2006_07
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 

Study programmes

1st Cycle
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)

2nd Cycle
Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient (2002)
MÀSTER: ENGINYERIA AMBIENTAL (2005)
MÀSTER: ENGINYERIA QUÍMICA I PROCESSOS (2004)

1st & 2nd Cycle
Enginyeria Química (1993)General description

ÒRGANS DE GOVERN DE L’ETSEQ

La Junta de Centre està formada per la totalitat dels professors funcionaris dels cossos docents universitaris adscrits a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, una representació de membres del col·lectiu docent i investigador no funcionari, una representació d'estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i una representació del PAS. Els membres elegibles de la Junta d’Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sense perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Les competències de la Junta de Centre vénen determinades en els Estatuts de la URV, alguna d’aquestes són: “proposar l’aprovació o modificació de plans d’estudis”, “elegir el director del Centre”, “constituir comissions i fixar-ne la composició” i “assessorar els òrgans unipersonals del Centre a requeriment d’aquests”.

Els Consells d’Ensenyament assisteixen al responsable d’ensenyament en el compliment de les seves funcions. Està format per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència, per un representant dels estudiants de cada curs de l’ensenyament i per dos representants del personal d’administració i serveis. La ETSEQ ha creat tres consells d’ensenyament, un dells dedidat als ensenyaments d’Enginyeria Química i i Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat en Química Industrial, un altre dedicat a Enginyeria Tècnica Industrial Espcialitat en Mecànica i un tercer dedicat al Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient.

Els òrgans de govern de l’ETSEQ unipersonals són:

Director: Dr. Xavier Farriol i Roigés

Sotsdirector de Relacions Exteriors: Dr. Ricard Garcia i Valls

Responsables d’ensenyament:

        Enginyeria Química i Enginyeria Tècnica Industrial esp. en Química Industrial:   Dr. Allan Mackie

        Enginyeria Tècnica Industrial esp. en Mecànica:  Dr. Francesc Ferrando i Piera

        Master en Enginyeria Ambiental:   Dr. Joan Salvadó i Rovira

        Master en Enginyeria Química i de Processos:  Dr. Ricard Garcia i Valls

Secretari:  Dr. Jaume Giralt i Marcé