2015_16
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 

Titulaciones

Grado
Grado en Ingeniería Agroalimentaria (2010)
Grado en Ingeniería Mecánica (2010)
Grado en Ingeniería Química (2010)

Master Oficial
Ingeniería Ambiental y Producción Sostenible (2011)
Ingeniería Química (2011)
Ingeniería Química (2013)
Ingeniería Termodinámica de Fluidos (2014)
Nanociencia, Materiales y Procesos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
Prevención de Riesgos Laborales (2009)

1º y 2º Ciclo
Ingeniería Química (1993)Descripción general del centro

ÒRGANS DE GOVERN DE L’ETSEQ

La Junta de Centre està formada per la totalitat dels professors funcionaris dels cossos docents universitaris adscrits a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, una representació de membres del col·lectiu docent i investigador no funcionari, una representació d'estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i una representació del PAS. Els membres elegibles de la Junta d’Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sense perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Les competències de la Junta de Centre vénen determinades en els Estatuts de la URV, alguna d’aquestes són: “proposar l’aprovació o modificació de plans d’estudis”, “elegir el director del Centre”, “constituir comissions i fixar-ne la composició” i “assessorar els òrgans unipersonals del Centre a requeriment d’aquests”.

Els òrgans de govern de l’ETSEQ unipersonals són:

Director: Dr. Josep Bonet Àvalos

Sotsdirector: Dr. Allan Mackie

Responsables d’ensenyament:

        Grau en Enginyeria Química - Dr. Francesc Medina

        Grau en Enginyeria Mecànica - Dr. Francesc Ferrando i Piera

        Grau en Enginyeria Agroalimentària - Dra.Montserrat Ferrando Cogollos

        Master d'Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible - Dra. Sandra Contreras

        Master en Enginyeria Química - Dr. Frank Stüber

        Màster de Prevenció de Riscos Laborals - Dra. Magda Constantí

        Mâster de Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera - Dr. Xavier Rius

        Màster en TCEEE i Màster en Termodinàmica de Fluids - Dr. Alberto Coronas

Secretari:  Dr. Anton Vernet i Peña