2012_13
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Currículum Nuclear
 Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)

GRAU D’ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA: EL CURRÍCULUM NUCLEAR

L’assoliment del Currículum Nuclear al Grau d’Enginyeria Agroalimentària, s’ha organitzat de la següent manera:

C1.1 Dominar un nivell intermedi de llengua estrangera, preferentment l'anglès (C1 URV)

Acreditant la possessió del nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, es pot fer:

Alternativament també s’accepta com a via d’assoliment de la competència cursar i superar almenys 12 ECTS d’assignatures, simultàniament als estudis de grau de la URV, dins d'un programa de mobilitat realitzat en parla anglesa, francesa, alemanya, italiana i portuguesa.

Finalment, també es considera assolida la competència amb l'elaboració,  presentació i defensa del Treball de Fi de Grau en anglès, i la superació de l’assignatura.

Addicionalment, les tres assignatures en les que es desenvolupa l’Avantprojecte tindran l’anglès com a llengua d’ús, tant pel que fa a les classes magistrals, com pels informes escrits i presentacions orals. La distribució es la següent:

Així mateix es preveu programar assignatures optatives en anglès (fins a un màxim de 9 ECTS).

C1.2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació (C2 URV)

Las competència C1.2 es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. No obstant, l’avaluació de la competència es realitzarà en les següents assignatures:

C1.3 Gestionar la informació i el coneixement (C3 URV)

Las competència C1.3 es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. No obstant, l’avaluació de la competència es realitzarà en les següents assignatures:

C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV (C4 URV)

A totes les assignatures s’avaluarà la competència lingüística en les llengües oficials de la URV.

C2.1 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional (C5 URV)

 

De forma integrada cursant les assignatures on s’avaluarà aquesta competència (en total 3 ects):

C2.2  Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la universitat (C6 URV)

De forma integrada cursant les assignatures on s’avaluarà aquesta competència:

[1] http://www.urv.cat/estudis/credits/taula_B1.html