2017_18
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 

Study programmes

Bachelor
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
Bachelor's Degree in Bioprocess and Food Engineering (2017)
Bachelor's Degree in Mechanical Engineering (2010)
Bachelor's Degree in Chemical Engineering (2010)

Master's degree
Environmental Engineering and Sustainable Production (2011)
Environmental Engineering and Sustainable Energy (2016)
Chemical Engineering (2013)
Fluid Thermodynamics Engineering (2014)
Technology and Engineering Management (2017)
Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier
Occupational Risk Prevention(2009)General description

ÒRGANS DE GOVERN DE L’ETSEQ

La Junta de Centre està formada per la totalitat dels professors funcionaris dels cossos docents universitaris adscrits a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, una representació de membres del col·lectiu docent i investigador no funcionari, una representació d'estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i una representació del PAS. Els membres elegibles de la Junta d’Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sense perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Les competències de la Junta de Centre vénen determinades en els Estatuts de la URV, alguna d’aquestes són: “proposar l’aprovació o modificació de plans d’estudis”, “elegir el director del Centre”, “constituir comissions i fixar-ne la composició” i “assessorar els òrgans unipersonals del Centre a requeriment d’aquests”.

Els òrgans de govern de l’ETSEQ unipersonals són:

Director: Dr. Josep Bonet Àvalos

Sotsdirector: Dr. Allan Mackie

Responsables d’ensenyament:

        Grau en Enginyeria Química - Dr. Francesc Medina

        Grau en Enginyeria Mecànica - Dr. Francesc Ferrando i Piera

        Grau en Enginyeria Agroalimentària - Dra.Montserrat Ferrando Cogollos

        Master d'Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible - Dra. Sandra Contreras

        Master en Enginyeria Química - Dr. Frank Stüber

        Màster de Prevenció de Riscos Laborals - Dra. Magda Constantí

        Mâster de Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera - Dr. Xavier Rius

        Màster en TCEEE i Màster en Termodinàmica de Fluids - Dr. Alberto Coronas

Secretari:  Dr. Anton Vernet i Peña