2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Investigació en Ciències de la Infermeria (2012)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Fer front als reptes dels sistemes de cuidatges avançats vigents que es troben en un moment de canvi amb la finalitat de cobrir les necessitats de la població i dels pacients quan sigui necessari i apropiat
  AC2 Respondre a les necessitats del pacient al llarg del cicle vital amb la planificació, prestació, avaluació i investigació dels programes individualitzats més adequats d’atenció, juntament amb el cuidador principal, la família i altres treballadors sanitaris o socials
  AC3 Garantir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals de la professió
  AC4 Aplicar teories d’infermeria a la pràctica professional i en el marc de la investigació
  AC5 Investigar accions de recolzament emocional i identificar situacions complexes
  AC6 Liderar, dirigir i coordinar institucions i equips en l’àmbit del cuidatge, prioritzant i gestionant el temps de forma eficient mentre s’aconsegueixen els estàndards de qualitat
  AC7 Elaborar publicacions i/o aportacions científiques derivades dels resultats de la investigació
  AC8 Participar en reunions d’investigació i presentar públicament resultats i informes d’investigació
  AC9 Valorar el risc i promocionar activament el benestar i la seguretat de l’equip de treball (inclús ell mateix)
  AC10 Aplicar els mètodes necessaris per a l’exercici de la docència en l’àmbit professional
  AC11 Liderar la gestió de cuidatges en el procés assistencial
  AC12 Aplicar les habilitats necessàries per a informar, educar, supervisar i mantenir unes relacions humanes efectives (incloent l’ús de les tecnologies amb pacients, famílies i grups socials) i investigar l’efectivitat d’aquestes habilitats
  AC13 Acceptar la responsabilitat del seu propi aprenentatge i desenvolupament professional utilitzant l’avaluació i la investigació com a medi per a reflectir i millorar la seva actuació i augmentar la qualitat dels serveis prestats
  AC14 Identificar i resoldre problemes de salut actuals o potencials, mitjançant el mètode científic
  AC15 Produir nous coneixements i aplicar l’evidència científica en la pràctica professional per abordar les necessitats canviants de salut de la població
  AC16 Dissenyar i implementar projectes d’investigació
  AC17 Capacitat de dirigir equips o grups d’investigació
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Aprendre a aprendre.
  BC2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  BC4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BC5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  BC6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  BC7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  CC2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  CC5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  CC6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.