2021_22
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Plan Acción Tutorial
1º CicloMásters

¿Que es la tutoría académica?

La tutoria acadèmica et permt disposar d'un suport continuat per part d'un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne disposa d'un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.


¿Para que me puede ser útil la tutoría?

La tutoria em pot ser útil per a:

- Ubicar-me amb facilitat a la universitat, conèixer els serveis dels que disposo i els òrgans en que puc participar com estudiant.
- Orientarció en la matrícula.
- Aprendre habilitats i tècniques per a millorar el meu rendiment acadèmic.
- Orientació en la presa de decisions de caràcter acadèmic.
- Suport en la incorporació al món laboral.


¿Cómo están organizadas las tutorías?

Les tutories que assistiràs estan organitzades amb tres tipus d'activitats.

- Tutories en petit grup: per a temes de caràcter formatiu i informatiu on sigui necessari treballar en petit grup fomentant la vostra discussió i participació.

- Tutories individuals: quan vulguis consultar al teu tutor per a temes de caràcter personal, acadèmic i/o professional. Les heu de sol.licitar vosaltres.

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual:

- Presencial: quan us trobeu físicament en un mateix lloc amb el tutor.

- Virtual: a través del Moodle E-tutories. Aquest espai pretén facilitar-te la comunicació amb el tutor, acordant un dia i hora per a la tutoria. Accediràs a aquest espai a través de la pàgina: http://moodle.urv.cat


¿Quién es mi tutor?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.


¿Cómo se asigna el tutor a cada estudiante?

L'assignació és a l'atzar, feta pel Coordinador del PAT. En cas que hi hagi problemes d'enteniment entre un tutor i alumne existeix la possibilitat de sol.licitar un canvi.


¿En que momentos es recomendable ir a las tutorías?El cronograma recomanat pels estudiants de grau és el següent:

Curs

Descripció

Temes a tractar

Període realització

1r curs

 

Sessió Informativa Grup Aula

Presentació del Pla d’Acció Tutorial als estudiants

Octubre

 

Primera Tutoria

GRUPAL

 

Explicar el procés de tutoria i concretar el seu desenvolupament 

Conèixer el grup d’alumnes. 

Explorar els seus interessos i expectatives acadèmiques i professionals 

Facilitar a l’alumne la ubicació al nou context. 

Orientar la planificació del procés d’aprenentatge de l’alumne

Octubre

 

Segona Tutoria INDIVIDUAL

 

Revisar els resultats del primer quadrimestre. 

Valorar l’avaluació continua 

Seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne 

Detectar possibles problemes acadèmics i orientar per trobar una solució.

Febrer

 

Tercera Tutoria

GRUPAL/INDIVIDUAL

 

Valoració global del curs: resultats, procés d’aprenentatge, expectatives, etc. 

Orientar vers la matrícula, itinerari curricular, mobilitat, nous interessos, etc.

 

Juny

 

 

Tutories grupals: les convoca el/la tutor/a assenyalant dia, hora i lloc

Tutories individuals: el/la tutor/a comunica la disponibilitat de dies i hores als estudiants. L’alumne demana la tutoria dins la franja proposada.

 

Curs

Descripció

Temes a tractar

Període realització

2n, 3er i 4art curs.

 

Al llarg de tota la carrera

Connexió virtual

 

Recordar els objectius del Pla d’Acció Tutorial. 

Oferir l’espai de tutoria a l’estudiant i concretar el funcionament. 

Explicar com accedir a la tutoria i indicar la disponibilitat del tutor

 

Octubre

 

Febrer

 

Tutoria

INDIVIDUAL o GRUPAL

(virtual o presencial)

 

 

 

 

Orientació acadèmica: itinerari formatiu, resultats acadèmics, procés d’aprenentatge, interessos curriculars, assoliment de competències, matrícula, mobilitat, etc. 

Orientació professional: orientar el projecte professional, sortides professionals, inserció al món laboral, formació continua, etc.

 

TOT EL CURS

A petició dels alumnes

 

 

Pel que fa als estudiants de màster el cronograma recomanat està previst al Pla d’Acció Tutorial (PAT) de cada màster.