2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
  A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
  A1.3 Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques
  A1.4 Aplicar els principis i mètodes de la qualitat, traçabilitat i certificació
  A1.5 Tenir la capacitat d'aplicar les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades
  A2.1 Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
  A2.2 Realitzar, redactar i signar mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions, taxacions, en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola
  A2.3 Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les accions esmentades a l'Ordre CIN/323/2009
  A2.4 Dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes, en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola
Type B Code Competences Transversal
  B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
  B1.2 Adaptar-se a un entorn canviant
  B1.3 Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
  B1.4 Resoldre els conflictes de manera constructiva
  B2.1 Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies de l’àmbit professional
  B2.2 Dirigir projectes tècnics o professionals propis de l’àmbit professional
  B2.3 Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
  B2.4 Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
  B2.5 Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
  B2.6 Motivar i transmetre entusiasme als altres
  B3.1 Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals
  B3.2 Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
  B3.3 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida
  B4.1 Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
  B4.2 Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
  B4.3 Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
  B4.4 Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
  B5.1 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
  B5.2 Assumir posicions emprenedores
  B5.3 Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític en el seu àmbit professional
Type C Code Competences Nuclear
  C1.1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C1.2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C1.3 Be able to manage information and knowledge
  C1.4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C2.1 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C2.2 Be able to define and develop their academic and professional project