2018_19
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Core Curriculum
 Bachelor's Degree in Telematics engineering (2010)

Currículum Nuclear

Al Grau d’Enginyeria Telemàtica s’ha organitzat l’assoliment del Currículum Nuclear de la URV de la següent manera:

C1. Llengua estrangera:

L'estudiant obtindrà una avaluació positiva d'aquesta competència per qualsevol dels següents mitjans:

Més informació:

http://www.urv.cat/a_mes_estudiar/aprendre_idiomes/curriculum_nuclear/index.html

La resta de competències es treballaran i s'avaluaran de forma integrada al desenvolupament de les assignatures del pla d’estudis.

C2. Utilitzar de manera avançada les TIC:

C3. Gestionar informació i coneixement:

C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

C5. Ciutadania:

C6. Projecte acadèmic-professional: