2011_12
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 

Ensenyaments

Grau
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Grau d'Economia (2009)
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)

Màster Oficial
Direcció Estratègica de l'Empresa (2007)
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
Organització Industrial (2006)
Organització Industrial (2010)

1r Cicle
Alumnes externs
Ciències Empresarials (2002)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)

1r i 2n Cicle
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
Economia (2001)Organització

El govern de la Facultat depèn del Deganat i de la Junta de Facultat.

DEGANAT

Degana: M. Glòria Barberà Mariné

Vicedegà: Ramon Burrut Ribes

Secretària: Mercedes Teruel Carrizosa

Responsable d’ensenyament del grau d’Administració i Direcció d’Empreses i de la llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses: Aurelio Fernández Bariviera

Responsable del grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de la diplomatura de Ciències Empresarials (Campus Terres de l'Ebre): Albert Fonts Ribas

Responsable d’ensenyament del grau de Finances i Comptabilitat i de la diplomatura en  Ciències Empresarials: M. Teresa Sorrosal Forradellas

Responsable d’ensenyament del grau d’Economia i de la llicenciatura d'Economia: Matthias Dahm

Correspon a la degana representar el centre, dirigir i coordinar les seves funcions i activitats; dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària i mantenir-ne informada periòdicament la junta de centre; convocar i presidir la junta de centre, executar i fer complir els seus acords; proposar el nomenament del vicedegà o vicedegana, del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al centre; exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit al centre i totes les altres funcions que li atribueixen els Estatuts de la URV i aquelles altres relatives al centre que ni els Estatuts ni el reglament de centre no atribueixen a la junta de centre.

El vicedegà exerceix les funcions que la degana li encomani, i en cas d’absència, impediment o vacant d’aquesta, assumeix les seves funcions.

El secretari s’encarrega de la redacció i custodia de les actes de la junta de centre, de l’expedició dels certificats dels acords adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa del centre.

Els responsables d’ensenyament, sota la direcció de la degana, s’encarreguen de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, del seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments, i de la formulació de les propostes corresponents.

JUNTA DE FACULTAT

És l’òrgan col·legiat de govern dels centres. Està formada per l’equip deganal, directors de Departament i una representació del professorat, personal d’administració i serveis i estudiants.

Actualment formen part d’aquesta Junta: M. Glòria Barberà Mariné, Ramon Burrut Ribes, Matthias Dahm, Aurelio Fernández Bariviera, Albert Fonts Ribas, Teresa Sorrosal Forradellas, Mercedes Teruel Carrizosa, Victòria Sánchez Rebull, Bernd Theilen, Ignasi Brunet Icart, Xavier Càmara Turull, Jordi Espasa Arana, M. José Garbajosa Cabello, M. Carmen Molina Cobo, Susanna Sardà García, Pere Segarra Roca, Antonio Terceño Gómez, M. Ángeles Travé Bautista, Antoni Vidal Suñé, Josep M. Arauzo Carod, Miquel Àngel Bové Sans, Misericòrdia Carles Lavila, Teresa Corbella Domènech, Martí Oliva Furés, F. Xavier Ponce Alifonso, Agustí Segarra Blasco, Fernando Campa Planas, M. del Mar Pàmies Pallisé, Ariadna Casals Garcia, M. Lluïsa Corberó Chic, Joan Jesús de Diego Martín, M. del Cielo Ortiñá Buil, Miquel Romero Trabalón, Noelia Valdivieso Reche, Sònia Armengou Gomà, Silvia Gorgori Bonet, Aleyda Martí Gutierrez.