2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context professional.
  A2 Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
  A3 Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
  A4 Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
  A5 Respondre a les necessitats de salut de la població, reconeixent les situacions de risc vital i executant maniobres de suport vital bàsic i avançat en aquelles situacions que ho requereixi.
  A6 Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.
  A7 Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.
  A8 Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats nutricionals d'aquests processos; reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o canviants de salut-mala salut, sofriment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del cicle vital.
  A9 Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant les cures d'infermeria.
  A10 Qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament la informació i les fonts de dades per a facilitar l'elecció del pacient.
  A11 Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.
  A12 Habilitats per a mantenir la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.
  A13 Habilitat per a realitzar procediments i tècniques coneixent l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.
  A14 Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús, indicació i els mecanismes d'acció, avaluant els beneficis, els riscos i efectes derivats de la seva administració o consum. Demostrant habilitat per a administrar amb seguretat fàrmacs i altres teràpies. Així com identificar els nutrients que es troben en els aliments; seleccionant les recomanacions dietètiques adequades i identificant els problemes nutricionals i seleccionant/aplicant les cures d'infermeria.
  A15 Habilitat per a identificar situacions de risc, dolor, sofriment, malaltia, incapacitat o mort per a respondre a les necessitats de salut de les persones durant el cicle vital i proporcionar cures que alleugin la situació dels malalts avançats i terminals
  A16 Analitzar les dades estadístiques referits a estudis poblacionals per a identificar i analitzar la influència dels factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups per a posar en pràctica accions de promoció, prevenció i educació sanitària.
  A17 Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i cura des d'una perspectiva històrica i comprendre l'evolució dels conceptes centrals de la disciplina infermera i els models teòrics més rellevants des d'una perspectiva ontològica i epistemològica.
  A18 Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl•lules i els teixits.
  A19 Coneixement rellevant per a aplicar les cures infermers, proporcionant i garantint benestar, qualitat, i la seguretat a l'individu, família i comunitat.
  A20 Coneixements rellevants sobre les evidències científiques en salut per a aplicar-lo a la investigació, la presa de decisions i la resolució de problemes en la pràctica infermera.
  A21 Comunicar-se de forma efectiva amb pacients, família, comunitat i amb l'equip interdisciplinari.
  A22 Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
  A23 Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.
  A24 Informar, registrar, documentar i derivar cuidats utilitzant les tecnologies adequades.
  A25 Comprendre la funció, activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció per a la salut.
  A26 Dirigir i coordinar un equip i delegar cures
  A27 Planificar i gestionar el temps de forma efectiva mentre s'arriben a els estàndards de qualitat.
  A28 Educar, facilitar, supervisar i donar suport als estudiants de cures de salut.
  A29 Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol, identificar les característiques de la funció directiva dels Serveis d'Infermeria i la gestió de cura.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.