2006_07
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 

Informació Acadèmica

2          INFORMACIÓ ACADÈMICA

La Guia de l’Estudiant inclou les normes generals de la Universitat Rovira i Virgili que també són d’aplicació a la Facultat d’Enologia, d’entre les quals hem ressenyat aquelles que considerem us poden ser més útils.

2.1       Accés als ensenyaments de la Facultat d'Enologia

D'acord amb la normativa actual, l'accés a la Facultat per tal de cursar l'ETA-IAA i Biotecnologia, es realitza a través del procés de preinscripció que organitza l’Oficina de Preinscripció de la Generalitat de Catalunya. Aquesta es pot fer al centre on l’alumne cursa el Batxillerat LOGSE o FP o bé a la pròpia oficina i a les delegacions de preinscripció en els terminis establerts i des d’internet a l’adreça http://accesnet.gencat.net. La preinscripció per l’ensenyament de la Llicenciatura en Enologia es realitza des d’internet a l’adreça http://www.urv.cat/centres/enologia (apartat futurs alumnes/enologia), de l’1 al 31 de juliol i de l’1 al 10 de setembre.

2.2        Permanència

L’alumne de nou ingrés en un primer cicle ha d’obtenir en el seu primer curs acadèmic, entre les assignatures troncals i obligatòries d’universitat un mínim de 12 crèdits.

Quan d’acord amb l’apartat anterior un alumne hagi de deixar els estudis que ha iniciat, no pot tornar a fer la preinscripció dels mateixos estudis fins al cap d’un curs acadèmic i per una sola vegada més. L’alumne procedent de les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys no pot tornar a accedir als mateixos estudis fins al cap d’un curs acadèmic i per una sola vegada més.

L’alumne que es trobi en la situació de no poder continuar els mateixos estudis a la URV podrà iniciar, si té plaça assignada a través del procés de preinscripció, uns altres estudis dels que s’imparteixen a la URV. L’alumne procedent de les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, podrà iniciar, si ha superat aquestes proves per un altre ensenyament, uns altres estudis dels que s’imparteixen a la URV.

Amb caràcter general  el nombre mínim i màxim de crèdits a matricular és:

 

Mínim a matricular

Màxim a matricular (1)

 

Alumnes 1r de l’ET Agrícola

 

60

 

79,5

Alumnes de l’ET Agrícola

30

79,5

Alumnes de 1r de Biotecnologia

60

90

Alumnes de Biotecnologia

30

90

Alumnes d’Enologia (pla 1996)

30

82,5

Alumnes d’Enologia (pla 2003)

 

30

90

(1) Per al còmput del nombre màxim de crèdits a matricular no es tenen en compte els crèdits obtinguts per convalidació, adaptació i reconeixement. La Junta de Facultat del dia 6 d’abril de 2000 va aprovar no autoritzar cap petició per matricular més crèdits del màxim establert.

L’alumne ha de matricular les assignatures troncals matriculades i no superades el curs anterior.

2.3       Convocatòria addicional

Aquest tràmit es refereix als estudiants que es preveu que finalitzin estudis aquest curs. El concepte d’alumnes que finalitzen estudis es refereix als que els manquin per acabar la carrera l’increment d’un 20% sobre el total de crèdits de que consta l’ensenyament, dividit pel nombre de cursos minimament previstos a l’itinerari currricular.

Els estudiants que es troben en aquesta situació, tot i que la seva matrícula no afecti a la totalitat de les assignatures pendents, poden demanar ampliar la matrícula i, tenint en compte els efectes econòmics corresponents, obtenir una terecera convocatòria de les assignatures que escullin.

Es preveu que finalitzen carrera els alumnes als quals els hi manquen com a màxim els crèdits següents:

Enologia (2003)                  90 crèdits

Biotecnologia (2005)           90 crèdits

ETA-IAA (1997)                   79,5 crèdits

Termini

-          Període ordinari: des del dia en què hagi formalitzat la matrícula, fins a un màxim de cinc dies naturals després d’haver-la efectuat.

-          Període extraordinari:

. Assignatures de 2n quadrimestre i anuals: transcorreguts cinc dies naturals després d’haver efectuat la matrícula i fins el 30 de novembre

. Assignatures de 1er quadrimestre: transcorreguts cinc dies naturals després d’haver efectuat la matrícula i fins el 30 d’abril.

Procediment

Es troba detallat a http://www.urv.cat-INTRANET (perfil alumne) – Tràmits administratius

Aquest tràmit no comporta el pagament de taxes de modificació i ampliació. L’estudiant haurà d’abonar el preu del crèdit que correspon a la matrícula que afecta a la convocatòria addicional de les assignatures seleccionades. A aquesta nova matrícula no s’aplicarà el recàrrec de repetició, en el cas que hagués estat matriculada en cursos anteriors.

2.4       Matrícula

Un cop admès, l'alumne ha de procedir a matricular-se d'acord amb els calendaris establerts per l’Oficina de preinscripció o per la Facultat en funció de l'ensenyament. Per tal de formalitzar la matricula cal adreçar-se a la secretaria de la Facultat.

2.5       Convalidacions

Els alumnes de nova incorporació d’ET Agrícola i Biotecnologia  poden sol·licitar convalidacions a la Secretaria del Centre en els terminis següents: 

·          Període ordinari: a partir del moment en què tinguin plaça assignada i com a més tard fins al 15 d’octubre

·          Període extraordinari: del 16 d’octubre al 30 de novembre

Si els estudiants estan cursant estudis:

·          Període ordinari: del 21 de juliol al 15 d’octubre

·          Període extraordinari: del 16 d’octubre al 30 de novembre

Documentació que cal aportar:

·          Sol·licitud adreçada a la cap de la Secretaria

·          Expedient acadèmic quan els estudis s’hagin realitzat en centres de la URV o certificat acadèmic personal (original) dels estudis realitzats quan s’hagin cursat fora de la URV.

·          Programes, segellats, de les assignatures aprovades.

·          Fotocòpia del pla d’estudis de la carrera iniciada pel sol·licitant.

Pel que fa als alumnes d’Enologia, consultar el calendari de terminis al Taulell d’anuncis de la  Facultat

2.6       Trasllat d’expedient per als alumnes que volen seguir estudis de la mateixa titulació i han superat més de 60 crèdits a la Universitat d’origen.

La Junta de Facultat de dia 6 d’abril de 2000 va acordar acceptar totes les sol·licituds de trasllat d’expedient sempre que el número fos assumible, en cas contrari es prioritzarien tenint en compte els criteris següents:

            1. el domicili habitual

            2. qualificacions d’accés

            3. qualificacions de l’expedient

            4. causes econòmiques

            5. motius laborals

2.7       Mobilitat d'Estudiants

El programa Erasmus permet l'intercanvi d'estudiants entre universitats de diferents països de la Comunitat Europea. Per altra part el programa SICUE-Seneca permet la mobilitat d'estudiants dintre de l'estat Espanyol.

La Facultat d'Enologia té signats convenis de col·laboració amb les següents universitats:

 

PROGRAMA ERASMUS

PROGRAMA SICUE SENECA

ETA-IAA

Instituto Politécnico de Braganza (Portugal)

Universidad de Teramo (Italia)

Universidad Pública de Navarra

Universidad de La Rioja

Universidad de Valladolid

ENOLOGIA

 

Université Victor Segalen, Bordeaux 2 (França)

Université de Bourgogne (França)

 

Universidad de Cádiz

Universidad de La Rioja

Universidad de Valladolid

BIOTECNOLOGIA*

Convenis en preparació amb algunes universitats italianes

-

* Donada la nova implantació d’aquest ensenyament i degut a que el 2006-07 només s’impartirà fins el 2n curs, encara no s’han signat convenis específics de col·laboració amb altres centres, si bé ja s’han realitzat alguns contactes per tal que, de cara als propers cursos, els estudiants de Biotecnologia, sobretot del 2n cicle,  puguin cursar assignatures en altres universitats, espanyoles o estrangeres.

En el cas concret d’intercanvis amb la Universitat de Lleida, els plans d’estudis de Biotecnologia de la URV i de la UdL s’han elaborat coordinadament, de tal manera que els alumnes podran realitzar assignatures en aquesta universitat, amb convalidacions automàtiques. A més, les assignatures Optatives (4t curs) de la UdL comptaran també com a optatives de la URV i viceversa.

A través dels programes SICUE i ERASMUS els estudiants de la Facultat poden cursar assignatures durant un quadrimestre en alguna d'aquestes universitats.

Per informació sobre mobilitat d'estudiants us podeu posar en contacte amb er/la Responsable d’Ensenyament respectiu o bé consultar la pàgina web de l’Oficina de Relacions Internacionals: http://www/la_urv/10_serveis/ori

2.6               Altra informació

Els alumnes que desitgin altre tipus d’informació referent a afers administratius, plans  d'estudis, horaris i aularis, crèdits de lliure elecció, calendari escolar, títols, convocatòries d'exàmens, expedició de documents individuals, projecte final de carrera, beques, modificacions de matrícula,etc., poden adreçar-se a la Secretaria de la Facultat.

2.9.       Recomanacions horaris de classe

Recomanem a tots els professors de la Facultat que procurin deixar 10 minuts de cortesia entre classe i classe.