2015_16
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Currículum Nuclear
 Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)

Currículum Nuclear

Al Grau d’Enginyeria Informàtica s’ha organitzat l’assoliment del Currículum Nuclear de la URV de la següent manera:

C1. Llengua estrangera:

L'estudiant obtindrà una avaluació positiva d'aquesta competència per qualsevol dels següents mitjans:

La resta de competències es treballaran i s'avaluaran de forma integrada aldesenvolupament de les assignatures del pla d’estudis.

C2. Utilitzar de manera avançada les TIC:

C3.Gestionar informació i coneixement:

C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

C5. Ciutadania:

C6.Projecte acadèmic-professional: