2023_24
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
2
0
4
0
0
1
MATEMÀTIQUES
1
9
2
0
4
0
0
4
ESTADÍSTICA
1
9
2
0
4
0
0
5
BIOLOGIA
1
9
2
0
4
0
0
6
BIOLOGIA CEL·LULAR
1
9
2
0
4
0
0
7
GENÈTICA
1
9
2
0
4
0
0
8
BIOQUÍMICA
1
9
2
0
4
0
0
9
QUÍMICA I
1
9
2
0
4
0
1
0
QUÍMICA II
1
9
2
0
4
0
1
1
FÍSICA I
1
9
2
0
4
0
1
2
FÍSICA II
1
9
2
0
4
0
1
3
FÍSICA
1
9
2
0
4
1
0
1
QUÍMICA ORGÀNICA
1
9
2
0
4
1
0
2
EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
1
9
2
0
4
1
0
3
BIOINFORMÀTICA
1
9
2
0
4
1
0
6
ENZIMOLOGIA
1
9
2
0
4
1
0
7
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
1
9
2
0
4
1
0
8
BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
1
9
2
0
4
1
1
1
TERMODINÀMICA I CINÈTICA
1
9
2
0
4
1
1
2
MICROBIOLOGIA
1
9
2
0
4
1
1
5
CULTIUS CEL·LULARS
1
9
2
0
4
1
1
6
QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
1
9
2
0
4
1
1
8
ENGINYERIA BIOQUÍMICA
1
9
2
0
4
1
0
4
TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
1
9
2
0
4
1
0
5
BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
1
9
2
0
4
1
0
9
IMMUNOLOGIA
1
9
2
0
4
1
1
0
METABOLISME DE MICROORGANISMES
1
9
2
0
4
1
1
3
GENÈTICA MOLECULAR
1
9
2
0
4
1
1
7
TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
1
9
2
0
4
1
1
9
ENGINYERIA DE BIOREACTORS
1
9
2
0
4
1
2
0
PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
1
9
2
0
4
1
2
1
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
1
9
2
0
4
1
2
2
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
1
9
2
0
4
1
2
3
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
1
9
2
0
4
1
2
4
ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
1
9
2
0
4
1
2
7
PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
1
9
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
9
2
0
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
9
2
0
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
9
2
0
4
2
0
6
VACUNES I FÀRMACS
1
9
2
0
4
2
0
7
IMMUNOLOGIA CLÍNICA
1
9
2
0
4
2
0
8
PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
1
9
2
0
4
2
0
9
PATOLOGIA MOLECULAR
1
9
2
0
4
2
1
0
TERÀPIA GÈNICA
1
9
2
0
4
2
1
1
ENGINYERIA DE TEIXITS
1
9
2
0
4
2
1
2
BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
1
9
2
0
4
2
1
5
ALIMENTS TRANSGÈNICS
1
9
2
0
4
2
1
7
ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
1
9
2
0
4
2
1
8
DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
1
9
2
0
4
2
2
0
GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
1
9
2
0
4
2
2
1
EPIGENÈTICA
1
9
2
0
4
2
2
2
ENGINYERIA DE PROTEÏNES
1
9
2
0
4
2
2
6
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
9
2
0
4
2
2
9
VIROLOGIA
1
9
2
0
4
2
3
1
ALIMENTS FERMENTATS
1
9
2
0
4
2
3
6
SEGURETAT ALIMENTÀRIA
1
9
2
0
4
2
3
7
ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
1
9
2
0
4
2
5
1
EINES PER EMPRENDRE
A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars
RA1Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204009/QUÍMICA I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204010/QUÍMICA II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204011/FÍSICA I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204012/FÍSICA II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204013/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204229/VIROLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA2Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204009/QUÍMICA I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204010/QUÍMICA II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204011/FÍSICA I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204012/FÍSICA II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204013/FÍSICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204229/VIROLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA3Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204009/QUÍMICA I
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204010/QUÍMICA II
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204011/FÍSICA I
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204012/FÍSICA II
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204013/FÍSICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204229/VIROLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA4Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.

    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204007/GENÈTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204009/QUÍMICA I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204010/QUÍMICA II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204011/FÍSICA I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204012/FÍSICA II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204013/FÍSICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204109/IMMUNOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204221/EPIGENÈTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204229/VIROLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA5Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204009/QUÍMICA I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204010/QUÍMICA II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204011/FÍSICA I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204012/FÍSICA II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204013/FÍSICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204229/VIROLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA6Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204009/QUÍMICA I
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204010/QUÍMICA II
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204011/FÍSICA I
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204012/FÍSICA II
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204013/FÍSICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204229/VIROLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA7Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204009/QUÍMICA I
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204010/QUÍMICA II
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204011/FÍSICA I
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204012/FÍSICA II
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204013/FÍSICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204229/VIROLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA8Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204009/QUÍMICA I
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204010/QUÍMICA II
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204011/FÍSICA I
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204012/FÍSICA II
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204013/FÍSICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204229/VIROLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA9Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204009/QUÍMICA I
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204010/QUÍMICA II
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204011/FÍSICA I
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204012/FÍSICA II
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204013/FÍSICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204229/VIROLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA10Comprendre el concepte d'equació diferencial.
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204009/QUÍMICA I
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204010/QUÍMICA II
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204011/FÍSICA I
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204012/FÍSICA II
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204013/FÍSICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204229/VIROLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA11Conèixer el model teòric d'espai vectorial.
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204009/QUÍMICA I
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204010/QUÍMICA II
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204011/FÍSICA I
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204012/FÍSICA II
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204013/FÍSICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204229/VIROLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA12Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204009/QUÍMICA I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204010/QUÍMICA II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204011/FÍSICA I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204012/FÍSICA II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204013/FÍSICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204229/VIROLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA13Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204009/QUÍMICA I
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204010/QUÍMICA II
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204011/FÍSICA I
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204012/FÍSICA II
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204013/FÍSICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204229/VIROLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA14Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204009/QUÍMICA I
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204010/QUÍMICA II
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204011/FÍSICA I
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204012/FÍSICA II
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204013/FÍSICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204229/VIROLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA15Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204009/QUÍMICA I
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204010/QUÍMICA II
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204011/FÍSICA I
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204012/FÍSICA II
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204013/FÍSICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204229/VIROLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA16Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204005/BIOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204007/GENÈTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204009/QUÍMICA I
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204010/QUÍMICA II
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204011/FÍSICA I
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204012/FÍSICA II
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204013/FÍSICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204229/VIROLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA17Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204005/BIOLOGIA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204007/GENÈTICA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204009/QUÍMICA I
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204010/QUÍMICA II
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204011/FÍSICA I
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204012/FÍSICA II
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204013/FÍSICA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204229/VIROLOGIA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA17 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA18Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204005/BIOLOGIA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204007/GENÈTICA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204009/QUÍMICA I
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204010/QUÍMICA II
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204011/FÍSICA I
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204012/FÍSICA II
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204013/FÍSICA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204229/VIROLOGIA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA18 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA19Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204007/GENÈTICA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204009/QUÍMICA I
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204010/QUÍMICA II
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204011/FÍSICA I
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204012/FÍSICA II
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204013/FÍSICA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204229/VIROLOGIA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA19 - Formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA20Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204005/BIOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204007/GENÈTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204009/QUÍMICA I
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204010/QUÍMICA II
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204011/FÍSICA I
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204012/FÍSICA II
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204013/FÍSICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204229/VIROLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA21Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204005/BIOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204007/GENÈTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204009/QUÍMICA I
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204010/QUÍMICA II
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204011/FÍSICA I
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204012/FÍSICA II
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204013/FÍSICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204229/VIROLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA22Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204005/BIOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204007/GENÈTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204009/QUÍMICA I
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204010/QUÍMICA II
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204011/FÍSICA I
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204012/FÍSICA II
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204013/FÍSICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204221/EPIGENÈTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204229/VIROLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA23Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204004/ESTADÍSTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204005/BIOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204007/GENÈTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204008/BIOQUÍMICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204009/QUÍMICA I
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204010/QUÍMICA II
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204011/FÍSICA I
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204012/FÍSICA II
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204013/FÍSICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204221/EPIGENÈTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204229/VIROLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA24Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204005/BIOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204007/GENÈTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204009/QUÍMICA I
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204010/QUÍMICA II
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204011/FÍSICA I
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204012/FÍSICA II
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204013/FÍSICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204229/VIROLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA25Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204004/ESTADÍSTICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204005/BIOLOGIA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204007/GENÈTICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204008/BIOQUÍMICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204009/QUÍMICA I
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204010/QUÍMICA II
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204011/FÍSICA I
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204012/FÍSICA II
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204013/FÍSICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204221/EPIGENÈTICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204229/VIROLOGIA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA26Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204005/BIOLOGIA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204007/GENÈTICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204009/QUÍMICA I
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204010/QUÍMICA II
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204011/FÍSICA I
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204012/FÍSICA II
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204013/FÍSICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204229/VIROLOGIA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA27Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204005/BIOLOGIA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204007/GENÈTICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204009/QUÍMICA I
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204010/QUÍMICA II
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204011/FÍSICA I
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204012/FÍSICA II
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204013/FÍSICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204229/VIROLOGIA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA28Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204005/BIOLOGIA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204007/GENÈTICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204009/QUÍMICA I
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204010/QUÍMICA II
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204011/FÍSICA I
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204012/FÍSICA II
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204013/FÍSICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204229/VIROLOGIA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
A2Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars
RA1Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204009/QUÍMICA I
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204010/QUÍMICA II
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204011/FÍSICA I
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204012/FÍSICA II
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204013/FÍSICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204229/VIROLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA2Conèixer les bases de la Química nuclear.
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204009/QUÍMICA I
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204010/QUÍMICA II
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204011/FÍSICA I
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204012/FÍSICA II
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204013/FÍSICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204229/VIROLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA3Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204009/QUÍMICA I
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204010/QUÍMICA II
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204011/FÍSICA I
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204012/FÍSICA II
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204013/FÍSICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204221/EPIGENÈTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204229/VIROLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA4Conèixer les propietats dels gasos.
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204009/QUÍMICA I
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204010/QUÍMICA II
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204011/FÍSICA I
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204012/FÍSICA II
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204013/FÍSICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204229/VIROLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA5Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204009/QUÍMICA I
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204010/QUÍMICA II
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204011/FÍSICA I
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204012/FÍSICA II
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204013/FÍSICA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204229/VIROLOGIA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA5 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA6Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204009/QUÍMICA I
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204010/QUÍMICA II
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204011/FÍSICA I
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204012/FÍSICA II
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204013/FÍSICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204229/VIROLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA7Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204009/QUÍMICA I
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204010/QUÍMICA II
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204011/FÍSICA I
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204012/FÍSICA II
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204013/FÍSICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204229/VIROLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA8Reconèixer la nomenclatura i formulació química.
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204009/QUÍMICA I
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204010/QUÍMICA II
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204011/FÍSICA I
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204012/FÍSICA II
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204013/FÍSICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204229/VIROLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA9Saber les bases de l'enllaç químic.
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204009/QUÍMICA I
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204010/QUÍMICA II
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204011/FÍSICA I
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204012/FÍSICA II
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204013/FÍSICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204229/VIROLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA10Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204009/QUÍMICA I
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204010/QUÍMICA II
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204011/FÍSICA I
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204012/FÍSICA II
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204013/FÍSICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204221/EPIGENÈTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204229/VIROLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA11Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204009/QUÍMICA I
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204010/QUÍMICA II
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204011/FÍSICA I
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204012/FÍSICA II
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204013/FÍSICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204229/VIROLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA12Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204009/QUÍMICA I
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204010/QUÍMICA II
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204011/FÍSICA I
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204012/FÍSICA II
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204013/FÍSICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204221/EPIGENÈTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204229/VIROLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA13Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204009/QUÍMICA I
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204010/QUÍMICA II
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204011/FÍSICA I
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204012/FÍSICA II
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204013/FÍSICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204221/EPIGENÈTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204229/VIROLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA14Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204009/QUÍMICA I
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204010/QUÍMICA II
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204011/FÍSICA I
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204012/FÍSICA II
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204013/FÍSICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204221/EPIGENÈTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204229/VIROLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA15Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204009/QUÍMICA I
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204010/QUÍMICA II
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204011/FÍSICA I
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204012/FÍSICA II
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204013/FÍSICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204221/EPIGENÈTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204229/VIROLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA16Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204005/BIOLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204007/GENÈTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204009/QUÍMICA I
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204010/QUÍMICA II
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204011/FÍSICA I
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204012/FÍSICA II
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204013/FÍSICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204221/EPIGENÈTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204229/VIROLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA17Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204005/BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204007/GENÈTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204009/QUÍMICA I
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204010/QUÍMICA II
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204011/FÍSICA I
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204012/FÍSICA II
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204013/FÍSICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204229/VIROLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA18Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204005/BIOLOGIA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204007/GENÈTICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204009/QUÍMICA I
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204010/QUÍMICA II
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204011/FÍSICA I
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204012/FÍSICA II
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204013/FÍSICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204221/EPIGENÈTICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204229/VIROLOGIA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA19Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204005/BIOLOGIA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204007/GENÈTICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204009/QUÍMICA I
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204010/QUÍMICA II
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204011/FÍSICA I
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204012/FÍSICA II
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204013/FÍSICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204221/EPIGENÈTICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204229/VIROLOGIA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA20Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204005/BIOLOGIA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204007/GENÈTICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204009/QUÍMICA I
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204010/QUÍMICA II
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204011/FÍSICA I
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204012/FÍSICA II
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204013/FÍSICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204221/EPIGENÈTICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204229/VIROLOGIA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA21Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204005/BIOLOGIA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204007/GENÈTICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204009/QUÍMICA I
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204010/QUÍMICA II
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204011/FÍSICA I
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204012/FÍSICA II
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204013/FÍSICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204229/VIROLOGIA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA22Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204005/BIOLOGIA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204007/GENÈTICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204009/QUÍMICA I
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204010/QUÍMICA II
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204011/FÍSICA I
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204012/FÍSICA II
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204013/FÍSICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204229/VIROLOGIA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA23 Reconèixer la nomenclatura i formulació química
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204004/ESTADÍSTICA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204005/BIOLOGIA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204007/GENÈTICA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204008/BIOQUÍMICA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204009/QUÍMICA I
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204010/QUÍMICA II
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204011/FÍSICA I
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204012/FÍSICA II
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204013/FÍSICA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204221/EPIGENÈTICA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204229/VIROLOGIA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA23 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA24Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204004/ESTADÍSTICA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204005/BIOLOGIA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204007/GENÈTICA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204008/BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204009/QUÍMICA I
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204010/QUÍMICA II
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204011/FÍSICA I
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204012/FÍSICA II
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204013/FÍSICA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204221/EPIGENÈTICA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204229/VIROLOGIA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA24 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA25Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204004/ESTADÍSTICA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204005/BIOLOGIA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204007/GENÈTICA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204008/BIOQUÍMICA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204009/QUÍMICA I
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204010/QUÍMICA II
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204011/FÍSICA I
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204012/FÍSICA II
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204013/FÍSICA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204221/EPIGENÈTICA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204229/VIROLOGIA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA25 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars) Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i
metàl·lic)

