2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau en Enginyeria Química (2010)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
  A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
  A1.3 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques (G7)
  A1.4 Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat (G8)
  A2.1 Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat (G6)
  A2.2 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de tasques i altres treballs anàlegs (G5)
  A2.3 Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialitat en Química Industrial, que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d’estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització (G1)
  A2.4 Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial, especialitat en Química Industrial. (G11)
  A3.1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització (FB1)
  A3.2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria (FB2)
  A3.3 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria (FB3)
  A3.4 Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria (FB4)
  A3.5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador (FB5)
  A3.6 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses (FB6)
  A4.1 Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria (RI1)
  A4.2 Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids (RI2)
  A4.3 Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials (RI3)
  A4.4 Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques (RI4)
  A4.5 Coneixements dels fonaments de l'electrònica (RI5)
  A4.6 Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control (RI6)
  A4.7 Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes (RI7)
  A4.8 Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials (RI8)
  A4.9 Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació (RI9)
  A4.10 Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat (RI10)
  A4.11 Coneixements aplicats d'organització d'empreses (RI11)
  A4.12 Coneixements i capacitats per organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes (RI12)
  A5.1 Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics (QI1)
  A5.2 Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes (QI2)
  A5.3 Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors (QI3)
  A5.4 Capacitat per dissenyar, gestionar i operar procediments (QI4)
  A6.1 Exercici original que cal realitzar individualment i presentar i defensar davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria industrial de naturalesa professional en el qual se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els ensenyaments (TFG1)
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1.1 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
  B1.2 Adaptar-se a un entorn canviant
  B1.3 Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
  B1.4 Utilitzar informació en llengua estrangera (preferentment anglès) de manera eficaç.
  B1.5 Usar les TIC per a gestionar eficientment la informació i el coneixement.
  B2.1 Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions (G9)
  B2.2 Capacitat per a la direcció, de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria vinculats a la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial. (G2)
  B2.3 Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
  B2.4 Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
  B2.5 Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
  B2.6 Establir i mantenir relacions productives amb companys d'equip i “clients” a través de guanyar la seva confiança i respecte.
  B2.7 Relacionar-se amb “clients” interns o externs per identificar les seves necessitats.
  B3.1 Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari (G10)
  B3.2 Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
  B3.3 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida i iniciativa.
  B3.4 Resoldre els conflictes de manera constructiva.
  B4.1 Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
  B4.2 Identificar el procés d'aprenentatge i l'orientació acadèmica i professional.
  B4.3 Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
  B4.4 Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions (G3)
  B5.1 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
  B5.2 Assumir posicions emprenedores
  B5.3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria tècnica industrial, especialitat en Química Industrial. (G4)
  B6.1 Presentar un comportament ètic amb els membres de la comunitat universitària i la societat en general.
  B6.2 Aplicar els principis de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional.
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

xx