2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
Grau en Arquitectura (2010)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Aptitud per aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes
  A2 Aptitud per concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció
  A3 Aptitud per dominar les tècniques de dibuix
  A4 Aptitud per dominar les tècniques de dibuix informàtiques
  A5 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació espacial
  A6 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual
  A7 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva
  A8 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica
  A9 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de la mecànica general, l'estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials
  A10 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de termodinàmica, acústica i òptica
  A11 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de mecànica de fluids, hidràulica, electricitat i electromagnetisme
  A12 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny
  A13 Coneixement aplicat del càlcul numèric, la geometria analítica i diferencial i els mètodes algebraics
  A14 Coneixement adequat de les bases artístiques
  A15 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació
  A16 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altres obra acabada
  A17 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans sistemes de tancament, coberta i altres obra gruixuda
  A18 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans solucions de fonamentació
  A19 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament, tractament i evacuació d'aigües
  A20 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de calefacció i de climatització.
  A21 Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.
  A22 Aptitud per conservar les estructures d'edificació, la fonamentació i obra civil.
  A23 Aptitud per conservar l'obra acabada
  A24 Aptitud per valorar les obres
  A25 Capacitat per conservar l'obra gruixuda.
  A26 Capacitat per projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministrament elèctrics.
  A27 Capacitat per projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de comunicació audiovisual.
  A28 Capacitat per projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de condicionament acústic.
  A29 Capacitat per projectar instal·lacions edificatòries i urbanes d'il·luminació artificial.
  A30 Capacitat per conservar instal·lacions.
  A31 Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.
  A32 Coneixement adequat de les qualitats plàstiques, elàstiques i de resistència dels materials d'obra pesada.
  A33 Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seva patologia.
  A34 Coneixement adequat de les característiques físiques i químiques, els procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció.
  A35 Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.
  A36 Coneixement de la deontologia, l'organització col·legiala, l'estructura professional i la responsabilitat civil.
  A37 Coneixement dels procediments administratius i de gestió i tramitació professional.
  A38 Coneixement de l'organització d'oficines professionals.
  A39 Coneixement dels mètodes de mesurament.
  A40 Coneixement dels mètodes de valoració i peritatge.
  A41 Coneixement del projecte de seguretat i higiene en obra
  A42 Coneixement de la direcció i gestió immobiliària.
  A43 Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de croquis i avantprojectes.
  A44 Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics arquitectònics.
  A45 Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes d'execució arquitectònics.
  A46 Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans
  A47 Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de direcció d'obres.
  A48 Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
  A49 Aptitud per intervenir en el patrimoni construït, en la seva conservació, restauració i rehabilitació.
  A50 Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques.
  A51 Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
  A52 Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
  A53 Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció.
  A54 Capacitat per realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
  A55 Capacitat per redactar projectes d'obra civil.
  A56 Capacitat per dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
  A57 Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques.
  A58 Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals
  A59 Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics
  A60 Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
  A61 Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
  A62 Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics de vivenda
  A63 Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
  A64 Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
  A65 Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història dels bells arts i els arts aplicats.
  A66 Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
  A67 Coneixement adequat de les bases de l´arquitectura vernacla
  A68 Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbana.
  A69 Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
  A70 Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
  A71 Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
  A72 Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
  A73 Coneixement de la taxació de béns immobles.
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1-G Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç
  CT2-G Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC
  CT3-G Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
  CT4-G Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
  CT5-G Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses
  CT6-G Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional
  CT7-G Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
  CT1-M Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
  CT2-M Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació
  CT3-M Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris
  CT4-M Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes
  CT5-M Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències
  CT6-M Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional
  CT7-M Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears