2020_21
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle
Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

La tutoria acadèmica et permet disposar d’un suport continuat per part d’un tutor que donarà resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva trajectòria acadèmica i vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor que s’assigna a l’inici dels estudis universitaris i que actuarà com a figura de suport i orientació acadèmica i professional fins la finalització d’aquests estudis.

A més a més, també disposes d’altres activitats organitzades pel centre dirigides a facilitar la teva orientació acadèmica i professional i amb les quals podràs desenvolupar habilitats transversals.

Pla d'acció tutorial de la FEE


Per a què em pot ser útil la tutoria?

La tutoria em pot ser útil per a:

-          Ubicar-me amb facilitat a la FEE i a la universitat, conèixer els serveis dels que disposo i els òrgans en que puc participar com estudiant.

-          Orientar-me a l’hora de realitzar la matrícula.

-          Aprendre habilitats i tècniques per a millorar el meu rendiment acadèmic.

-          Prendre decisions respecte a les possibilitats que ofereix el pla d’estudis.

-          Informar-me per tal de planificar correctament la meva trajectòria acadèmica.

-          Orientar-me professionalment.


Com estan organitzades les tutories?

Les tutories es realitzen a través de les següents activitats:

-          Tutories en grup: per a temes de caràcter formatiu i informatiu on sigui necessari treballar en petit grup.

-          Tutories individuals: per a temes que requereixen un tractament més individualitzat.

-          Jornades i sessions informatives: de caràcter formatiu.

Consulta la seqüència de tutories programada curs a curs per la FEE.

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual.

-          Presencial.

-          Virtual a través de Moodle E-tutories. E-tutories pretén facilitar-te la comunicació amb el tutor, acordar un dia i hora per a la tutoria i disposar d’informació important. Accediràs en aquest espai a través de la pàgina: http://moodle.urv.cat


Qui és el meu tutor/a?

El tutor és un professor que imparteix docència en els estudis universitaris que curses. Coneixeràs qui és al tramitar la teva matrícula.


Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

L’assignació tutor/a – estudiant la realitza el coordinador/a del PAT de centre. Els criteris per fer aquesta assignació són els següents:

  1. Es prioritzen aquells docents que imparteixen major nombre de crèdits a l’ensenyament dels estudiants a tutoritzar.
  2. Cada tutor/a té un grup d’estudiants del mateix ensenyament. L’assignació del professor/a a un determinat grau dependrà del perfil docent.
  3. Cada tutor/a ha de tenir entorn a 20 estudiants tutoritzats.
  4. S’intentarà que el tutor/a tingui grups d’estudiants homogenis, entenent com a homogenis l’any i la via d’accés a un determinat ensenyament.

 

La revisió de l’assignació tutor/a- estudiant es fa només en aquestes situacions:

  1. Prèvia sol·licitud de l’estudiant o el tutor/a degudament argumentada.
  2. Per canvi d’ensenyament de l’estudiant.
  3. Per incompatibilitat justificada.
  4. Per incompliment de les responsabilitats del tutor/a en el procés de tutoria.
  5. Canvis en la relació laboral del tutor/a o de la seva vinculació al centre, i dels càrrecs de gestió.

En quins moments és recomanable anar a les tutories?

- Veure seqüència programada per la FEE.

- Altres moments al llarg dels teus estudis, quan t’interessi parlar amb el teu tutor.