2014_15
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 

Titulaciones

Grado
ESTUDIANTS FREEMOVERS
Grado de Ingeniería Agroalimentaria (2010)
Grado de Ingeniería Mecánica (2010)
Grado de Ingeniería Química (2010)

Master Oficial
Ingeniería Ambiental y Producción Sostenible (2011)
Ingeniería Química (2011)
Ingeniería Química (2013)
Ingeniería Termodinámica de Fluidos (2014)
Nanociencia y Nanotecnología (2010)
Nanociencia, Materiales y Procesos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
Prevención de Riesgos Laborales (2009)
Tecnologías de Climatización y Eficiencia Energética en Edificios (2010)

1º Ciclo
Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química Industrial (1993)
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica (2003)

1º y 2º Ciclo
Ingeniería Química (1993)Descripción general del centro

ÒRGANS DE GOVERN DE L’ETSEQ


La Junta de Centre està formada per la totalitat dels professors funcionaris dels cossos docents universitaris adscrits a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, una representació de membres del col·lectiu docent i investigador no funcionari, una representació d'estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i una representació del PAS. Els membres elegibles de la Junta d’Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sense perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Les competències de la Junta de Centre vénen determinades en els Estatuts de la URV, alguna d’aquestes són: “proposar l’aprovació o modificació de plans d’estudis”, “elegir el director del Centre”, “constituir comissions i fixar-ne la composició” i “assessorar els òrgans unipersonals del Centre a requeriment d’aquests”.

Els òrgans de govern de l’ETSEQ unipersonals són:
Director: Dr. Josep Bonet Àvalos
Sotsdirector: Dr. Allan Mackie

Responsables d’ensenyament:

Secretari: Dr. Anton Vernet i Peña