2014_15
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Currículum Nuclear
 Grado de Ingeniería Eléctrica (2010)

Currículum Nuclear

Al Grau d’Enginyeria Elèctrica s’ha organitzat l’assoliment del Currículum Nuclear de la URV de la següent manera:

C1. Llengua estrangera:

L'estudiant obtindrà una avaluació positiva d'aquesta competència perqualsevol dels següents mitjans:

La resta de competències es treballaran i s'avaluaran de forma integrada aldesenvolupament de les assignatures del pla d’estudis.

C2. Utilitzar de manera avançada les TIC:

C3. Gestionar informació i coneixement:

C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de lesdues llengües oficials de la URV.

C5. Ciutadania:

C6. Projecte acadèmic-professional: