2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Innovació en Enoturisme (Erasmus Mundus) (2016)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Identificar els diferents tipus de vi existents i tenir coneixements dels processos de producció vitivinícola, des del tractament de la matèria primera fins a l’obtenció del producte final.
  A2 Identificar i dominar els requisits per al desenvolupament i la implementació de propostes d’emprenedoria enoturística.
  A3 Aprofundir en el funcionament dels sistemes turístics i adquirir coneixements sobre els principis de desenvolupament, gestió i governança de destinacions enoturístiques des d’una perspectiva sostenible, responsable i competitiva.
  A4 Aprofundir sobre les tipologies, tendències i dinàmiques dels mercats enoturístics per al disseny i el desenvolupament d’un pla de màrqueting que promogui el vi i les activitats enoturístiques.
  A5 Dissenyar i implantar estratègies innovadores per al desenvolupament de productes i destinacions d’enoturisme.
  A6 Dominar l’aplicació de les noves tecnologies en el camp de l’enoturisme.
  A7 Valorar el context històric, geogràfic, cultural i social de les regions productores de vi i integrar-lo en els programes d’innovació vitivinícola i en el disseny de productes per als consumidors enoturístics.
  A8 Percebre, apreciar i dominar la diversitat de característiques sensorials del vi i les tècniques de tast.
  A9 Participar en el conjunt d’activitats dutes a terme en empreses vitivinícoles i/o institucions vinculades al món de l’enoturisme, aplicant els coneixements adquirits en un context multidisciplinari.
  A10 Planificar, dissenyar i elaborar un projecte innovador d’enoturisme
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
  CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
  CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
  CT5 Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  CT6 Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat. El nou model consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV (que substitueixen les antigues transversals i nuclears).

En aquesta pàgina es veuen les competències específiques i transversals vigents en aquesta titulació. Tot i que també estan llistades les competències nuclears, aquestes no tenen vigència perquè estan integrades dins de les competències transversals.