Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació del programa de l'assignatura.
Sessió Magistral Presentació dels continguts teòrics de l'assignatura.
Seminaris Debat a l'aula a partir d'una sèrie de lectures indicades per la professora.
Resolució de problemes, exercicis Lectura i comentari d'articles i capítols de llibre referits a l'activitat duta a terme pels folkloristes catalans en els diferents períodes històrics.