2006_07
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2006)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
TipusB Codi Competències Transversals
TipusC Codi Competències Nuclears