2023_24
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
Grau en Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i els teixits.
  A2 Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
  A3 Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació, i els mecanismes d'acció dels mateixos.
  A4 Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes derivats de la seva administració i consum.
  A5.1 Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
  A5.2 Identificar els nutrients i els aliments en què es troben.
  A5.3 Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
  A6 Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
  A7 Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
  A8.1 Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes.
  A8.2 Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
  A8.3 Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
  A9 Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
  A10 Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.
  A11 Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva històrica, per comprendre l'evolució de la cura d'infermeria.
  A12 Comprendre des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents.
  A13 Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a les persones ateses.
  A14 Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
  A15 Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
  A16.1 Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
  A16.2 Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut.
  A16.3 Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.
  A16.4 Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com integrants d'una comunitat.
  A16.5 Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
  A16.6 Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
  A16.7 Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
  A16.8 Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
  A17.1 Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases.
  A17.2 Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
  A17.3 Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació.
  A17.4 Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
  A17.5 Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
  A17.6 Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
  A18.1 Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i en el climateri i en les alteracions que es poden presentar proporcionant les cures necessàries en cada etapa.
  A18.2 Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per facilitar l'adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.
  A19.1 Conèixer els aspectes específics de les cures del nounat.
  A19.2 Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència i els factors que condicionen el patró normal de creixement i desenvolupament.
  A19.3 Conèixer els problemes de salut més freqüents en la infància i identificar les seves manifestacions.
  A19.4 Analitzar les dades de valoració del nen, identificant els problemes d'infermeria i les complicacions que poden presentar-se.
  A19.5 Aplicar les tècniques que integren la cura d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els nens i els seus cuidadors.
  A19.6 Seleccionar les intervencions adreçades als nens i al malalt, així com les derivades dels mètodes de diagnòstic i tractament.
  A19.7 Ser capaç de proporcionar educación per a la salut als pares o cuidadors primaris.
  A20 Comprendre els canvis associats al procés d'envellir i la seva repercussió en la salut. Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida associades al procés d'envellir.
  A21 Conèixer els problemes de salut més freqüents en les persones grans. Seleccionar les intervencions cuidadores dirigides a tractar o a prevenir els problemes de salut i la seva adaptació a la vida diària mitjançant recursos de proximitat i suport a la persona gran.
  A22.1 Conèixer el sistema sanitari espanyol.
  A22.2 Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures.
  A22.3 Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups.
  A23.1 Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria.
  A23.2 Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
  A24 Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria.
  A25 Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor per a prestar cures que alleugen la situació dels malalts avançats i terminals.
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera
  CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC
  CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
  CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
  CT5 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses
  CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat. El nou model consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV (que substitueixen les antigues transversals i nuclears).

En aquesta pàgina es veuen les competències específiques i transversals vigents en aquesta titulació. Tot i que també estan llistades les competències nuclears, aquestes no tenen vigència perquè estan integrades dins de les competències transversals.