels diferents individus o grups no es vegin compromesos.
  B10 Capacitat per educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort de les poblacions, comunitats, grups i individus dels qui les vides estan afectades per la mala salut, sofriment, malaltia, incapacitat o la mort.
  B11 Capacitat per acceptar la responsabilitat del seu propi aprenentatge i desenvolupament professional, fent servir l’avaluació com el medi per reflectir i millorar la seva actuació i augmentar la qualitat dels serveis prestats.
  B12 Capacitat per ajustar el seu paper amb l'objectiu de respondre efectivament a les necessitats de la població o els pacients. Quan sigui necessari i apropiat, ser capaç de desafiar els sistemes vigents per cobrir les necessitats de la població i els pacients.
  B13 Capacitat per adonar-se'n que el benestar del pacient s'assoleix a través de la combinació de recursos i accions dels membres de l'equip socio-econòmic de cuidatges.
  B14 Capacitat per treballar i comunicar-se en col•laboració i de forma efectiva amb tot el personal de suport per prioritzar i gestionar el temps eficientment mentre s'assoleixen els estàndards de qualitat.
  B15 Capacitat per valorar el risc i promocionar activament el benestar i seguretat de tota la gent de l'entorn de treball (inclosa/os ella/s mateixa/os).
  B16 Dins del context clínic, capacitat per educar, facilitar, supervisar i donar suport als estudiants de cuidatges de salut i altres treballadors socio-sanitaris.
  B17 És conscient dels principis de finançament de cuidatges socio-sanitaris i s'usa els recursos eficientment.
  B18 Capacitat per dirigir i coordinador un equip, delegant cuidatges adequadament.
  B19 Utilitza críticament les eines d'avaluació i auditoria del cuidatge segons els estàndards de qualitat rellevats.
  B20 Capacitat per permetre que els pacients i els seus cuidadors expressin les seves preocupacions i interessos, i que puguin respondre adequadament. Per exemple, emocionalment, socialment, psicològicament, espiritualment o físicament.
  B21 Capacitat per donar suport emocional i identificar quan són necessaris els consells d'un especialista o altres intervencions.
  B22 Capacitat per reconèixer l’ansietat, l’estrès i la depressió.
  B23 Capacitat per informar, enregistrar, documentar i derivar cuidatges utilitzats tecnologies adequades.
  B24 Capacitat per una comunicació efectiva (incloent-hi l'ús de tecnologies): amb pacients, famílies i grups socials, inclosos aquells amb dificultats de comunicació.
  B25 Capacitat per usar adequadament les habilitats de consell (tècniques de comunicació per promoure el benestar del pacient).
  B26 Capacitat per representar adequadament la perspectiva del pacient i actuar per evitar abusos.
  B27 Capacitat per identificar i tractar comportaments desafiadors.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia