2006_07
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Biotecnologia (2005)
 Assignatures
  FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA I
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA I Codi 19051017
Ensenyament
Biotecnologia (2005)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Quimica
Coordinador/a
KATAKIS ., IOANNIS DAIDALOS
Adreça electrònica 0
ioanis.katakis@urv.cat
Professors/es
DELCEA ., MIHAELA
KATAKIS ., IOANNIS DAIDALOS
Web
Descripció general i informació rellevant Introducción en la biotecnología Industrial. Se aprende como diseñar un proceso de manera preliminar aplicando lanaces de materia y energía para producir un servicio o bien biotecnológico.