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA26
    RA26 -

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA26 -

19204004/ESTADÍSTICA
    RA26 -

19204005/BIOLOGIA
    RA26 -

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA26 -

19204007/GENÈTICA
    RA26 -

19204008/BIOQUÍMICA
    RA26 -

19204009/QUÍMICA I
    RA26 -

19204010/QUÍMICA II
    RA26 -

19204011/FÍSICA I
    RA26 -

19204012/FÍSICA II
    RA26 -

19204013/FÍSICA
    RA26 -

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA26 -

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA26 -

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA26 -

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA26 -

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA26 -

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA26 -

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA26 -

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA26 -

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA26 -

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA26 -

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA26 -

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA26 -

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA26 -

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA26 -

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA26 -

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA26 -

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA26 -

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA26 -

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA26 -

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA26 -

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA26 -

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA26 -

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA26 -

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA26 -

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 -

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 -

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 -

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA26 -

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA26 -

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA26 -

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA26 -

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA26 -

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA26 -

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA26 -

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA26 -

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA26 -

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA26 -

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA26 -

19204221/EPIGENÈTICA
    RA26 -

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA26 -

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 -

19204229/VIROLOGIA
    RA26 -

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA26 -

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA26 -

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA26 -

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA27Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204004/ESTADÍSTICA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204005/BIOLOGIA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204007/GENÈTICA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204008/BIOQUÍMICA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204009/QUÍMICA I
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204010/QUÍMICA II
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204011/FÍSICA I
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204012/FÍSICA II
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204013/FÍSICA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204221/EPIGENÈTICA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204229/VIROLOGIA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA27 - Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA28Reconèixer la nomenclatura i formulació química
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204004/ESTADÍSTICA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204005/BIOLOGIA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204007/GENÈTICA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204008/BIOQUÍMICA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204009/QUÍMICA I
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204010/QUÍMICA II
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204011/FÍSICA I
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204012/FÍSICA II
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204013/FÍSICA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204221/EPIGENÈTICA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204229/VIROLOGIA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA28 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA29Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204004/ESTADÍSTICA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204005/BIOLOGIA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204007/GENÈTICA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204008/BIOQUÍMICA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204009/QUÍMICA I
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204010/QUÍMICA II
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204011/FÍSICA I
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204012/FÍSICA II
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204013/FÍSICA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204221/EPIGENÈTICA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204229/VIROLOGIA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA29 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA30Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204004/ESTADÍSTICA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204005/BIOLOGIA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204007/GENÈTICA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204008/BIOQUÍMICA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204009/QUÍMICA I
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204010/QUÍMICA II
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204011/FÍSICA I
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204012/FÍSICA II
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204013/FÍSICA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204221/EPIGENÈTICA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204229/VIROLOGIA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA30 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA31Saber les bases de l'enllaç químic.
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204005/BIOLOGIA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204007/GENÈTICA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204009/QUÍMICA I
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204010/QUÍMICA II
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204011/FÍSICA I
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204012/FÍSICA II
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204013/FÍSICA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204229/VIROLOGIA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA31 - Saber les bases de l'enllaç químic.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA32 Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204005/BIOLOGIA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204007/GENÈTICA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204009/QUÍMICA I
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204010/QUÍMICA II
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204011/FÍSICA I
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204012/FÍSICA II
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204013/FÍSICA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204221/EPIGENÈTICA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204229/VIROLOGIA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA32 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA33Reconèixer la nomenclatura i formulació química
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204004/ESTADÍSTICA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204005/BIOLOGIA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204007/GENÈTICA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204008/BIOQUÍMICA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204009/QUÍMICA I
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204010/QUÍMICA II
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204011/FÍSICA I
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204012/FÍSICA II
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204013/FÍSICA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204221/EPIGENÈTICA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204229/VIROLOGIA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA33 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA34Conèixer les bases de la Química nuclear
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204004/ESTADÍSTICA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204005/BIOLOGIA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204007/GENÈTICA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204008/BIOQUÍMICA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204009/QUÍMICA I
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204010/QUÍMICA II
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204011/FÍSICA I
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204012/FÍSICA II
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204013/FÍSICA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204221/EPIGENÈTICA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204229/VIROLOGIA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA34 - Conèixer les bases de la Química nuclear

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA35Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204007/GENÈTICA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204009/QUÍMICA I
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204010/QUÍMICA II
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204011/FÍSICA I
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204012/FÍSICA II
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204013/FÍSICA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204229/VIROLOGIA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA35 - Conèixer els principis bàsics de la termodinàmica, equilibri en dissolució, propietats de les
dissolucions ideals i cinètica de les reaccions químiques.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA36Conèixer les propietats dels gasos.
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204005/BIOLOGIA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204007/GENÈTICA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204009/QUÍMICA I
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204010/QUÍMICA II
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204011/FÍSICA I
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204012/FÍSICA II
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204013/FÍSICA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204117/TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204127/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204229/VIROLOGIA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204231/ALIMENTS FERMENTATS
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204236/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204237/ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS
    RA36 - Conèixer les propietats dels gasos.

19204251/EINES PER EMPRENDRE
 RA37Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques
    RA37 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA37 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques

19204004/ESTADÍSTICA
    RA37 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques

19204005/BIOLOGIA
    RA37 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA37 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques

19204007/GENÈTICA
    RA37 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques

19204008/BIOQUÍMICA
    RA37 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques

19204009/QUÍMICA I
    RA37 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques

19204010/QUÍMICA II