2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
castellano 
Enginyeria Química i de Processos (2006)
 Competencias


TipoA Código Competencias Específicas
  Comun
  AC1 La concepció, disseny, operació, direcció i manteniment d’instal•lacions industrials que involucrin processos químics, fisicoquímics i de bioenginyeria i altres relacionats
  AC2 La concepció i disseny constructiu d’equips i instal•lacions per a funcions relacionades amb l’activitat industrial o de recerca
  AC3 La realització d’estudis i d’assessorament relatiu a la funcionalitat d’instal•lacions industrials que involucrin processos químics, fisicoquímics i de bioenginyeria i altres relacionats
  AC4 La realització d’estudis de factibilitat de l’aprofitament de recursos naturals i matèries primes, de la seva transformació i elaboració de nous productes
  AC5 L’assessorament en afers d’enginyeria legal, econòmica i financera relacionada amb els àmbits industrials més comuns
  AC6 La preparació de propostes de recerca aplicada, la realització de recerques bibliogràfiques aprofundides, la realització d’experimentació i l’elaboració de conclusions i preparació d’informes
  AC7 L’elaboració i aplicació d’estratègies de control distribuït en sistemes complexos
  AC8 La simulació dinàmica de processos i la definició i aplicació d’estratègies de control i d’optimització de processos
  Profesionalizador
  AP1 La concepció, disseny, operació, direcció i manteniment d’instal•lacions destinades a evitar, minimitzar o transformar corrents vectors de contaminació ambiental
  AP2 L’aplicació de conceptes de termodinàmica avançada processos industrials o naturals
  AP3 La modelització avançada matemàtica i numèrica de processos industrials o naturals i la de propietats de productes i substàncies
  AP4 La modelització de sistemes complexos amb reacció química, incloent sistemes catalítics heterogenis i homogenis
  AP5 La planificació i execució d’un projecte treballant en grup, en un entorn multidisciplinari i multicultural
  AP6 El disseny i l’ús de les eines avançades de control de processos
  AP7 La planificació, programació, direcció, organització, racionalització i control de processos industrials de diversa mena
  AP8 L’elaboració de projectes per l’autorització de noves instal•lacions, d’acord amb les normatives vigents
  AP9 L’assessorament en temes de seguretat industrial i seguretat ambiental relacionats amb l’operació d’instal•lacions industrials
  AP10 La gestió de recursos energètics en la seva aplicació industrial
  Investigador
  AR1 La concepció, planificació, execució i direcció de projectes de R+D
  AR2 L’excel•lència en l’estudi i coneixement de l’àmbit de recerca escollit
  AR3 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes altament especialitzats
  AR4 El desenvolupament de dissenys eficients d’estudis experimentals o de simulació numèrica, en temes d’enginyeria, incloent l’anàlisi de dades obtingudes
  AR5 La presentació de resultats en format de literatura científica, d’acord amb els estàndards comunament acceptats
  AR6 L’avaluació crítica de resultats de recerca, pròpia o aliena
TipoB Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat c¡/comunitat
  BC9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social
  BC10 Lideratge
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips
  BC12 Assertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BC13 Aprendre a aprendre
  BC14 Planificació i organització
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
TipoC Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorparació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria)