2006_07
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears