2011_12
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Currículum Nuclear
 Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)GRAU D’ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA: EL CURRÍCULUM NUCLEAR

L’assoliment del Currículum Nuclear al Grau d’Enginyeria Agroalimentària, s’ha organitzat de la següent manera:

 

 

C1.1 Dominar un nivell intermedi de llengua estrangera, preferentment l'anglès (C1 URV)

 

·     L’alumne haurà d’acreditar que posseeix aquesta competència: Acreditant estar en possessió del nivell B1 (Marc Comú Europeu) mitjançant la presentació d’un certificat reconegut o Superant l’examen del nivell B1 que ofereix el Servei Lingüístic de la URV.

 

·     Addicionalment, les tres assignatures en les que es desenvolupa l’Avantprojecte tindran l’anglès com a llengua d’ús, tant pel que fa a les classes magistrals, com pels informes escrits i presentacions orals. La distribució es la següent:

 

-        Fonaments d’Enginyeria de Processos (AI 1-4) 3 ECTS

-        Processat d’Aliments per Fred i Calor (AI 2) 3 ECTS

-        Qualitat en Processos Agroalimentaris (AI 3) 3 ECTS

Així mateix es preveu programar assignatures optatives en anglès (fins a un màxim de 9 ECTS).

 

 

C1.2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació (C2 URV)

 

Las competència C1.2 es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. No obstant, l’avaluació de la competència es realitzarà en les següents assignatures:

-        Fonaments d’Enginyeria de Processos

-        Processat d’Aliments per Fred i Calor

-        Qualitat en Processos Agroalimentaris

-        Laboratori Integrat d’Operacions Unitàries

-        Treball de fi de grau

   

 

C1.3 Gestionar la informació i el coneixement (C3 URV)

Las competència C1.3 es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. No obstant, l’avaluació de la competència es realitzarà en les següents assignatures:

-        Fonaments d’Enginyeria de Processos

-        Processat d’Aliments per Fred i Calor

-        Qualitat en Processos Agroalimentaris

-        Laboratori Integrat d’Operacions Unitàries

-        Treball de fi de grau

 

 

C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV (C4 URV)

 

A totes les assignatures s’avaluarà la competència lingüística en les llengües oficials de la URV.

 

 

 C2.1 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional (C5 URV)

 

De forma integrada cursant les assignatures on s’avaluarà aquesta competència (en total 3 ects):

-        Fonaments d’Enginyeria de Processos

-        Processat d’Aliments per Fred i Calor

-        Qualitat en Processos Agroalimentaris

-        Pràctiques Externes

-        Treball de fi de grau

-        Pla d’Acció Tutorial

 

C2.2  Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la universitat (C6 URV)

 

De forma integrada cursant les assignatures on s’avaluarà aquesta competència:

-        Fonaments d’Enginyeria de Processos

-        Processat d’Aliments per Fred i Calor

-        Qualitat en Processos Agroalimentaris

-        Pràctiques Externes

-        Treball de fi de grau

-        Pla d’Acció Tutorial