2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a l'enologia.
  A2 Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de química general i química orgànica a l'enologia.
  A3 Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i metabòlic.
  A4 Controlar el sistema productiu de la matèria primera integrant els coneixements d’edafologia, climatologia i viticultura.
  A5 Participar en la programació i disseny de noves plantacions o modificacions de les existents així com d'instal•lacions vitivinícoles.
  A6 Participar en programes d'investigació vitivinícola.
  A7 Ser capaç de fer produir i recol•lectar raïm de qualitat en funció del tipus de producte buscat i dels imperatius reglamentaris.
  A8 Ser capaç de realitzar la transformació d'aquest raïm en vi en funció del tipus de producte buscat, dels imperatius reglamentaris i d'higiene.
  A9 Ser capaç d'utilitzar els seus coneixements sobre la composició química del vi i la seva evolució per a dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
  A10 Ser capaç de triar les anàlisis adaptades al control o respondre a un problema donat, realitzar-les o fer realitzar-les, interpretar els resultats i donar els consells i prescripcions necessàries.
  A11 Ser capaç de produir raïm, elaborar vins i productes derivats respectant la reglamentació nacional, comunitària i internacional.
  A12 Ser capaç d'administrar i dirigir el conjunt de la qualitat d'una empresa vitivinícola.
  A13 Ser capaç de dirigir una empresa vitivinícola.
  A14 Ser capaç de participar a la concepció o a la renovació d'una sala de vinificació i d'embotellament, a investigacions tecnològiques i experimentacions sobre nous equips o productes enològics.
  A15 Ser capaç de participar al conjunt de les activitats dintre una empresa de productes derivats de la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'enologia.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexes.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.