2010_11
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 

Titulaciones

Grado
Grado de Ingeniería Agroalimentaria (2010)
Grado de Ingeniería Mecánica (2010)
Grado de Ingeniería Química (2010)

Master Oficial
Ingeniería Ambiental (MENTA) (2006)
Ingeniería Ambiental (MENTA) (2010)
Ingeniería Química y de Procesos (MEQIP) (2006)
Ingeniería Química y de Procesos (MEQIP) (2010)
Ingeniería Termodinámica de Fluídos (2008)
Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluídos (2010)
Nanociencia y Nanotecnología (2006)
Nanociencia y Nanotecnología (2010)
Prevención de Riesgos Laborales (2009)
Tecnologías de Climatización y Eficiencia Energética en Edificios (2008)
Tecnologías de Climatización y Eficiencia Energética en Edificios (2010)

1º Ciclo
Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química Industrial (93)
Enginyeria Tècnica Industrial, Mecànica

1º y 2º Ciclo
Ingeniería Química (93)Descripción general del centro

ÒRGANS DE GOVERN DE L’ETSEQ

La Junta de Centre està formada per la totalitat dels professors funcionaris dels cossos docents universitaris adscrits a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, una representació de membres del col·lectiu docent i investigador no funcionari, una representació d'estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i una representació del PAS. Els membres elegibles de la Junta d’Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sense perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Les competències de la Junta de Centre vénen determinades en els Estatuts de la URV, alguna d’aquestes són: “proposar l’aprovació o modificació de plans d’estudis”, “elegir el director del Centre”, “constituir comissions i fixar-ne la composició” i “assessorar els òrgans unipersonals del Centre a requeriment d’aquests”.

Els Consells d’Ensenyament assisteixen al responsable d’ensenyament en el compliment de les seves funcions. Està format per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència, per un representant dels estudiants de cada curs de l’ensenyament i per dos representants del personal d’administració i serveis. La ETSEQ ha creat tres consells d’ensenyament, un dells dedidat als ensenyaments d’Enginyeria Química i i Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat en Química Industrial, un altre dedicat a Enginyeria Tècnica Industrial Espcialitat en Mecànica i un tercer dedicat al Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient.

Els òrgans de govern de l’ETSEQ unipersonals són:

Director: Dr. Ricard Garcia Valls

Sotsdirector: Dr. Allan Mackie 

Responsables d’ensenyament:

        Enginyeria Química i Enginyeria Tècnica Industrial esp. en Química Industrial:   Dr. Josep Bonet i Àvalos

        Enginyeria Tècnica Industrial esp. en Mecànica:  Dr. Francesc Ferrando i Piera

        Master en Enginyeria Ambiental:   Dra. Marta Schuhmacher

        Master en Enginyeria Química i de Processos:  Dr. Laureano Jiménez

Secretari:  Dr. Anton Vernet i Peña