2007_08
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 

Study programmes

1st Cycle
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)

2nd Cycle
Enologia (2003)

1st & 2nd Cycle
Biotecnologia (2005)Informació Acadèmica

2 INFORMACIÓ ACADÈMICA


LaGuia de l’Estudiant inclou les normes generals de la Universitat Rovira iVirgili que també són d’aplicació a la Facultat d’Enologia, d’entre les qualshem ressenyat aquelles que considerem us poden ser més útils.

2.1 Accés als ensenyaments de la Facultatd'Enologia

D'acordamb la normativa actual, l'accés a la Facultat per tal de cursar l'ETA-IAA iBiotecnologia, es realitza a través del procés de preinscripció que organitzal’Oficina de Preinscripció de la Generalitat de Catalunya. Aquesta es pot feral centre on l’alumne cursa el Batxillerat LOGSE o FP o bé a la pròpia oficinai a les delegacions de preinscripció en els terminis establerts i desd’internet a l’adreça http://accesnet.gencat.net. La preinscripció perl’ensenyament de la Llicenciatura en Enologia es realitza des d’internet al’adreça http://www.urv.cat/centres/enologia (apartat futurs alumnes/enologia),de l’1 al 31 de juliol i de l’1 al 10 de setembre.

2.2 Permanència

L’alumnede nou ingrés en un primer cicle ha d’obtenir en el seu primer curs acadèmic,entre les assignatures troncals i obligatòries d’universitat un mínim de 12crèdits.

Quand’acord amb l’apartat anterior un alumne hagi de deixar els estudis que hainiciat, no pot tornar a fer la preinscripció dels mateixos estudis fins al capd’un curs acadèmic i per una sola vegada més. L’alumne procedent de les provesd’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys no pot tornar a accedir alsmateixos estudis fins al cap d’un curs acadèmic i per una sola vegada més.

L’alumneque es trobi en la situació de no poder continuar els mateixos estudis a la URVpodrà iniciar, si té plaça assignada a través del procés de preinscripció, unsaltres estudis dels que s’imparteixen a la URV. L’alumne procedent de lesproves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, podrà iniciar, siha superat aquestes proves per un altre ensenyament, uns altres estudis delsque s’imparteixen a la URV.

Amb caràcter el nombre mínim i màxim de crèdits a matricular és:

 

Mínim a matricular

Màxim a matricular (1)

Alumnes 1r de l’ET Agrícola

60

9,5

Alumnes de l’ET Agrícola

30

79,5

Alumnes de 1r de Biotecnologia

60

90

Alumnes de Biotecnologia

30

90

Alumnes d’Enologia (pla 2003)

30

90

(1)Per al còmput del nombre màxim de crèdits a matricular no es tenen en compte elscrèdits obtinguts per convalidació, adaptació i reconeixement. La Junta deFacultat del dia 6 d’abril de 2000 va aprovar no autoritzar cap petició permatricular més crèdits del màxim establert.

L’alumneha de matricular les assignatures troncals matriculades i no superades el cursanterior.

2.3 Convocatòriaaddicional

Aquest tràmit es refereix als estudiants que es preveuque finalitzin estudis aquest curs. El concepte d’alumnes que finalitzenestudis es refereix als que els manquin per acabar la carrera l’increment d’un20% sobre el total de crèdits de que consta l’ensenyament, dividit pel nombrede cursos minimament previstos a l’itinerari currricular.

Els estudiants que es troben en aquesta situació, tot ique la seva matrícula no afecti a la totalitat de les assignatures pendents,poden demanar ampliar la matrícula i, tenint en compte els efectes econòmicscorresponents, obtenir una terecera convocatòria de les assignatures queescullin.

Es preveu que finalitzen carrera els alumnes als qualsels hi manquen com a màxim els crèdits següents:

Enologia (2003) 90 crèdits

Biotecnologia(2005) 90crèdits

ETA-IAA(1997) 79,5crèdits

Termini

- Període ordinari: des del dia en què hagi formalitzat la matrícula, finsa un màxim de cinc dies naturals després d’haver-la efectuat.

- Períodeextraordinari:

. Assignatures de 2nquadrimestre i anuals: transcorreguts cinc dies naturals després d’haver efectuatla matrícula i fins el 15 de novembre

. Assignatures de 1erquadrimestre: transcorreguts cinc dies naturals després d’haver efectuat la matrículai fins el 15 d’abril.

Procediment

Es troba detallat a http://www.urv.cat-INTRANET (perfil alumne) – Tràmits administratius

Aquest tràmit no comporta el pagament detaxes de modificació i ampliació. L’estudiant haurà d’abonar el preu del crèditque correspon a la matrícula que afecta a la convocatòria addicional de lesassignatures seleccionades. A aquesta nova matrícula no s’aplicarà el recàrrecde repetició, en el cas que hagués estat matriculada en cursos anteriors.

