2012_13
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 

Descripción general del centro

ÒRGANS DE GOVERN DE L’ETSEQ

La Junta de Centre està formada per la totalitat dels professors funcionaris dels cossos docents universitaris adscrits a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, una representació de membres del col·lectiu docent i investigador no funcionari, una representació d'estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i una representació del PAS. Els membres elegibles de la Junta d’Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sense perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Les competències de la Junta de Centre vénen determinades en els Estatuts de la URV, alguna d’aquestes són: “proposar l’aprovació o modificació de plans d’estudis”, “elegir el director del Centre”, “constituir comissions i fixar-ne la composició” i “assessorar els òrgans unipersonals del Centre a requeriment d’aquests”.

Els Consells d’Ensenyament assisteixen al responsable d’ensenyament en el compliment de les seves funcions. Està format per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència, per un representant dels estudiants de cada curs de l’ensenyament i per dos representants del personal d’administració i serveis. La ETSEQ ha creat tres consells d’ensenyament, un dells dedidat als ensenyaments d’Enginyeria Química i i Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat en Química Industrial, un altre dedicat a Enginyeria Tècnica Industrial Espcialitat en Mecànica i un tercer dedicat al Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient.

Els òrgans de govern de l’ETSEQ unipersonals són:

Director: Dr. Josep Bonet Àvalos

Sotsdirector: Dr. Allan Mackie

Responsables d’ensenyament:

        Grau en Enginyeria Química:   Dr. Gonzalo Guillén Gosálbez

        Grau en Enginyeria Mecànica:  Dr. Francesc Ferrando i Piera

        Grau en Enginyeria Agroalimentària: Dra.Montserrat Ferrando Cogollos

        Master en Enginyeria Ambiental:   Dra. Marta Schuhmacher

        Master en Enginyeria Química i de Processos:  Dr. Frank Stüber

        Màster en Prevenció de Riscos Laborals: Christophe Bengoa

        Mâster en Nanociència i Nanotecnologia: Dr. Xavier Rius

        Màster en TCEEE i Màster en Termodinàmica de Fluids: Dr. Alberto Coronas

Secretari:  Dr. Anton Vernet i Peña