2023_24
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
8
2
5
4
0
0
1
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
1
8
2
5
4
0
0
2
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
1
8
2
5
4
0
0
3
BIOESTADÍSTICA
1
8
2
5
4
0
0
4
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
1
8
2
5
4
0
0
5
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
1
8
2
5
4
0
0
7
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
1
8
2
5
4
0
0
8
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
1
8
2
5
4
0
0
9
ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
1
8
2
5
4
1
0
1
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
1
8
2
5
4
1
0
9
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
1
8
2
5
4
1
1
1
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
1
8
2
5
4
0
0
6
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
1
8
2
5
4
0
1
0
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
1
8
2
5
4
1
0
2
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
1
8
2
5
4
1
0
3
INFERMERIA EN LA JOVENTUT
1
8
2
5
4
1
0
4
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
1
8
2
5
4
1
0
7
FARMACOLOGIA
1
8
2
5
4
1
0
8
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
1
8
2
5
4
1
1
0
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
1
8
2
5
4
1
1
2
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
1
8
2
5
4
1
0
5
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
1
8
2
5
4
1
0
6
INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
1
8
2
5
4
1
1
3
CURES PAL·LIATIVES
1
8
2
5
4
1
1
4
PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
1
8
2
5
4
1
1
5
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
1
8
2
5
4
1
1
6
INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
1
8
2
5
4
1
1
7
METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
1
8
2
5
4
1
1
8
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
1
8
2
5
4
1
1
9
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
1
8
2
5
4
1
2
0
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
1
8
2
5
4
1
2
1
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
1
8
2
5
4
1
2
2
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
1
8
2
5
4
1
2
3
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
1
8
2
5
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
8
2
5
4
2
0
2
APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
1
8
2
5
4
2
0
3
APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
1
8
2
5
4
2
0
5
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
1
8
2
5
4
2
0
6
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
1
8
2
5
4
2
0
7
INTERNATIONAL NURSING
1
8
2
5
4
2
0
8
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
1
8
2
5
4
2
1
2
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
1
8
2
5
4
2
1
3
SALUT MENTAL POSITIVA
1
8
2
5
4
2
1
4
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
1
8
2
5
4
2
1
7
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
8
2
5
4
2
2
0
CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
A1Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i
fisiològiques de les cèl·lules i els teixits.
RA1Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA2Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA3Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA4Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA5Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA6Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA7Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA8Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA9Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA10Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
A2Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
RA1Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA2Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA3Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA4Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA5Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA6Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA7Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA8Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
A3Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació,
i els mecanismes d'acció dels mateixos.
RA1Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA2Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA3Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA4Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA5Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA6Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA7Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
A4Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes
derivats de la seva administració i consum.
RA1Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA2Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA3Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA4Reconèixer els problemes d'automedicació
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA5Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA6Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA7Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA8Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA9Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA10Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA11Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA12Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA13Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA14Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA15Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
A5.1Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al
llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
RA1Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA2Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA3Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA4Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA5Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
A5.2Identificar els nutrients i els aliments en què es troben.
RA1Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
A5.3Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions
dietètiques adequades.
RA1Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA2Realitzar valoracions de l'estat nutricional
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA3Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA4Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA5Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA6Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA7Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA8Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA9Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
A6Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
RA1Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA2Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA3Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA4Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA5Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA6Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA7Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA8Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA9Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
A7Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que
determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
RA1Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA2Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA3Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA4Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA5Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA6Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254220/CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA
 RA7Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254301/TREBALL DE FI DE GRAU
  &nb