2.4 Matrícula

Uncop admès, l'alumne ha de procedir a matricular-se d'acord amb els calendarisestablerts per l’Oficina de preinscripció o per la Facultat en funció del'ensenyament. Per tal de formalitzar la matricula cal adreçar-se a lasecretaria de la Facultat.

2.5 Convalidacions

Elsalumnes de nova incorporació d’ET Agrícola iBiotecnologia poden sol·licitar convalidacions a laSecretaria del Centre en els terminis següents:

· Períodeordinari: a partir del moment en què tinguin plaça assignada i com a més tardfins al 15 d’octubre

· Període extraordinari:del 16 d’octubre al 15 de novembre

Si elsestudiants estan cursant estudis:

· Període ordinari:del 1 de juliol al 15 d’octubre

· Període extraordinari:del 16 d’octubre al 15 de novembre

Documentacióque cal aportar:

· Sol·licitudadreçada a la cap de la Secretaria

· Expedientacadèmic quan els estudis s’hagin realitzat en centres de la URV o certificatacadèmic personal (original) dels estudis realitzats quan s’hagin cursat forade la URV.

· Programes, segellats, de les assignatures aprovades.

· Fotocòpia delpla d’estudis de la carrera iniciada pel sol·licitant.

Pelque fa als alumnes d’Enologia, consultar el calendari de terminis al Taulelld’anuncis de la Facultat

2.6 Trasllat d’expedient per als alumnes quevolen seguir estudis de la mateixa titulació i han superat més de 60 crèdits ala Universitat d’origen.

La Junta de Facultat de dia 6 d’abril de 2000 va acordaracceptar totes les sol·licituds de trasllat d’expedient sempre que el númerofos assumible, en cas contrari es prioritzarien tenint en compte els criterissegüents:

1. el domicilihabitual

2.qualificacions d’accés

3.qualificacions de l’expedient

4.causes econòmiques

5.motius laborals

2.7 Mobilitatd'Estudiants

El programa Erasmuspermet l'intercanvi d'estudiants entre universitats de diferents països de laComunitat Europea. Per altra part el programa SICUE-Seneca permet lamobilitat d'estudiants dintre de l'estat Espanyol.

La Facultatd'Enologia té signats convenis de col·laboració amb les següents universitats:

 

PROGRAMA ERASMUS

PROGRAMA SICUE SENECA

ETA-IAA

Instituto Politécnico de Braganza (Portugal)

Universidad de Teramo (Italia)

Universidad Pública de Navarra

Universidad de La Rioja

Universidad de Valladolid

ENOLOGIA

 

Université Victor Segalen, Bordeaux 2 (França)

Université de Bourgogne (França)

 

Universidad de Cádiz

Universidad de La Rioja

Universidad de Valladolid

BIOTECNOLOGIA

Università degli Studi di Milano (Itàlia)

Università di Bologna (Itàlia)

Università degli Studi di Perugia (Itàlia)

Università degli Studi di Firenze (Itàlia)

i en preparació amb altres universitats

Universitat de Lleida

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Politècnica de València

Universidad de León

Universidad de Salamanca

Universidad Pablo Olavide de Sevilla

En el cas concret d’intercanvis amb la Universitat deLleida, els plans d’estudis de Biotecnologia de la URV i de la UdL s’hanelaborat coordinadament, de tal manera que els alumnes podran realitzarassignatures en aquesta universitat, amb convalidacions automàtiques. A més,les assignatures Optatives (4t curs) de la UdL comptaran també com a optativesde la URV i viceversa.

A través dels programes SICUE i ERASMUSels estudiants de la Facultat poden cursar assignatures durant un quadrimestreen alguna d'aquestes universitats.

Per informació sobre mobilitatd'estudiants us podeu posar en contacte amb er/la Responsable d’Ensenyamentrespectiu o bé consultar la pàgina web de l’Oficina de RelacionsInternacionals: http://www/la_urv/10_serveis/ori

2.6 Altrainformació

Elsalumnes que desitgin altre tipus d’informació referent a afers administratius,plans d'estudis, horaris i aularis,crèdits de lliure elecció, calendari escolar, títols, convocatòries d'exàmens,expedició de documents individuals, projecte final de carrera, beques,modificacions de matrícula, etc.,poden adreçar-se a la Secretaria de la Facultat.

2.9. Recomanacions horaris de classe

Recomanem a tots els professors de la Facultat queprocurin deixar 10 minuts de cortesia entre classe i classe.

2.10. Programesde les assignatures

Elsprogrames de les asignatures estan disponibles a l’adreça electrònica següent:

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent